Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare laptop-uri si desktop-uri


Anunt de participare (utilitati) numarul 148088/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: catalin andrei, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Transportator unic de titei, gazolina si etan prin conducte
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare laptop-uri si desktop-uri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul I al SC Conpet SA Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Sisteme laptop 15.6?- 5 bucati; Sisteme Laptop 17? ? 10 bucati;Sisteme Laptop 15.6? ? 2 buc si Sisteme Desktop cu monitor ? 200 bucati , conform Caietului de Sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 693, 300RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare ? 13.866 lei. Valab: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofert. Gar de part se constit conf art. 86 alin.1 din HGF 925/2006. Doc.care confirma plata GP va fi anexat plicului exterior. In cazul IMM se va anexa si declaratia de IMM. Echivalenta leu/alte valute se realizeaza la cursul oficial stabilit de BNR pentru data publicarii anuntului de participare in SEAP. 10% din valoarea fara TVA a contractului si se va constitui prin instrument de garantare emis in conditiile prevazute in HG nr. 925/2006 conform art. 90 alin. (1) sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform art. 90 alin. (3) modificat prin HG 1045/19.10.2011.Cuantumul garantiei de buna executie pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat , cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratii privind eligibilitatea.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul 2 din sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare?, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul 3 din sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantul din alta tara are obligatia de a completa si prexenta Formularul nr. 3 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare?, in conformitate cu prevederile legale ale statului de rezidenta sau va prezenta documente edificatoare, in traducere legalizata in limba romana, care sa ateste faptul ca ofertantul nu se afla in nici una din situatiile prevazute in declaratie, adaptate la legislatia statului de rezidenta. Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla intr-una dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006Certificatele de atestare fiscala din care sa rezulte situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale.Ofertantul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a prezenta Certificatele de atestare fiscala din care sa rezulte situatia obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul consolidat de stat si bugetele locale eliberate de autoritatile competente, respectiv de Ministerul Finantelor Publice, respectiv consiliul local/primarie, din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Certificatele vor fi depuse in oferta in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In acest ultim caz, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica ulterior conformitatea copiei cu originalul/copia legalizata. In cazul in care ofertantului i s-au acordat inlesniri la plata, acesta va prezenta si Conventia si Graficul de esalonare, precum si copii ale ultimelor documente de plata care sa dovedeasca faptul ca a respectat graficul de esalonare a platilor. Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta certificat de rezident fiscal al statului de rezidenta, in original si in traducere legalizata in limba romana, valabil la termenul limita de depunere a ofertelor.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraOfertanul (liderul asociatiei precum si fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 4 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original si in traducere legalizata in limba romana
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Ofertanul are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 5 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?. Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original si in traducere legalizata in limba romana.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006.Ofertanul (in cazul asocierii, fiecare asociat) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. 6 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare?.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul CONPET sunt: ing. Liviu Ilasi-Director General; ing. Narcis Stoica ? Dir.gen.adj., ec. Sanda Toader ? Director Financiar;, ing Crisan Vasile-Presedinte Comisie de Evaluare, ing. Eduard Scarlat, ing. Voinea Ingrid, cs.jr Octavian Tache, Exp. A.P. Catalin Andrei ? membrii comisia de evaluare, ec. Adrian Ivan, ing. Daniel David, ec. Goicea Eugenia, cs.jr. Cornel Banica, Exp. A.P. Ioana Radu ?membrii de rezerva comisia de evaluare.
Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original si in traducere legalizata in limba romana. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Ofertantul are obligatia de a prezenta certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu Legea nr. 26/1990, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de catre ofertant. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta, pentru conformitate documentul original/copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest formular in copie simpla, la solicitarea autoritatii contractante transmisa inainte de comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire.
Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica, starea societatii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofeetantul este stabilit. Documentele vor fi prezentate in limba romana, traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani, de minimum 1.386.600 lei.Ofertantul are obligatia de a completa si prezenta Formularul nr. 7 din Sectiunea IV, ?Anexa Formulare? si bilanturile contabile la, 31.12.2011 si 31.12.2012, vizate si inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta formularul nr.7 din Sectiunea IV ?Anexa Formulare? si bilanturile contabile 31.12.2011 si 31.12.2012 sau orice alte documente considerate edificatoare. Ofertantul din alta tara are obligatia de a prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant la 31.12.2011 si 31.12.2012 sau orice alte documente edificatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani.Ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii in ultimii 3 ani, a maximum 3 contracte prin care sa se confirme furnizarea de produse similare a caror valoarecumulata sa fie de cel putin 693.300lei. Vor fi acceptate si documente care vor certifica furnizarea partiala a produselor cu conditia ca valoarea acestora sa corespunda valorii minime impuse. Pentru contractele mentionate ca experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea produselor similare. Pt. contracte incheiate in alte monede, pt. conversia in RON se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva si pentru anul in care a fost finalizat contractul. Ofertantii straini prezinta documentele in original si in limba romana, traducere legalizata Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 , completata si stampilata de beneficiarul contractului prezentat in copie
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul are obligatia de a prezenta: Formularul nr. 8, Anexa 1 , completata si stampilata de beneficiarul contractului prezentat in copie.
Certificat ISO care confirma certificarea sistemului de management al calitatii in domeniul ce face obiectul achizitiei. Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent, emis de organisme acreditate. Certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta, in copie, Certificatul ISO 9001:2008, sau echivalent, emis de organisme acreditate.
Certificatul va fi valabil la data limita de depunere a ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licitatia electronica participa ofertantii inregistrati in SEAP si cu oferte admisibile.In cadrul licitatiei electronice, reofertarea se refera la pretul din Formularul de oferta.In cazul in care pretul este aparent neobisnuit de scazut conf.prev.art.36 ind.1 alin.(1) din HG 925/2006, autoritatea contractanta va solicita justificarea acestuia. Ofertantii NU pot vedea cea mai buna oferta; Ofertantii POT vedea nr.de participanti inscrisi la licitatie; Nr.de runde ale licitatiei electronice: 1; Durata unei runde: 1 zi; Daca ofertantul nu modifica in cadrul unei runde pretul, la stabilirea clasamentului final e luata in considerare ultima oferta depusa (electronic sau initial).Dupa runda de ofertare electronica, autoritatea contractanta va solicita transmiterea ofertei finale cu noile valori.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2013 11:00
Locul: Sediul Ad-tiv II al S.C.CONPET S.A. Ploiesti din str. Rezervoarelor, nr.8 - sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor: imputernicire, copie BI/CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
) Conform HG 801/2011, documentele de atribuire se incarca in SEAP cu semnatura electronica. Astfel, pentru a preintampina eventualele dificultati in deschiderea acesteia, avem rugamintea sa accesati site-ul: www.certsign.ro Resurse/download/shell SAFE Verify: si sa instalati verifierx64(exe) sau verifierx86(exe). In functie de sistemul de operare al PC-ului dvs, cu acest program instalat, veti putea vizualiza documentatia electronic.?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere constestatie este cel prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv Juridic al SC CONPET SA Ploiesti
Adresa postala: Anul 1848, nr.1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244516451
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer