Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE MASINA DE IMPRIMARE IN 10 GRUPURI CU INVERSOR INTRE GRUPURILE 5 ?I 6 DE IMPRIMARE CONCOMITENT CU PRELUAREA, CONTRACOST, DE CATRE FURNIZOR A MASINII DE TIPAR OFFSET HEIDELBERG SM 102-5


Anunt de participare numarul 148395/07.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MONITORUL OFICIAL R.A.
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Istudor, Tel. +40 0213185120, Email: [email protected], Fax: +40 0213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Tipografie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MASINA DE IMPRIMARE IN 10 GRUPURI CU INVERSOR INTRE GRUPURILE 5 ?I 6 DE IMPRIMARE CONCOMITENT CUPRELUAREA, CONTRACOST, DE CATRE FURNIZOR A MASINII DE TIPAR OFFSET HEIDELBERG SM 102-5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul RAMO, str. Parcului, nr 65, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Valoarea totala contractuala estimata este de 3.600.000 EUR (fara TVA), echivalentul a 16.014.240 lei la un curs de 1 EUR = 4, 4484 lei (cursul BNR valabil in data de 16.10.2013).
Contractul are ca obiect achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei masini de imprimare in 10 grupuri cu inversor intre grupurile 5 ?i 6 de imprimare, cu respectarea tuturor condi?iilor minimale prevazute in cadrul caietului de sarcini, in conditiile preluarii de catre furnizor, contracost, a unei masini de tipar ofset in coli Heidelberg SM 102-5 proprietatea achizitorului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42991210-4 - Masini de tiparit offset (Rev.2)
51500000-7-Servicii de instalare de echipamente si utilaje (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
Valoarea totala contractuala estimata este de 3.600.000 EUR (fara TVA), echivalentul a 16.014.240 lei la un curs de 1 EUR = 4, 4484 lei (cursul BNR valabil in data de 16.10.2013).
Valoarea totala a contractului include toate cheltuielile pentru achizitionarea, instalarea si punerea in functiune a unei masini de imprimare in 10 grupuri cu inversor intre grupurile 5 ?i 6 de imprimare, cu respectarea tuturor condi?iilor minimale prevazute in cadrul caietului de sarcini, in conditiile preluarii de catre furnizor, contracost, a unei masini de tipar ofset in coli Heidelberg SM 102-5.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 600, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
240 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se va constitui in LEI (in cazul ofertantilor persoane juridice romane) sau in ALTA VALUTA (in cazul ofertantilor persoane juridice straine) si va fi in cuantum de 2 % din valoarea estimata a contractului, fara TVA. Garantia de participare va avea valoarea echivalentului a 72.000 EUR calculat la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP.Garantia de participare va fi valabila cel putin 120 de zile de la data termenului limita de primire a ofertelor.Este de preferat ca garantia de participare sa fie emisa de o banca din Romania sau care sa aiba corespondent in Romania.Operatorul economic poate face dovada constituirii garantiei de participare inclusiv la data deschiderii ofertelor.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin scrisoare de garantie bancara, se va utiliza modelul din Formularul nr. 11.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar, pentru a face dovada constituirii garantiei de participare, ofertantul are obligatia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, prin prezentarea in original a documentului de plata vizat de banca. Plata se va efectua in contul RA Monitorul Oficial, IBAN RO55RNCB0082006711100001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Unirea.In cazul in care garantia de participare se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, documentul de constituire a garantiei de participare nu va prevede existenta unor fransize sau a unor conditii de modificare a valorii garantiei de participare pe parcursul perioadei de valabilitate a ofertei. Tot in acest caz, documentul de constituire a garantiei de participare trebuie sa prevada si posibilitatea ca autoritatea contractanta sa retina o suma din garantia de participare potrivit prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se va constitui in LEI (in cazul in care ofertantul este persoana juridica romana) sau in ALTA VALUTA (in cazul in care ofertantul este persoana juridica straina), in termen de maxim 15 zile de la semnarea contractului si va fi in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul constituirii garantiei de buna executie prin scrisoare de garantie bancara aceasta se va intocmi conform Formularului 19. In acest caz, este de preferat ca emitentul sa fie o banca din Romania sau care a are corespondent in Romania.In cazul in care garantia de buna executie se va constitui printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, documentul de constituire a garantiei de participare nu va prevede existenta unor fransize si nu va prevede conditii de modificare a valorii garantiei de buna executie pe parcursul derularii contractului.Garantia de buna executie se va debloca in conditiile art. 92 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind calitatea de participant la procedura, completata in conformitate cu Formularul 12C din Sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12C din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 2
Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica (dupa caz), in care trebuie sa se mentioneze faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie / Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata a contractului, daca oferta respectiva a fost declarata castigatoare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 9 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 3
Declaratie privind neincadrarea in art. 691 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea Formulare.
Persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
- Director general Adriana COSTESCU
- Director economic Violeta BASULESCU
- Sef Oficiul Juridic Roxana VASILIU
- Director tehnic Gheorghe TOMA
- Inginer Sef productie Gabriela Anca MARIN
- Sef sectie Imprimare Elena GHERGHESCU
- Sef sectie Tipar uscat Adrian CRACIUN
- Sef Serviciu Resurse umane, protectia muncii, PSI Daniela MIERLOIU
- Sef Serviciu Achizitii Bogdan ISTUDOR
- Sef birou Achizitii Bogdan DUTA
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. Documentul va fi completat si de catre eventualii sustinatori cf prevederilor art.691/OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 4 din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul certifica faptul ca participarea la aceasta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 1A din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 5
Declaratie privind eligibilitatea
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12A din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 6
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Se va completa si depune in original Formularul 12B din Sectiunea Formulare
Cerinta nr. 7
Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ - teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii la bugetul local scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Declaratia pe propria raspundere se va depune in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
sau
Certificate emise de autoritatile competente privind plata impozitelor si taxelor locale catre statul de rezidenta (pentru persoane juridice/fizice straine), prin care se atesta faptul ca ofertantul nu are debite restante, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul?semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
Declaratia pe propria raspundere se va depune in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Cerinta nr. 8
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, care sa ateste ca societatea ofertanta nu are datorii la bugetul general consolidat scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.Declaratia pe propria raspundere se va depune in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
sau
certificate emise de autoritatile competente privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat al statului de rezidenta (pentru persoane juridice/fizice straine), prin care se atesta faptul ca ofertantul nu are debite restante, scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratiei pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire ?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul?semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.Declaratia pe propria raspundere se va depune in original semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
Cerinta nr. 9 ? dupa caz
Declaratia tertului sustinator tehnic si profesional privind eligibilitatea, completata in conformitate cu Formularul 12A din Sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentul se va completa si depune in originalCerinta nr. 10 ? dupa caz
Declaratia tertului sustinator tehnic si profesional privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul 12B din Sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentul se va completa si depune in original
Cerinta nr. 11 ? dupa caz
Declaratia tertului sustinator tehnic si profesional privind neincadrarea in art. 691 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 4 din Sectiunea Formulare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentul se va completa si depune in original Cerinta nr. 1
Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (informatiile din acest document trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, iar informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul? semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului.
In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata.
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (informatiile din acest document trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor) si din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentele se vor depune in original, copie legalizata, copie ?conform cu originalul?semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului, anexandu-se si traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului.
Nota:
1) Pentru calculul echivalentei cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani in alta valuta decat LEI, se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
2) In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, cifra de afaceri se va prezenta si se va calcula corespunzator perioadei efective de activitate.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
Modalitatea de indeplinire:
Se va completa si depune, in original, Formularul B1 din Sectiunea Formulare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: Se va completa si depune, in original, Formularul B1 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atentie! Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor furnizari de masini de tipar ofsetsimilare efectuate in ultimii 3 ani, continand denumirea bunurilor livrate, codul CPV, beneficiari (indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati), pretul contractului, perioada de derulare a contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa si depune, in original, Formularul 12D din Sectiunea Formulare, inclusiv anexa sa.
Prin ?masini de tipar ofset similare? se inteleg masini de tipar ofset cu alimentare in coli cu un numar de minim 5 grupuri de tipar.
Cerinta nr. 2
Se solicita indeplinirea in ultimii 3 ani (calculati fata de data limita de depunere a ofertelor) a unui contract de furnizare a unei masini de tipar ofset similara cu cea care face obiectul prezentei proceduri de achizitie.
Acest lucru se demonstreaza prin prezentarea unor documente / certificari emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa reiasa:
- partile contractante
- numar contract, data contract
- valoarea contractului
- obiectul contractului si faptul ca acesta este similar cu obiectul prezentei proceduri de achizitie publica
- perioada de derulare a contractului- certificarea faptului ca livrarea si punerea in functiune a masinii de tipar au fost duse la bun sfarsit
Prin ?masini de tipar ofset similare? se inteleg masini de tipar ofset cu alimentare in coli cu un numar de minim 5 grupuri de tipar.
Pentru contractul mentionat se va prezenta Formularul Experienta similara, in care se va efectua o scurta descriere a masinii de tipar livrata (din care sa rezulte marca, modelul si caracteristicile tehnice generale ale acesteia).
Modalitatea de indeplinire:
Copii ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.
Se va completa si depune in original si
Formularul 5 - Experienta similara.
Cerinta nr. 3
Document din care sa rezulte respectarea de catre masina de tipar ofertata a prevederilor Directivei 2006/42/CE a Parlamentului european si a Consiliului European privind echipamentele tehnice si de modificare a Directivei 95/16/CE. Conform prevederilor HG 1029/2008 (care transpune in legislatia romaneasca prevederile actelor normative mentionate mai sus), acest document poate fi emis pe proprie raspundere de catre producatorul masinii de tipar ofertate sau de catre reprezentantul autorizat al producatorului (reprezentant definit conform art. 3, alin. (2), pct. 10 din HG 1029/2008) - in cazul in care acesta a efectuat formalitatile privind introducerea pe piata a masinii de tipar ofertata.Modalitatea de indeplinire:
Documentul se va depune in ?copie conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului respectiv.
In cazul in care documentul solicitat nu este redactat in limba romana, se va anexa traducerea autorizata in limba romana
Cerinta nr. 4 ? dupa caz
Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului, completat in conformitate cu Formularul 15A din Sectiunea Formulare, completat in original, datat, semnat si stampilat.
Modalitatea de indeplinire s?i aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Documentul se va completa si depune in original, datat, semnat si stampilat.
Se va completa si depune Formularul 15A.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Atentie! Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Modalitatea de indeplinireSe va completa si depune, in original, Formularul 12D din Sectiunea Formulare, inclusiv anexa sa.Modalitatea de indeplinire: Copii ?conform cu originalul? semnate si stampilate de reprezentantul legal al ofertantului.Se va completa si depune in original siFormularul 5 - Experienta similara.Modalitatea de indeplinire: Documentul se va depune in ?copie conform cu originalul?, semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului respectiv.In cazul in care documentul solicitat nu este redactat in limba romana, se va anexa traducerea autorizata in limba romanaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Documentul se va completa si depune in original, datat, semnat si stampilat.Se va completa si depune Formularul 15A.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Valoarea aritmetica a ofertei (diferenta dintre pretul masinii noi si pretul ofertat pentru preluarea masinii de imprimare Heidelberg SM 102-5)
2.
Placile offset pot fi reutilizate la lucrari cu caracter repetitiv
2%
Descriere: Placile offset pot fi reutilizate la lucrari cu caracter repetitiv
3.
Suprafata formatului maxim al masinii
2%
Descriere: Suprafata formatului maxim al masinii
4.
Viteza maxima de imprimare pentru imprimarea fata-verso
3%
Descriere: Viteza maxima de imprimare pentru imprimarea fata-verso
5.
Utilajul nu necesita montarea de accesorii la alimentare pentru a acoperi intreaga gama de materiale tiparite
2%
Descriere: Utilajul nu necesita montarea de accesorii la alimentare pentru a acoperi intreaga gama de materiale tiparite
6.
Sistemul de alimentare dispune de un sistem automat de compensare a aerului in functie de viteza de tipar
2%
Descriere: Sistemul de alimentare dispune de un sistem automat de compensare a aerului in functie de viteza de tipar
7.
Timpul total necesar pentru spalare (spalarea valurilor de cerneluire, spalarea cauciucurilor, spalarea cilindrilor de presiune)
2%
Descriere: Timpul total necesar pentru spalare (spalarea valurilor de cerneluire, spalarea cauciucurilor, spalarea cilindrilor de presiune)
8.
Timpul total necesar pentru schimbarea tuturor placilor ofset ale masinii, de catre sistemul automat de introducere a placilor in masina
2%
Descriere: Timpul total necesar pentru schimbarea tuturor placilor ofset ale masinii, de catre sistemul automat de introducere a placilor in masina
9.
Service gratuit oferit postgarantie pentru ma?ina ofertata, pe o perioada de 2 ani (manopera fara piese de schimb) dupa expirarea perioadei de garantie a masinii
10%
Descriere: Service gratuit oferit postgarantie pentru ma?ina ofertata, pe o perioada de 2 ani (manopera fara piese de schimb) dupa expirarea perioadei de garantie a masinii
10.
Termen de garantie
15%
Descriere: Termen de garantie
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie dotati cu cel putin un calculator electronic conectat la Internet si sa fie inregistrati in SEAP, conform art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 1660/2006. Conform art. 38, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, refuzul unui operator economic de a se inregistra in SEAP in scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilat cu retragerea ofertei, in aceasta situatie, autoritatea contractanta avand dreptul de a retine garantia pentru participare a acestuia.Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: - valoarea aritmetica a ofertei (exprimata in EUR).Valoarea totala a ofertei se va exprima cu maximum 2 zecimale (sistemul electronic de achizitii publice SEAP nu permite introducerea preturilor cu mai mult de 2 zecimale).Eventuale limite ale valorilor pana la care elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare pot fi imbunatatite: nu exista valori limita.Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la noile preturi unitare prezentate in cadrul licitatiei electronice, precum si la numarul participantilor la licitatia electronica.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DAOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DALicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: DAPasul minim de licitare: NUInformatii relevante privind procesul licitatiei electronice. Licitatia electronica: - va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;
- va avea o singura runda, avand durata de o zi.Invitatia de participare la faza finala de licitatie electronica se va transmite de catre autoritatea contractanta, pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.Atentie !Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economici sa transmita autoritatii contractante, prin fax la nr. +4021.318.51.09 si apoi in original, in termen de maxim 24 ore, formularul de oferta nr. 10A (inclusiv anexa) cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15.13
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 10:00
Locul: Sediul RAMO, str Parcului, nr 65, sector 1 Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti din partea ofertantilor, imputerniciti si membrii Comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte (deoarece au obtinut acelasi punctaj), autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor respectivi o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul de achizitie va fi atribuit ofertantului a carei oferta va obtine punctajul maxim.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiilor este de cel mult 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta conform art. 256² din OUG34/2006 de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RA Monitorul Oficial
Adresa postala: Str. Parcului, nr. 65, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012329, Romania, Tel. +40 213185128, Email: [email protected], Fax: +40 213185109, Adresa internet (URL): www.monitoruloficial.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 14:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer