Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE LINIE TEHNOLIGICA DE MULTIPLICARE


Anunt de participare numarul 149182/06.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala: str. Apolodor nr. 17 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru Mocanu, Tel. +40 3199759/2491, Email: [email protected], Fax: +40 3199862, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE LINIE TEHNOLIGICA DE MULTIPLICARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 742, 400 si 1, 484, 800RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza ca se va incheia un contract subsecvent/ an valoarea celui mai scazut contract sub este de 742400; valoarea celui mai mare contract sub este de1484800
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie livrarea de produse ?Linie tehnologica de multiplicare? si prestari servicii de intretinere si reparatii ale liniei tehnologice in perioada de garantie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30121300-6 - Echipament de reproducere (Rev.2)
50312000-5-Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
IProduse - linie tehnologica ce include urmatoarele echipaente1Echipament sistem de productie/alb- negru/buc/ minim 1/ maxim 2
2Echipament scanare/Alb - negru si colorA3/buc/ minim 1/ maxim 2
3Echipament imprimare digitala/color/ A3/buc/ minim 1/ maxim 2
4Sistem multifunctional digital/alb- negru/buc/ minim 1/ maxim 2
Cantitate totala echipamente (1+2+3+4)/ minim 4/ maxim 8
II Servicii de intretinere1Serv. pt sistemul de prod./alb-negruA 4 Alb/Negru/Per pagina (lunar)/ minim 2.400.000 maxim 4.800.000
2Echipament scanare/A4/A3/abonament lunarminim1maxim2
3Ser. ptechip. de imprimare digitala/A4 color/Per pagina (lunar)minim60.000maxim120.000A4 Alb/negru/Per pagina (lunar) minim60.000maxim 120.000 4Serv. pt multifunctional digital/A4 Alb/negru/Per pagina (lunar)minim120.000maxim 240.000
Cantitate totala servicii (1+2+3+4)minim2.640.001maxim 5.280.002
Valoarea estimata fara TVA: intre 742, 400 si 1, 484, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 29.696 lei. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 3 zile lucratoare. Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art.86 alin.(1) din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cont virament garantie de participare (pentru OP): RO06TREZ7005005XXX000153 deschis la ATCPMB. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul ce va fi retinut de autoritatea contractanta in conditiile respingerii pe fond a unei contestatii de catre CNSC: 5.264, 79 lei. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie depusa in original pana la termenul limita de depunere a ofertelor. IMM-urile vor face dovada constituirii a 50% din valoarea garantiei de participare, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere in acest sens, semnata si parafata de reprezentantul legal. In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (de ex., scrisoare de garantie bancara de participare ? Formularul nr. 10 din Sectiunea III). In cazul constituirii prin instrument de garantare, banca sau societatea de asigurari emitenta, va preciza in mod expres situatiile prevazute la art. 87 din HG 925/2006 si la art.278^1 din OUG 34/2006, in caz contrar, oferta depusa va fi respinsa ca inacceptabila in temeiul art.33 alin.3 lit. b din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie exprimat procentual va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de participare: conform prevederilor art.90 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si va deveni anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarileulterioare.Se va prezenta o Declaratiei pe propria raspundere completata de catre operatorul economic si dupa caz, tertul sustinator, conform Formularului nr.1 din Sectiunea III. datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata.
2. Dovada neincadrarii in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei
2.1 Se va completa o Declaratie pe propria raspundere ? Formularul nr. 2 din Sectiunea III. Declaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.181 lit.a), c)1 si d) din OUG nr. 34/2006 va trebui prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul, datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata.
2.2 Se va prezenta un Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, eliberat de autoritatea competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
2.3 Se va prezenta un Certificat fiscal pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea competenta, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Acestea se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ? conform cu originalul? si este semnat de catre reprezentantul legal si stampilat).
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta va uza de dreptul de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului orice ofertant, sau dupa caz, a tertului sustinator, care se incadreaza in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 siart.181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura.
Dovada neincadrarii in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa o Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Formularul nr. 3 din Sectiunea III datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Ordonator principal de credite, Secretar General ? dl Ciprian BadeaSecretar General Adjunct ? dl Corneliu CazacuDirector General al Directiei Generale Juridice (DGJ) ? dna Madalina Gheorghe-Director General al Directiei Generale Economice (DGE) ? dna Lacramioara Alexandru-Director General Adjunct al DGE ? dl Angelica Macau
-Sef Serviciu in cadrul DGE ? dna Daniela MoiseDeclaratia solicitata pentru neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG nr. 34/2006 va trebui prezentata atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
4. Dovada participarii la licitatie cu oferta independenta.Se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea III ? Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, potrivit Ordinului nr. 314/2010 al Presedintelui ANRMAP cu modificarile si completarile ulterioare datata, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata.
5. Calitatea de participant la proceduraSe va completa Formularul nr. 5 din Sectiunea III ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura de atribuire, semnata de catre reprezentantul legal si stampilata. 1.Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic (original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?). Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea, pentru conformitate, a documentul in original/copie legalizata.
2.Persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata in limba romana.
3.Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM-urilor (daca este cazul).
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala cu1.484.800 lei.In cazul asocierilor, conditia se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va prezenta Fisa de informatii generale - Formularul nr. 6 din Sectiunea III ? in care este inscrisa cifra de afaceri globala din ultimii trei ani. In cazul in care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din valuta utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.1 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) a furnizat produse similare (conform caietului de sarcini) prin cel putin 1 contract max. 2 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 650.000 lei exclusiv TVA.
1.2 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) a prestat servicii similare (conform caietului de sarcini) prin cel putin 1 contract max. 2 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 92.400 lei exclusiv TVA.
SAU
1.3 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor) au furnizat si prestat servicii (activitati combinate) similare (conform caietului de sarcini) prin cel putin 1 contract max. 2 contracte a carui/caror valoare cumulata a fost de minim 742.400 lei exclusiv TVA.
Valorile experientei similare vor fi convertite din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) va aloca minim doua persoane responsabile de serviciile in garantie, respectiv un depanator si un tehnician de service pentru echipamentele ofertate cat si a serviciilor de intretinere prestate in perioada de garantie
Documente emise de catre organisme acreditate, care confirma certificarea sistemelor de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardelor relevante in domeniu, ISO9001 sau echivalent in domeniul, potrivit art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006.
Documente emise de catre organisme acreditate, care confirma certificarea Sistemului de management al securitatii informationale ISO 27001 sau certificate echivalente (emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene).
Documente emise de catre organisme acreditate, care confirma certificarea Sistemului de management al mediului pentru ofertant.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse si sau prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formularul nr. 7), calculati de la termenul limita pentru depunerea ofertelor.Indeplinirea cerintei se va face prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar.Valorile experientei similare vor fi convertite din euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala EuropeanaSe va prezenta o scrisoare/un certificat care atesta instruirea personalului in conformitate cu standardele de reparatii si folosirea echipamentelor adecvate la standardele cerute de producatorSe solicita prezentarea certificatului ISO9001 sau echivalent in domeniul care face obiectul procedurii de atribuire, eliberat de un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardelor relevante in domeniu, potrivit art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006.Se solicita prezentarea certificatului ISO 27001 sau echivalent in domeniulproduselor si serviciilor care fac obiectul procedurii de atribuire, eliberat de un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al securitatii informationale in conformitate cu cerintele standardelor relevante in domeniu, potrivit art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006.Se solicita prezentarea certificatului ISO 14001 sau echivalent, eliberat de un organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management al mediului in conformitate cu cerintele standardelor relevante in domeniu, potrivit art. 194 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, pe durata a 24 de ore. In licitatia electronica se va introduce valoarea maxima fara TVA a acordului-cadru(pret unitar ofertat x cantitate maxima ). La licitatia electronica pot participa ofertantii care au prezentat oferte admisibile, cu conditia sa fie inregistrati in SEAP (www.e-licitatie.ro). Dupa licitatia electronica, ofertantii declarati castigatori vor avea obligatia de a transmite o noua oferta detaliata, semnata si stampilata. Observatie: Noile preturi inscrise in oferta trebuie sa fie mai mici sau cel mult egale cu cele ofertate initial. In cazul in care, in urma etapei finale de LE, ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea, in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Ofertantii vor putea vedea pozitia pe care o ocupa in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2014 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.03.2014 10:00
Locul: MFP Str. Apolodor nr. 17, sector 5 Bucuresti, parter 2, cam 252 a
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membri comisiei, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si obdervatori ucvap (dupa caz)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Clasamentul final se va stabili dupa desfasurarea rundei de licitatie electronica Modul de departajare a ofertelor Ex.: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au valoare egala, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care va avea valoarea cea mai mica pentru toate produsele si serviciile aferente solicitate prin caietul de sarcini.Se va prezenta in mod obligatoriu o singura oferta, valabilapentru toate tipurile de produsele si servicii solicitate in caietul de sarcini
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2, alin. (1), lit. a) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MFP - Directia Generala Juridica
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 0212262231, Email: [email protected], Fax: +40 0212262231, Adresa internet (URL): www.mfinante.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 12:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer