Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare lemn de mina rasinos


Anunt de participare (utilitati) numarul 142841/01.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0254506110, Email: [email protected], Fax: +40 0254506135, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
furnizare lemn de mina rasinos
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Mina Petrila, Mina Paroseni, Mina Uricani -sucursale SNIMVJ SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
10 loturi lemn de mina rasinos a cate 300 mc/lot (lot: 1, 2, 3 pentru Mina Petrila, lot: 4, 5, 6, 7, 8 pentru Mina Paroseni si lot: 8, 9, 10 pentru Mina Uricani) .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03410000-7 - Lemn (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3000 mc lemn de mina rasinos, cantitate prevazuta in caietul de sarcini
(900mc pentru Mina Petrila, 1200mc pentru Mina Paroseni si 900mc pentru Mina Uricani) .
Valoarea estimata fara TVA: 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pt.partic.este obligatorie.Val.gar.de partic.sunt: Lot1?1.000lei;Lot2?1000lei;Lot3?1000lei;Lot4?1000lei;Lot5?1000lei;Lot6-1000lei;Lot7?1000lei;Lot8?1000lei;Lot9?1000lei;Lot10?1000lei.Per.de valab: 90 zile de la term.lim.de primire a ofertelor.Mod.de constit.(pt.garanti in valuta data echiv.in lei: 5 zile inainte de data lim.de depunere a ofert.: a)virament bancar, in cont.nr.RO14RNCB0165130168580006 deschis la BCR Petrosanib)instr.de garantare, emis cf.legii de o soc.bancara sau de asigurari, in original.Daca doc.este emis de o banca sau o soc.de asig.din strainatate, se va prezenta si trad.aut.si leg.(formular 1?model de scris.de gar.de partic.) c)in numerar, prin depunere la casieria SNIMVJ SA.Pt.IMM-uri: daca dovedesc ca indepl.cer.Legii nr.346/2004, depunand declaratie cf.anexei 1 sau 2 la lege, op.econ. pot benef.de reducere cu 50% a val.gar.de partic.Daca se prezinta o asociere de op.econ., pt.a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in oricare din urmatoarele situatii: -isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei; -oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei Restituirea garantiei de participare se face cf. prevederilor art. 88 din HG nr. 925/2006. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA. Modalitatile de constituire sunt: a) instrument de garantare emis cf. legii de o soc. bancara sau de asigurari ? in original, ce devine anexa la contract. Valabilitatea trebuie sa fie cu cel putin 14 zile mai mare decat durata de indeplinire a contractului. ( formular 15 ? model scrisoare de garantie de buna executie ) b) in numerar, prin depunere la casieria SNIMVJ SA , daca garantia de buna executie este redusa ca valoare. c) daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale ? cf. art.90 alin. 3 din HG 925/2006 modificat prin HG 1045/2011 pentru IMM-uri : daca dovedesc ca indeplinesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratie cf. anexei 1 sau la 2 la lege, op.econ. pot beneficia de reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie. Daca se prezinta o asociere de op.econ., pentru a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 2Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.180 din OUG 34/2006.Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 3.1.(Nu se solicita confirmare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat)Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006.Se va prezenta si de ofertantul asociat, daca este cazul.Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul ? se completeaza conform formularului 3.2., declaratia privind neincadrarea in situatiile de la art.181 lit. a, c^1 si d din OUG 34/2006.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 4Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire) sunt: 1. Ing. Dragoescu Petru2. Ing. Nicolescu Cristian3. Ec. Straut Delia4. Ing. Dragulescu Florica5. Ing. Abraham Beatrice6. Ing. Ghicajanu Nicolaie7. Ing. Popescu Alexandru8. Ing. Ibanescu Ion9. Ing. Mirea Dana10. Ec. Borca Simona11. Ing. Stancu Viorel12. Ing. Holingher Sorina13. Ing. Radescu Nicolae14. Ing. Sienerth Ion Valter15. Ing. Boteanu Daniel16. Ing. Bogdan Emil17. Jr. Colda VeronicaValoarea necesara finantarii acestui contract de achizitie publica a fost aprobata de directorul economic al SNIMVJ SA.Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art. 69.1 din OUG 34/2006.Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator sau de subcontractanti - daca este cazul.4.Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta-potrivit Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 se completeaza conform formularului 55.Acord de asociere ? numai in cazul in care la procedura de achizitie se prezinta o asociatie- se completeaza conform formularului 6Mai multi operatori economici se pot asocia pentru a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului. Asociatii vor desemna un lider de asociatie.In cazul depunerii ofertei comune, fiecare dintre asociati va indeplini cerintele solicitate la Situatia personala (III.2.1.a), la Capacitatea de exercitare a act.profesionale (III.2.1.b) si la Standarde de asigurare a calitatii (III.2.4), pentru partea din contract pe care o realizeaza.Capacitatea economica si financiara (III.2.2) si Capacitatea tehnica si profesionala (III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie -se completeaza conform formularului 7 Pentru persoane juridice si fizice romane1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului -- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Ofertantii isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane juridice straine1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional- in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduceri autorizate in limba romanaIn etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la data de 31.12.2011 - Sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului de o terta persoana, prin prezentarea angajamentului ferm incheiat in forma autentica ? daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- copie lizibila a bilantului contabil vizat de organele competente, cu mentiunea "conform cu originalul"
- se solicita angajamentul ferm incheiat in forma autentica de catre tertul sustinator, completat conform formularului 8 - angajamentul ferm prezentat de catre ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2. Sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de o terta persoana prin prezentarea angajamentului ferm incheiat in forma autentica ? daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm incheiat in forma autentica de catre tertul sustinator, completat conform formularului 10 - angajamentul ferm prezentat de catre ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Modalitatea de indeplinire
- se completeaza in conformitate cu formularul 9 si anexa acestuia.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2013 11:00
Locul: sediul SNIMVJ SA Petrosani, et II, str. Mihai Viteazu, Nr.3, 332015, jud. Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI". Eventualele obiectiuni la proiectul de contract al documentatiei de atribuire se depun odata cu oferta. Nu se accepta modificari ale ofertei sau obiectiuni la proiectul de contract in timpul sau dupa sedinta de deschidere a ofertelor. Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta pe mai multe loturi, ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza; b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociat Daca dupa finalizarea se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara/lot, are pretul cel mai scazut, fata de pretul oferit initial. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta) Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment legislatie, contencios, juridic al SNIMVJ SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 254506110, Email: [email protected], Fax: +40 254506135
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2013 12:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer