Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE


Anunt de participare numarul 139414/06.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC SFANTA MARIA
Adresa postala: bdul ion Mihalache nr. 37-39, sector 1, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Punct(e) de contact: Compart Achizitii, Tel. +40 212223755, In atentia: VELICU FLORINA, Email: [email protected], Fax: +40 212223755, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SPITAL
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Sf. Maria
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 31, 641, 612.88 si 55, 360, 725.77RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: trimestrial -valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent TOTAL 32, 470, 887.09 impartita pe loturi dupa cum urmeaza: Lot 1 ? 22, 779, 435.51 ; Lot 2 ?4, 510, 483.90; Lot 3? 3, 548, 709.68; LOT 4 ? 1, 632, 258.00.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE, INSTALARE, PUNERE IN FUNCTIUNE SI SERVICE IN PERIOADADE GARANTIE ECHIPAMENTEMEDICALE conform specificatiilor si cantitatilor minime si maxime din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile):
LOT I? ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU BLOC OPERATOR;LOT II- ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU TERAPIE INTENSIVA;
LOT III ? ECHIPAMENTE MEDICALE PENTRU LABORATOR;LOT IV ? UNITATE CAZARE COMPLET ACCESORIZATA.
- conform cantitatilor minime si maxime si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 31, 641, 612.88 si 55, 360, 725.77RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
LOT 1 ? 359, 000.00LOT 2 ? 114, 000.00LOT 3 ? 35, 000.00LOT 4 ? 44, 000.00Garantia de participare poate fi constituita conform prevederilor art.86 alin.(1) din HG nr.925/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor - in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent incheiat si va fi constituita in maxim 5 zile lucratoare de la primirea contractului semnat de ambele parti de catre furnizor, in conformitate cu prevederile art.90 din HG nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local si Ministerul Sanatatii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
1.Declaratie privind eligibilitatea ? Formular 12.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular23.Declaratia pe propria raspundere a ofertantului privind neincadrarea in prevederile art. 691, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 3. Persoanele de decizie privind procedura de atribuire sunt: ......toate persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv, toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire): Manager Narcis Copca, Dir.Fin.Contabil Octavia Ene, Jurist Nita Adriana, Pres Comisie de Evaluare Dr. Hanna Adrian, Contabil Pavel Elena, Referent Mihalache Ioana.
4. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta? Formular45. Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Formular 56.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local ) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scandente in luna anterioara celei in care se vor depune ofertele - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
7.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scandente in luna anterioara celei in care se vor depune ofertele.- se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci se accepta alte documente edificatoare care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele catre autoritatile locale, eliberate de catre autoritatile competente in materie din tara in care ofertantul este resident.
Incadrarea ofertantului in conditiile prevazut de catre art. 180 si art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului. Cerinte obligatorii:
1.Certificat constatator eliberat de ONRC, emis cu maximum 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Vor fi calificati doar operatorii economici care au in domeniul de activitate furnizarea produselor care fac obiectul prezentei procedure de achizitie.
2.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare.
3.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii (al ofertantului sau oparatorului economic ce va indeplini aceste activitati) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatile de reparare, verificare si punere in functiune pentru fiecare dintre echipamentele ofertate si/sau o declaratie prin care producatorul echipamentelor confirma ca operatorul economic are capacitatea sa execute aceste activitati ? original/copie legalizata/copie lizibila ?conform cu originalul?
Documentele se vor depune in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?
Pentru operatorii economici straini, documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de
vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit.
Ofertantul castigator va prezenta pentru conformitate, la solicitarea autoritatii contractante, inainte de trasmiterea comunicarii rezultatului procedurii, certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului in original sau copie legalizata.Imposibilitatea demonstrarii inregistrarii ofertantului ca persoana juridica/fizice avand in obiectul de activitate furnizarea produselor care sunt cerute prin prezenta documentatie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani -2009, 2010 si 2011 trebuie sa fie egala sau mai mare decat:
LOT 1:45, 000, 000.00
LOT 2:9, 000, 000.00
LOT 3:7, 000, 000.00
LOT 4:3, 264, 000.001. Informatii generale ? Formular 6
2. Bilant contabil la 31.12.20093. Bilant contabil la 31.12.20104. Bilant contabil la 31.12.2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul va face dovada furnizarii de echipamente medicale in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertei)prin prezentarea a maxim 3 contracte a caror valoare insumata a echipamentelor medicale sa fie de minim:
LOT 1:22, 779, 435.51
LOT 2:4, 510, 483.90
LOT 3:3, 548, 709.68
LOT 4:1, 632, 258.001. Lista principalelor furnizari efecutate in ultimii 3 ani ? Formular 82. Fisa de experienta similara pentru fiecare contract similar (maxim 3 contracte) - Formular 93.Document constatator privind indeplinirea obligatiilor contractuale emise de beneficiarii declarati in formularul 9 si/sau recomandari emise de beneficiarii din formularul 9 ? original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr. 2
Dotarile tehnice de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului
Modalitatea de indeplinire:
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice, utilajele, instalatiile de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului ? Formular 10
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la personalul de specialitateCerinta nr. 3 - Modalitatea de indeplinire
1. Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul pentru indeplinirea contractului- personalul de specialitate care va asigura instalarea, punerea, instruirea personalului beneficiarului, precum si service-ul in perioada de garantie a echipamentului ? Formular 112. CV - uri pentru personalul propus pentru indeplinirea contractului - Formular 123. Documente care atesta faptul ca personalul propus pentru indeplinirea contractului este calificat pentru instalare, punere in functiune si service in perioada de garantie pentru echipamente medicale ofertate.
Cerinta nr. 4
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor cu standardele impuse prin Directiva Consiliului 93/42/EEC pentru dispozitive medicaleModalitatea de indeplinire
Certificat de marcaj CE sau Declaratie de conformitate CE a producatorului conform cu Directiva CE pentru dispozitivele medicale in care se incadreaza echipamentul medical.
Cerinta nr. 1
Implementarea si certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru domeniul care face obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire:
Certificat ISO 9001 sau echivalent in domeniul care face obiectul contractului sau orice alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate.
Cerinta nr. 2:
Un sistem de management al calitatii: ISO 13485/2003 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire:
Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii conform cu cerintele din standardul ISO 13485/2003 sau echivalent, emis in favoarea sa. Certificatul trebuie sa fie emis de catre un organism de certificare acreditat a sistemelor de
management al calitatii. Acest certificat se solicita in copie certificata prin semnarea pe propria raspundere a documentului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.Nota:
Certificatele de mai sus tb sa fie valabile la data depunerii ofertelor.
Se vor accepta documente care dovedesc finalizarea raportului de audit pt certificare si ca acesta va primi certificatul.
Imposibilitatea demonstrarii implementarii standardelor (sau echivalentului) solicitate atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contr
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2012 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.2. In cazul in care operatorul economic prezinta o declaratie de incadrare in categoria IMM-urilor conform Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, acesta beneficiaza, potrivit prevederilor art.16 alin.(2) din Legea nr.346/2004 de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garan?ia pentru participare si de garan?ia de buna execu?ie.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a cailor de atac este prevazut la art. 256 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006- 10 ZILE
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic al Spitalului Clinic Sf. Maria
Adresa postala: Bd. Ion Mihalache, nr. 37-39, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011172, Romania, Tel. +40 212223755, Email: [email protected], Fax: +40 212223755
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2012 08:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer