Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare materiale de constructii, produse electrice, articole sanitare si termice, scule si feronerie


Anunt de participare numarul 145187/24.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala: Str. Aleea Salcamilor nr. 2, Baile Olanesti, Jud. Valcea, Localitatea: Baile Olanesti, Cod postal: 245300, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Serban, Tel. +40 250775355, Email: [email protected], Fax: +40 250775495, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: servicii de administratie publica generala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale de constructii, produse electrice, articole sanitare si termice, scule si feronerie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Aleea Salcamilor, nr.2, Baile Olanesti, jud Valcea
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 82, 764RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Calendar estimat -semestrial, in functie de resursele bugetare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
RA APPS BUCURESTI - Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Olanesti, doreste sa achizitionezemateriale de constructii, produse electrice, articole sanitare si termice, scule si feronerie necesare mentinerii in stare corespunzatoare a cladirilor aflate in administrarea sucursalei, pe o perioada de 12 luni de la atribuirea contractului, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44100000-1 - Materiale de constructii si articole conexe (Rev.2)
31000000-6-Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)
44316510-6-Feronerie (Rev.2)
44411000-4-Articole sanitare (Rev.2)
44500000-5-Scule, lacate, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanturi si resorturi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime si maxime ale acordului cadru si ale contractului subsecvent sunt cele din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 82, 674RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 300 lei-pentru LOTUL 1 Materiale de constructii(150 lei pentru IMM).Cuantumul garantiei de participare este de 570 lei-pentru LOTUL 2 Materiale electrice(285 lei pentru IMM).Cuantumul garantiei de participare este de710 lei-pentru LOTUL 3 Articole sanitare(355 lei pentru IMM).Cuantumul garantiei de participare este de 68 lei-pentru LOTUL 4Scule(34 lei pentru IMM).Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 86 din H.G. 925/2006 actualizata, respectiv: ?prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari ? original sau, ? prin ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor ? copie, conform cu originalul, semnat si stampilat de reprezentantul ofertantului, in CONTUL: S.R.P. Olanesti, nr.RO53RNCB0263015967710001- BCR VALCEA, CIF RO2351555 sau prin depunerea sumei la casierie.Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor.? Pentru o garantie de participare depusa in euro, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limta de depunere a ofertelor, CU 5 zile.Ofertele care nu vor prezenta constituirea garantiei de participare asa cum a fost solicitat mai sus, vor fi declarate ca oferte inacceptabile, conform art. 36 alin (1), lit a) din H.G. 925/2006.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: minim 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor;Avand in vedere principiului tratamentului egal, nu se va limita emiterea garantiei doar de catre o banca din Romania..
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii sucursala
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea: Se va prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Se completeaza formularul corespunzator din sectiunea Formulare.
2. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se completeaza formularul corespunzator din sectiunea Formulare.
3. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, actualizata: Se va prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul, pentru pct. a), c)1, d). Se completeaza formularul corespunzator din sectiunea Formulare.
4. Certificat de participare cu oferta independenta ? conform ordinului ANRMAP nr.314/2010. Se completeaza formularul corespunzator din sectiunea Formulare.
5. Declaratie privind neincadrarea in art 691 din O.U.G. 34/2006: Se va prezenta si de catre tertul sustinator, daca este cazul. Se completeaza formularul corespunzator din sectiunea Formulare.
Declaratia pe proprie raspundere a ofertantului ca nu are membrii in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere si/sau asociati ori actionari persoane care sunt sotie/sot/ ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, sau in relatii comerciale (asa cum sunt prevazute in art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si anume: Bercea Maria - Director Coordonator, Mocanu Mihaela - DirectorEconomic, Toba Stefan - Director Comercial, Comanescu Horatiu-Director Marketing , Serban Vasile-Inginer sef, Fugaroiu Ileana-Consilier juridic Persoana juridica/fizica romana
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul" din care sa reiasa ca operatorul economic are inscris ca domeniu de activitate, obiectul prezentei proceduri.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului, in original.
Pentru persoane fizice/juridice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Documenete vor fi prezentate in traducere legalizata.
Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M.-urilor (daca este cazul)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale in care sa se precizeze cifra de afaceri- se va specifica cifra de afacerii globale din ultimi 3 ani (2010, 2011, 2012). Se completeaza formularul corespunzator din sectiunea Formulare.Documente de confirmare:
- Bilanturile contabile pentru anii2011 si 2012 Se prezinta copiile respectivelor documente, cu mentiunea conform cu originalul.-Operatorii economici pot prezenta si alte documente in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare si, din motive justificate corespunzator, nu pot prezenta bilanturile contabile (conf. art.185 alin.2 din OUG 34/2006).
*Pentru conversia in Lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni se pot prezenta in original/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse pe ultimii 3 ani
Certificatul de management al calitatii: Se solicita dovada certificarii sistemului demanagement al calitatii, conform standardului ISO 9001:2008 (sau echivalent) de catre un organsm abilitat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completare formularul + anexa.Lista principalelor livrari de produse similare pe ultimii 3 aniSe va prezenta Copie conforma cu originalul dupa respectivul certificat. Calitatea produselor va fi atestata de ?Declaratia de conformitate?, conform ?caietului de sarcini?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)Au dreptul sa participe la faza de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice - SEAP (conform art. 42 si 44 alin. 2 din H.G. 1660/2006 cu toate modificarile si cumpletarile ulterioare) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art.165 alin. 2 din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.b)In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.roc)Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.d)Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare de la data la care au fost trimise invitatiile, conform art. 165 alin. 4 din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.e)in cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la: pretul total al ofertei aferent cantitatii maxime solicitate.f)Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o suporta in clasament.Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare inforamtii referitoare la: -cea mai buna ofertafinanciara;
-numarul participantilor la licitatia electronica.g)Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa-si imbunatateasca ultima oferta depusa.Numarul de runde: 1.Durata runda: 1 zi.In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.Autoritatea contractantava atribui contractul de servicii cu respectarea prevederilor art. 200 din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul castigator va prezenta in termen de 24 de ore de la finalizarea rundei de licitatie electronica oferta finala aferenta. Oferta finala trebuie sa contina propunerea financiara.In cazul in care ofertele prezentate la ultima runda a licitatiei electronice sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.09.2013 12:00
Locul: sediul SRP OLANESTI din Baile Olanesti, Aleea Salcamilor, nr.2, judetul Valcea, pentru loturile 1-4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, pe baza de imputernicire scrisa si copie CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica: in cazul in care se constata ca ofertele clasatepe primul loc, au preturi egale , atunci AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, conform criteriului de atribuire.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile HG 925/2006, o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul de a depune initial declaratia pe propria raspundere prin care confirma indeplinirea cerintelor de calificare, acesta are obligatia de a completa si prezenta formularul de declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea criteriilor de calificare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, alin. 1 lit.b) sau dupa caz art. 2562 alin.2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
REGIA AUTONOMA ? ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT BUCURESTI - Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Olanesti
Adresa postala: Aleea Salcamilor, nr.2, Baile Olanesti, jud. Valcea, Localitatea: Baile Olanesti, Cod postal: 245300, Romania, Tel. +40 250775355, Email: [email protected], Fax: +40 250775495
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer