Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?, cod SMIS 14344


Anunt de participare numarul 139793/19.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL JIMBOLIA
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR.81, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN BUJOR FAUR, Tel. +40 256360770, Email: [email protected], Fax: +40 256360784, Adresa internet (URL): www.jimbolia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?, cod SMIS 14344
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriul Integrat al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia, str. Republicii nr. 33 jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?. Produsele furnizate vor indeplini cerintele minime de calitate solicitate prin Fisele tehnice, si vor fi insotite de documentele solicitate in caietul de sarcini.
Furnizorul va asigura transportul, montajul echipamentelor precum si punerea in functiune a utilajelor si instruirea personalului achizitorului pentru operarea acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
35111320-4-Extinctoare portabile (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Masini, utilaje si instalatii pentru ocrotirea sanatatii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?, constand din : Defibrilator 1buc, Ecograf modul B 1buc, Electrocardiograf cu 12 canale 1 buc, Holter cu program pentru masurarea tensiunii arteriale 1 buc, Aparat de aerosoli 3 buc, Spirometru 1 buc, Electroencefalograf 1 buc, Electrocauter 2 buc, Instrumentar dermatologie, 1 set, Videodermascop 1 buc, Masa ginecologica 2 buc, Audiometru 1 buc, Aspirator de secretii 2 buc, Instrumentar ORL 1 set, Scaun ORL 1 buc , Microscop oftalmologie 1 buc, Defibrilator pediatric 1 buc, Ecograf cu sistem Doppler 1 buc, Instrumentar ortopedie 1 set, Masa ortopedica 1 buc, Masa pt gips 1 buc, Motor alezat (pt ortopedie) 1 buc, Motor oscilant (pt ortopedie) 1 buc, Aspirator chirurgical de secretii 1 buc, Instrumentar chirurgie 1 buc, Masa pt mici interventii chirurgicale 1 buc, Aspirator chiuretaj cu vacuum 1 buc, Ecograf Doppler cu sonda vaginala 1 buc, Instrumentar ginecologie 1 buc, Videocolposcop 1 buc, Autoclav 1 buc, Analizator automat de hematologie 1 buc, Electrocauter 1 buc, Electrocardiograf cu 12 canale (pediatrie 1 buc, Stingator cu praf si CO2 de tip ?P6? 7 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 238, 897RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 24.700 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care garantia de participare se va constitui prin virament bancar, contul autoritatii contractante este RO96TREZ62521300205XXXXX, deschis la Trezoreria Jimbolia, cod fiscal 2502763.In masura in care Consiliul respinge contestatia, aut. Contract. va retine contestatorului din garantia de participare, conform art. 278^1, alin. 1, lit. (b) din OUG nr. 34/2006 suma de 5.018, 90 lei.Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006, actualizata.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Co-finantarea contr se face conf POR 2007-2013, Axa prior 3 ?Imbunat infrastr soc?, Dom maj de interv-FEDR: 85%-Bugetul national: 13%-Bugetul local: 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata.
Mod de dovedire:
Se va completa si atasa Formularul F1 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 actualizata.
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 2
Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata.
Mod de dovedire:
Se va completa si atasa Formularul F2 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Atentie!
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 3 - Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si bugetul localCertificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat si bugetul local (plata taxelor si impozitelor locale), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta / inregistrarea la organismele competente din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original sau in copie, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana, limba de redactare a ofertei fiind limba romana.
Toate certificatele/documentele solicitate mai sus trebuie sa fie prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul si trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul(e) solicitat(e).
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora) vor fi descalificate/respinse.
Cerinta nr. 4Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organiz, derul si final proced de atr, inclusiv pers care aproba bugetul necesar finantarii contractelor de ach publica: Postelnicu Darius, Gorgan Daniel, Nitoi Ionel, Gain Eugen, Faur Lucian, Moga Ciprian si consilierii locali Baca Ioan, Barna Petru Ciuciulete Petru, Corneanu C-tin, Ferescu Laura, Kaba Gabor, Kasa Ioan, Mihaila Timotei, Meszaros Stefan,
Nicorici Ilie, Pop Eugen, Prcsina Iancu, Scrob Radu, Tabeica Neculai, Tinei Valentin, Toth Gabor.Mod de dovedire:
Se va completa si atasa Formularul F3 ? Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata.
In cazul unei asocieri formularul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 5 - ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform Ordinului 314/2010 ANRMAP (Formular F4)
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul solicitat.
Cerinta nr. 6 ? In cazul in care ofertantii participanti la procedura invoca sustinerea economica/financiara si tehnico-profesionala asa cum este prevazuta la art. 186 si 190 din OUG nr. 34/2006 actualizata, tertul sustinator trebuie sa indeplineasca conditiile cuprinse la art. 11^1 din HG nr. 925/2006 actualizata.
De asemenea, tertul sustinator (cf. Art. 13, 19, 20 din Legea nr. 279/2011) va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 69^1, 180 si 181 (lit. a), c^1) si d)) din OUG 34/2006.
Mod de dovedire:
1.Prezentarea acordului ferm de sustinere, in forma autentica, Formularul F5 si Formularul F6.
2.Tertul sustinator va trebui sa depuna Formularele F1, F2 si F3, in original, din care sa rezulte ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 69^1, 180 si 181 (lit. a), c^1) si d)) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizata, cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea e priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Cerinta nr. 7 - In cazul asociatiilor (consotiilor) se va prezenta:
1.Formularul F7 (Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati) ? in original
2.Contractul de asociere conform Formularului F8 (Acord/Contract de asociere), in original, din care sa reiasa cine este liderul asociatiei (consortiului) si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane, precum si obligativitatea mentinerii asocierii pe toata durata executarii contractului.
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducerea autorizata in limba romana a acestora.
Mentiune:
1.Ofertantii care se incadreaza in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii ? IMM (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea nr. 346/2004), beneficiaza de o reducere de 50% la constituirea garantiei de participare si de buna executie si la indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri. In acest sens se va prezenta Formularul F9
2.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, ofertantul are dreptul (in temeiul art. 11 din HG 925/2006 actualizata) sa prezinte initial doar o declaratie pe proprie raspundere (conform Formularului F10), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa (conform Anexei la Formularul F10) in care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv valorile (de ex. cifra de afaceri, indicarea precisa a contractelor similare prezentate etc.). In cazul in care va uza de dreptul antementionat,
ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, in cazul unei solicitari din partea autoritatii contractante, in termenul prevazut in continutul acesteia, care nu va putea fi mai mic de 3 zile lucratoare. Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare, va prezenta nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii certificatele/documentele prevazute pentru dovedirea indeplinirii cerintelor minime de calificare. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse si datele furnizate in declaratii atrage excluderea de la procedura. De asemenea, in cazul omiterii mentionarii in cadrul anexei a anumitor documente si care nu au fost prezentate in cadrul
ofertei, autoritatea contractanta are dreptul de a descalifica oferta depusa fara a mai solicita completari ale acesteia. Cerinta nr. 1Ofertantii participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare o activitate economica autorizata relevanta in raport cu obiectul procedurii.
Mod de dovedire:
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului care sa ateste faptul ca acesta nu este in stare de faliment ori lichidare (Certificatul constatator trebuie sa certifice, in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, faptul ca societatea comerciala apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului). In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Nota: Solicitarea are la baza cerintele legale expuse in art. 15-25 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului potrivit carora nu pot fi desfasurate decat activitati autorizate, prin autorizare intelegandu-se conform art. 5, alin. 1 din actul normativ mentionat mai sus ?[...] asumarea de catre solicitant a responsabilitatii privitoare la legalitatea desfasurarii activitatilor declarate?.
Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. ?Sedii si/sau activitati autorizate?, respectiv identificarea la acel punct a codului CAEN autorizat.
Certificatul constatator trebuie sa fie valabil la data depunerii ofertelor si trebuie sa fie prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Pentru a fi valabil la data depunerii ofertei certificatul trebuie sa fie emis cu maxim 30 zile inainte de data depunerii ofertelor.
Pentru persoane juridice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentul(e) solicitat(e).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Informatii privind situatia economico financiara; Fisa de informatii generale.Cifra de afaceri anuala globala medie pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 2.000.000 lei. Valorile vor fi exprimate in euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, pentru anul: 2009= 4, 2373 lei/euro, 2010=4, 2099 lei/euro, 2011=4, 2379 lei/euro. Se vor atasa copii dupa situatiile financiare anuale pe ultimii 3 ani, inregistrate de organele competente din care sa rezulte respectarea cerintelor minime obligatorii privind marimea cifrei de afaceri anuale globale medii, sau alte documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta documentele solicitate mai sus. Persoanele juridice straine vor atasa, in copie, insotite de traduceri certificate in limba romana, documente relevante.
Vor fi descalificati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate.
Se va completa: Formularului F11, in original si Copie cu mentiunea ?Conform cu originalul? dupa bilanturile contabile pe ultimii 3 ani sau alte documente edificatoare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Principalele livrari de produsesimilare.Ofertantul va prezenta maxim 4 contracte de furnizare de echipamente medicale din ultimii 3 ani (indiferent daca sunt cu clienti publici sau privati) in valoare totala cumulata de minim 600.000 lei (fara TVA). Pt valorile exprimate in euro, se va utiliza cursul lei/euro mediu comunicat de BNR, pt anul respectiv.
Nota: Cerinta mentionata mai sus se considera indeplinita si in cazul in care ofertantul prezinta doar un singur contract de valoarea impusa.
Vor fi descalificfati ofertantii care omit sa prezinte documentele solicitate. Pentru contractele de furnizare declarate ca experienta similara, ofertantulva prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul privat beneficiar.
Se va completa: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani - completare formular F12 in original, Anexa la Formularul F12 in original.
Cerinta 2: Informatii privind subcontractantii
Declaratie cu privire la intentia de subcontractare.Daca este cazul, lista cuprinzand subcontractantii declarati, insotita si de fotocopii ale acordurilor de subcontractare.In cazul in care ofertantul participa la procedura subcontractand anumite parti din contract, vor fi aplicabile prevederile art. 45 din OUG nr. 34/2006 actualizata, coroborate cu art. 11, alin. 7 din HG nr. 925/2006, actualizata, potrivit caruia "autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune indeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanti, dar resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in
acest sens?.
Subcontractantul trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 (cf. art. 13 din Legea nr. 279/2011).
Se va completa: Formular F13, in original;
Subcontractantul va trebui sa depuna Formularul F3 in original, cu raportare la lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire,
Formular F14, in original, daca ofertantul are subcontractanti
ISO 9001 sau echivalent (in cazul unei asocieri se va prezenta de fiecare membru al asocierii). Certificarea se fa face de catre un organism acreditat de catre RENAR sau de catre un alt organism echivalent. Nu se accepta documente care sa ateste ca ofertantul este in curs de obtinere a certificatului mentionat mai sus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
- in data de 17.07.2012 a fost publicat anuntul de participare nr. 137462 privind aplicarea procedurii de licitatie deschisa. Aceasta a fost anulata in 14.09.2012 deoarece nu a fost depusa nici o oferta. Conform art. 110, alin. 1, lit. a) din OUG 34/2006 autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.- se va aplica negocierea accelerata deoarece data finala de implementare a proiectului este 06.12.2012, data pana la care ambulatoriul trebuie sa fie dotat cu echipamentele ce fac obiectul prezentei proceduri si puse in functiune. Neaplicarea procedurii de negociere accelerate ar conduce la depasirea termenului mentionat anterior si pierderea finantarii pentru proiectul ?Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia?, cod SMIS 14344
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 5
Cifra medie de afaceri globala (CMA) pe ultimii 3 ani. Pres. in ord. descr.. AC va real. un clas. al candid.in baza CMA ptr. per. 2009-2011, conf. dat. din Fisa de infor. gen..(Formular F11)
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S139-232395din24.07.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.11.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.11.2012 11:00
Locul: Sala de sedinte a Consiliului Local Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, Jimbolia, jud Timis
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Vor fi preselectati candidatii, in ordine descrescatoare a clasamentului realizat in functie de valoarea cifrei medii de afaceri globala (CMA) pe ultimii 3 ani. Astfel candidatul cu valoarea cea mai mare a acestui indicator se va clasa pe locul 1 fiind urmat de ceilalti candidati in ordinea descrescatoare a valorii indicatorului. In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de preselectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/acei candidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate.In cazul in care, in urma derularii rundelor de negocieri, pe locul I se afla doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor in cauza sa prezinte o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru a se beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Partea care se consid vatam are dr sa se adres CNSC, cu respect prev art. 256^2 si 270-271 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Jimbolia - Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr. 81, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Tel. +40 256360770, Email: [email protected], Fax: +40 256360784, Adresa internet (URL): www.jimbolia.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2012 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer