Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, livrare, instalare si punere in functiune: Echipamente medicale bloc operator si saloane pre si post operator, constand in: echipamente si instalatii fluide medicale, echipamente de ventilatie , tratarea aerului si sistem de usi acces automat/m


Anunt de participare numarul 144575/26.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Adresa postala: Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Punct(e) de contact: INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Tel. +40 760669955, Email: [email protected], Fax: +40 318057374, Adresa internet (URL): https: //www.parhon.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, livrare, instalare si punere in functiune: Echipamente medicale bloc operator si saloane pre si post operator, constand in: echipamente si instalatii fluide medicale, echipamente de ventilatie , tratarea aerului si sistem de usi acces automat/manual
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon, Corp B, etaj 2Bd-ul Aviatorilor, nr. 34-36, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie incheierea unui contract de Furnizare, livrare, instalare si punere in functiune:
-ECHIPAMENTE MEDICALE BLOC OPERATOR SI SALOANE PRE SI POST OPERATOR, constand in:
- Echipamente si instalatii fluide medicale
- Echipamente de ventilatie, tratarea aerului si sistem de usi acces automat/manual
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33157810-6 - Instalatie de oxigenoterapie (Rev.2)
45255400-3-Lucrari de montaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini atasat prezentei documentatii de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 409, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantumul de 20.000, 00 lei. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul nr. RO 98 TREZ7015005XXX000181 deschis la Trezoreria SECTOR 1 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.In cazul constituirii garantiei in alta valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din 07.06.2013. Dovada garantiei de participare se va posta in SEAP scanata pana la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentata in original la sediul autoritatii contractante de catre toti operatorii economici pana la data limita de depunere a ofertelor.IMM-urile, au dreptul la o reducere de 50% a garantiei de participare, daca prezinta declaratia pe proprie raspundereprivind incadrarea firmei in categoria IMM-uri, conform Legii nr.346/2004 actualizata. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la asociere in ansamblu, astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, atunci ofertantul beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertei.In cazul depunerii ofertei in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.In cazul unei contestatii, in masura in care C.N.S.C o respinge ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare o suma conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului, fara TVA(5% in cazul IMM) si va avea o perioada de valabilitate de 24 de luni . Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Bugetare conform fila de finantare E.N./3302/02.04.2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificarea faptului ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta-CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta- in baza ORDINULUI 314/2010 INTRAT IN VIGOARE LA 20.10.2010(Formular 3)
-Declararea calitatii in care operatorul economic participa la procedura- in nume propriu/asociat/subcontractant - DECLARATIE privind calitatea de participant la procedura(formular 4);
- Dovada neincadrarii la prevederile art 180(Formular 1) , 181(Formular 2) si art 69?1(formular 7) din OUG 34/2006;Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Diana Loreta Paun, Ghemigian Adina, Pecsi Saftica, Boc Mariana, Martac Florinela, Breuscan Bianca Elena, Daiana Ioan, Duteanu Oana Daniela, Ghemigian Mircea, Corneci Marioara, Simion Marieta, Brasoveanu Daniel Florian, Greere Mariana Ileana.Dovada inexistentei datoriilor exigibile in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei, anume:
- CERTIFICAT de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva).\;
- CERTIFICAT de atestare fiscala/certificatele privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, trebuie sa prezinte situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in sensul ca acestea trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii exigibile in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertei.
Note: a. Cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta nu se solicita a fi indeplinite de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori.b. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.De asemenea, in cazul asocierii a doua sau mai multe firme, toate cerintele solicitate prin prezenta documentatie vor fi indeplinite de fiecare asociat in parte, cu referire la partea / partile ofertate din lucrare.
Aplicabilitatea in cadrul procedurii (1):
In situatia in care din documentele solicitate la capitolul III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.180 art.181 sau de art. 69?1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Sunt asimilati situatiei expuse mai sus ofertantii care au emise pe numele lor documente constatatoare inregistrate la ANRMAP, care atesta neindeplinirea obligatiilor contractuale in sensul prevederilor art 181 din OUG 34/2006 respectiv ale art.97^1 din HG nr.925/2006.
In situatia in care cele declarate in cadrul Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta ofertantul in cauza va fi descalificat in baza punctului II.2 din certificatul in cauza.
Nota: In cazul persoanelor juridice straine, autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente
emise de autoritati competente din tara respectiva.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In ceea ce priveste cazurile mentionate la art. 180, in conformitate cu legislatia interna a statului in care sunt stabiliti ofertantii, aceste solicitari se refera la
persoane fizice si persoane juridice, inclusiv, dupa caz, la directori de companii sau la orice persoana cu putere de reprezentare, de decizie ori de control in ceea ce priveste candidatul sau ofertantul.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Forma de prezentare: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul"SE DEPUN SCANATE IN SEAP. Dovada ca:
- Obiectul de activitate al ofertantului permite prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindic, anume:
- CERTIFICAT constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale, in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului, republicata si actualizata-certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelorAutoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire prezentarea pentru conformitate, a documentului in original sau copie legalizata.In situatia in care din documentele solicitate la punctul III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in baza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006.
- Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, inclusiv anexele-pentru ofertant(copie conform cu originalul), valabil la data limita de depunere a ofertei;Forma de prezentare: copie lizibila stampilata, semnata de catre reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul", SE DEPUN SCANATE IN SEAP.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala realizata de ofertant in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de cel putin: 2.800.000 lei fara TVA.- Se vor prezenta bilanturile contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente pe anii 2010, 2011 si 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta informatii pentru ultimii 3 ani (2010, 2011 si 2012). Se completeaza Formular nr. 5 ? Formular Informatii generaleIn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr.346/2004.Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri globale la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Bilanturile contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente pe anii 2010, 2011 si 2012, in copie certificata prin semnatura si stampila de catre reprezentantul /reprezentantii legali ai ofertantului.- Persoanele juridice nou-infiintate vor prezenta cifra de afaceri doar pentru anii scursi de la data infiintarii, respectand acelasi prag minim.- Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul carora legislatia tarii de origine nu prevede inregistrarea bilantului, ofertantul va prezenta ultimele trei bilanturi contabile anuale, anexele la acestea si balantele de verificare contabila, insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz .Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Pentru anul 2012 se poate prezenta si balanta aferenta lunii decembrie 2012. In cazul in care, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor - persoane juridice romane si persoane juridice straine ? si prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate mai sus nu sunt relevante.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acestedocumente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
- Lista principalelorlivrari de produse in ultimii 5 ani.
Cerinta nr. 2
- Informatii privind experienta similara. Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani(calculate pana la data limita de depunere a ofertelor)in baza a cel putin un contract, din care sa rezulte ca au fost funizate produse similar in valoare de min. 1.000.000 lei fara TVA, lista ce va fi insotita de certificari/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiar, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta nr. 3
-Declaratie de conformitate CE/ Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat pentru fiecare tip de echipament ofertat(copie conmform cu originalul)
Cerinta nr. 4:
-Declaratie privind personalul implicat direct in indeplinirea contractului caresa cuprinda informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala sicalificarea personalului de conducere, precum si numele persoanelor responsabile pentru executia contractului, prin care sa se faca dovada ca ofertantul dispune de personal specializat pe fiecare domeniu ce face obiectul prezentei proceduri.
Cerinta nr. 5:
-Declaratie privind lista subcontractantilor, insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora
Sa faca dovada implementarii Sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Sa faca dovada implementarii Sistemului de management al Mediului in conformitate cu ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Sa faca dovada implementarii Sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 13485 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- SevacompletaFormularulnr.6cu contractele de furnizare echipamente similare, realizate in ultimii 5 ani.In cazul unei asocieri acest formular va fi completat de fiecare asociat in parte? Se va completa o declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani(calculate pana la data limita de depunere a ofertelor)in baza a cel putin un contract, din care sa rezulte ca au fost funizate produse similar in valoare de min. 1.000.000 lei fara TVA, lista ce va fi insotita de certificari/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate ori de catre clientul beneficiar care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiar, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati..- Se va prezenta Declaratie de conformitate CE/ Certificat de marcaj CE emis de un organism notificat pentru fiecare tip de echipament ofertat(copie conmform cu originalul)Se vor prezenta: Lista cu personalul de specialitate solicitat la care se anexeaza pentru fiecare persoana nominalizata urmatoarele documente: -CV-uri in original ;
-copii de pe diplome de studii si atestate/certificate de calificare cu mentiunea conform cu originalul;
-copii dupa Contracte de munca sau contracte de colaborare cu mentiunea conform cu originalul;
-angajamente, declaratii de disponibilitate in original privind implicarea in realizarea contractului.Se vor prezenta: Declaratie privind lista subcontractantilor, insotita si de acordurile de subcontractare, precum si informatii concrete privind proportia in care contractul de furnizare urmeaza sa fie indeplinit de subcontractant si specializarea acestora.Operatorul economictrebuie sa faca dovada ca are implementat Certificat ISO 9001 (copie ?conform cu originalul?) sau orice alte documente emise de organismele abilitate in acest sens, care demonstreaza conformitatea cu standardele relevante de calitate. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, se vor accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene, valabile la data limita de deschidere a ofertei.In cazul in care ofertantul nu detine certificat de calitate cum este solicitat, conform art. 193 din OUG 34/2006 se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Operatorul economictrebuie sa faca dovada ca are implementat si certificat sistemul de management de mediu in conformitatea cu standardul ISO 14001 sau echivalent(copie ?conform cu originalul?) , valabil la data limita de depunere a ofertelor. Certificarea ISO trebuie sa fie data pentru domeniul ce face obiectul achizitiei (in termen de valabilitate la data deschiderii documentelor de calificare) sau echivalentul lui.In cazul in care ofertantul nu detine certificat de mediu cum este solicitat, conform art. 196 din OUG 34/2006 se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.Operatorul economic va face dovada obligatorie a certificarii de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 13485 de catre un organism acreditat (in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor) sau echivalentul lui (copie ?conform cu originalul?)In cazul in care ofertantul nu detine certificat de calitate cum este solicitat, conform art. 193 din OUG 34/2006 se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 940/22.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.08.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.08.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform Notificarii 85/2012 a ANRMAP
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art.256 indice 2, in conditiile OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, despre un act al autoritatii contractate considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon
Adresa postala: Bd-ul Aviatorilor, nr. 34-36, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Tel. +40 0760669955, Email: [email protected], Fax: +40 0318057374, Adresa internet (URL): www.parhon.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2013 16:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer