Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?, cod SMIS 14344


Anunt de participare numarul 137462/17.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL JIMBOLIA
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.81, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN BUJOR FAUR, Tel. +40 256360770, Email: [email protected], Fax: +40 256360784, Adresa internet (URL): www.jimbolia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?, cod SMIS 14344
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?. Produsele furnizate vor indeplini cerintele minime de calitate solicitate prin Fisele tehnice, si vor fi insotite de documentele solicitate in caietul de sarcini.
Furnizorul va asigura transportul, montajul echipamentelor precum si punerea in functiune a utilajelor si instruirea personalului achizitorului pentru operarea acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
35111320-4-Extinctoare portabile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?, constand din : Defibrilator 1buc, Ecograf modul B 1buc, Electrocardiograf cu 12 canale 1 buc, Holter cu program pentru masurarea tensiunii arteriale 1 buc, Aparat de aerosoli 3 buc, Spirometru 1 buc, Electroencefalograf 1 buc, Electrocauter 2 buc, Instrumentar dermatologie, 1 set, Videodermascop 1 buc, Masa ginecologica 2 buc, Audiometru 1 buc, Aspirator de secretii 2 buc, Instrumentar ORL 1 set, Scaun ORL 1 buc , Microscop oftalmologie 1 buc, Defibrilator pediatric 1 buc, Ecograf cu sistem Doppler 1 buc, Instrumentar ortopedie 1 set, Masa ortopedica 1 buc, Masa pt gips 1 buc, Motor alezat (pt ortopedie) 1 buc, Motor oscilant (pt ortopedie) 1 buc, Aspirator chirurgical de secretii 1 buc, Instrumentar chirurgie 1 buc, Masa pt mici interventii chirurgicale 1 buc, Aspirator chiuretaj cu vacuum 1 buc, Ecograf Doppler cu sonda vaginala 1 buc, Instrumentar ginecologie 1 buc, Videocolposcop 1 buc, Autoclav 1 buc, Analizator automat de hematologie 1 buc, Electrocauter 1 buc, Electrocardiograf cu 12 canale (pediatrie 1 buc, Stingator cu praf si CO2 de tip ?P6? 7 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 238, 897RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este 24.700 lei si se va constitui prin virament bancar, instrument de garantare, ordin de plata. Garantia de participare se va constitui numai in lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Contul in care se va depune garantia de participare este RO96 TREZ62521300205XXXXX deschis la Trezoreria JimboliaIn temeiul prevederilor art. 86, alin. 3, lit. a si b din H.G. nr. 925/2006, actualizata, in cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul respingerii ca nefondata de catre CNSC a contestatiei formulate, autoritatea contractanta va retine din cuantumul garantiei de participare conform art. 278^1, alin. 1 lit. a din OUG nr. 34/2006 actualizata suma de 5.018, 90 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului, fara TVA. Modul de constituire a garantie de buna executie va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din: Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari sau Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finale. In acest caz ofertantul are obligatia conform HG nr. 1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 de a deschide la Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2006 actualizata in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal final de receptie a produselor care fac obiectul contractului daca Autoritatea Contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Co-finantarea contr se face conf POR 2007-2013, Axa prior 3 ?Imbunat infrastr soc?, Dom maj de interv-FEDR: 85%-Bugetul national: 13%-Bugetul local: 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Pl contr se va ef part, rap la prod furniz, dp recep part, in max 30 zi de la em fact. Dc la data cand vor fi furniz ech, nu vor fi fin lucr de reab a clad Amb Int si ech nu vor fi instal, AC va rec echpt cr se va face pla part, urman ca dp mont si inst pers sa se ach si cv lucr con asig de furn.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata.
Mod de dovedire:
Se va completa si atasa Formularul F1 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 2
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata.
Mod de dovedire:
Se va completa si atasa Formularul F2 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Atentie!
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 3 - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si bugetul local
Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local (plata taxelor si impozitelor locale), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / inregistrarea la organismele competente din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.
Toate certificatele/documentele solicitate mai sus trebuie sa fie prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul(e) solicitat(e).
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora) vor fi descalificate/respinse.
Cerinta nr. 4Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organiz, derul si final proced de atr, inclusiv pers care aproba bugetul necesar finantarii contractelor de ach publica: Postelnicu Darius, Gorgan Daniel, Nitoi Ionel, Gain Eugen, Faur Lucian, Moga Ciprian si consilierii locali Baca Ioan, Barna Petru Ciuciulete Petru, Corneanu C-tin, Ferescu Laura, Kaba Gabor, Kasa Ioan, Mihaila Timotei, Meszaros Stefan, Nicorici Ilie, Pop Eugen, Prcsina Iancu, Scrob Radu, Tabeica Neculai, Tinei Valentin, Toth Gabor.Mod de dovedire:
Se va completa si atasa Formularul F3 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 actualizata.
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 5 - ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform Ordinului 314/2010 ANRMAP (Formular F4)
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 6 ? In cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea economica/financiara si tehnico-profesionala asa cum este prevazuta la art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 actualizata, tertul sustinator trebuie sa indeplineasca conditiile cuprinse la art. 11^1 din HG nr. 925/2006 actualizata.
De asemenea, tertul sustinator (cf. Art. 13, 19, 20 din Legea nr. 279/2011) va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 691, 180 si 181 (lit. a), c^1) si d)) din OUG 34/2006.
Mod de dovedire:
1.Prezentarea acordului ferm de sustinere, in forma autentica, Formularul F5 si Formularul F6.
2.Tertul sustinator va trebui sa depuna Formularele F1, F2 si F3, in original, din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 691, 180 si 181 (lit. a), c^1) si d)) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea e priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Cerinta nr. 7 - In cazul asociatiilor (consotiilor) se va prezenta:
1.Formularul F7 (Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati) ? in original
2.Contractul de asociere conform Formularului F8 (Acord/Contract de asociere), in original, din care sa reiasa cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii contractului.
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducerea autorizata in limba romana a acestora.
Mentiune:
1.Ofertantii care se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii ? IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), beneficiaza de o reducere de 50% la constituirea garantiei de participare si de buna executie si la indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri. In acest sens se va prezenta Formularul F9
2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in temeiul art. 11 din HG 925/2006 actualizata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere (conform Formularului F10), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa (conform Anexei la Formularul F10) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv valorile (de ex. cifra de afaceri, indicarea precisa a contractelor similare prezentate etc.). In cazul in care va uza de dreptul antementionat, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu va putea fi mai mic de 3 zile lucratoare. Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, va prezenta nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii certificatele/documentele prevazute pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime de calificare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse si datele furnizate in declaratii atrage excluderea de la procedura. De asemenea, in cazul omiterii mentionarii in cadrul anexei a anumitor documente si care nu au fost prezentate in cadrul ofertei, autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale acesteia. Cerinta nr. 1Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare o activitate economica autorizata relevanta in raport cu obiectul procedurii.
Mod de dovedire:
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care sa ateste faptul ca acesta nu este in stare de faliment ori lichidare (Certificatul constatator trebuie sa certifice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, faptul ca societatea comerciala apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului). In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5, alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acel punct a codului CAEN autorizat.
Certificatul constatator trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor si trebuie sa fie prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Pentru a fi valabil la data deschiderii ofertei certificatul trebuie sa fie emis cu maxim 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor.
Pentru persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul(e) solicitat(e).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Inf priv sit ec financiara; Fisa de inf gen.
Cifra de afac anuala globala medie pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 2.000.000 lei. Val vor fi expri in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, pentru anul: 2009= 4, 2373 lei/euro, 2010=4, 2099 lei/euro, 2011=4, 2379 lei/euro
Se vor atasa copii dupa sit finan anuale pe ultimii 3 ani, inreg de org compet din care sa rez respect cer minime oblig privind marimea cifrei de afaceri anuale globale medii.Perso jur straine vor atasa, in copie insotita de trad certific in lb. romana, doc relev.
Vor fi descal ofert care omit sa prez doc solicit.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Princip livr de prod sim
Of va prez maxim 2 contr de furniz de echip medicale din ultimii 3 ani (indiferent daca sunt cu clienti publici sau privati) in val totala cumu de minim 1.238.897 lei (fara TVA). Pt val expr in euro, se va utiliza cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, pt anul resp.
Nota: Cerinta menti mai sus se cons indepl si in cazul in care of prez doar un singur contract de val impusa.
Pt contr de furniz dcl ca exp sim, of va prez urma doc: copii dupa inf cuprinse in contr respective, relev pt indepl acest; PV de predare-primire/receptie care sa conf livr de prod, insusit de beneficiar, in copie; recom, in copie, din partea benef.Vor fi descal of care omit sa prez doc solicit.
Cerinta 2: Info priv subcontr
Dcl cu priv la int desubcont.
Daca este cazul, lista cupri subcontra dcl, ins si de fotocopii ale acor de subcontr.In cazul in care of part la proce subcontrac anumite parti din contr, vor fi aplicab prev art. 45 din OUG nr. 34/2006 ac, corob cu art. 11, alin. 7 din HG nr. 925/2006, ac, potrivit caruia "autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens?.
Subcontractantul trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 (cf. art. 13 din Legea nr. 279/2011).Vor fi descalificati ofertantii care
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de fiecare membru al asocierii). Certificarea se fa face de catre un organism acreditat de catre RENAR sau de catre un alt organism echivalent. Nu se accepta documente care sa ateste ca ofertantul este in curs de obtinere a certificatului mentionat mai sus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4359 din 15.06.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2012 11:00
Locul: Sala de sedinte a Consiliului Local Jimbolia, str. T. Vladimirescu nr. 81, Jimbolia, jud. Timis
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de furnizare este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale?, Domeniul major de interventie 3.1 ?Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul ofertelor cu preturi egale autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu acelasi pret sa prezinte o noua oferta financiara in plic inchis, oferta cu cel mai scazut pret fiind declarata castigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Partea care se consid vatam are dr sa se adres CNSC, cu respect prev art. 256^2 si 270-271 din OUG 34/2006. Termen de dep al contest este de 10 zile incepand cu ziua urmat luarii la cunost a oric act consid nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Jimbolia - Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr. 81, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Tel. +40 256360770, Email: [email protected], Fax: +40 256360784, Adresa internet (URL): www.jimbolia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2012 11:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer