Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare lugne metalice de aeraj


Anunt de participare numarul 120238/28.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GIURGIU
Adresa postala:  str. Bucuresti, nr.10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Punct(e) de contact:  Lidia Pana, Tel. 0372462637, In atentia:  Leonard Oncica, Email:  [email protected], Fax:  0372462666, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Dirigentie de santier (Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii) aferenta obiectivului de investitii ?Reabilitare si modernizare DJ 411, Limita jude Calarasi ? Hotarele ? Isvoarele ? Teiusu ? Mironesti ?Comana ? Budeni ? Branistari ? Calugareni ? Singureni ? Iepuresti ? Bulbucata ?Podu Doamnei ? Clejani (DN 61)?, cod SMIS 3316, finantat prin Programul OperationalRegional 2007-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: DJ 411, Judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dirigentie de santier (Asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii) aferenta obiectivului de investitii ?Reabilitare si modernizare DJ 411, Limita jude Calarasi ? Hotarele ? Isvoarele ? Teiusu ? Mironesti ?Comana ? Budeni ? Branistari ? Calugareni ? Singureni ? Iepuresti ? Bulbucata ?Podu Doamnei ? Clejani (DN 61)?, cod SMIS 3316, finantat prin Programul OperationalRegional 2007-2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Informatii privind scopul contractului si cantitatile se regasesc in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 643, 448RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 12.000 lei; Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FondulEuropean Pentru Dezvoltare Regionalaprin Programul Operational Regional 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform documentatiei de atribuire1.declaratia ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile art. 180; 181; 69^1 din O.U.G. nr.34/2006;2.certificat de atestare fiscala - ca nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor;3.certificat taxele si impozitele locale, ca nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor;4.declaratia privind calitatea de participant la procedura; 5.certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr. 314/2010 emis de ANRMAP 6.certificat de imatriculare (CUI); certificat constatator, ORC ca obiectul de activitate al ofertantului include prestarea serviciului iar pentru persoanele juridice/fizice straine, documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident valabil pentru anul calendaristic in curs, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform documentatiei de atribuire1.informatii generale; 2.Informatii privind situatia financiara: cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani 2007, 2008, 2009 sa fie minim 1.000.000 lei fara TVA, echivalentul a 266.496, 10 euro;3.bilantul de verificare contabila la 31 decembrie 2007, 31 decembrie 2008, 31 decembrie 2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
conform documentatiei de atribuire1.lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani;2.dovada incheierii si finalizarii in ultimii 3 ani de contracte similare; 3.maxim 3 contracte finalizate , similare, care insumate au o valoare egala sau mai mare de 500.000 lei fara TVA, ; 4. Copie dupa contracte; 5. Recomandare;6.declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat; 7.declaratie referitoare la conditiile de munca si protectie a muncii;8.Certificat ISO 9001 sau certificate echivalente; 9.Certificat ISO 14001 sau certificate echivalente;10.Acord asociere/subcontractare(daca este cazul)cu obligatie de legalizare in cazul ofertei castigatoare;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.06.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.06.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2011 12:00
Locul: Consiliul Judetean Giurgiu, str.Bucuresti, nr.10, Et 2, camera 207
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor ( maxim 2 reprezentanti din partea fiecarui ofertant)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FondulEuropean Pentru Dezvoltare Regionalaprin Programul Operational Regional 2007-2013
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos, nr.6 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104642, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia juridica si administratie publica locala din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu
Adresa postala:  str. Bucuresti, nr 10, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080301, Romania, Tel. 0372462622, Email:  [email protected], Fax:  0372462651, Adresa internet (URL):  www.cjgiurgiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.04.2011 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer