Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare materiale sanitare


Anunt de participare numarul 148958/24.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: Str Splaiul Independentei 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Achizitii, Tel. +40 213140015, In atentia: Ec. Andreea HARDAU, Email: [email protected], Fax: +40 213140015, Adresa internet (URL): www.suub.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
unitate spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare materiale sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti - Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 372, 463.34 si 38, 851, 003.92RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de disponibil bugetar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Materiale sanitare conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39143114-8 - Paturi electrice (Rev.2)
33171000-9-Instrumente pentru anestezie si pentru reanimare (Rev.2)
33171110-3-Masca de anesteziere-reanimare (Rev.2)
33194200-8-Aparate si instrumente pentru transfuzie (Rev.2)
33195000-3-Sistem de monitorizare a pacientilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Materiale sanitare conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 21, 372, 463.34 si 38, 851, 003.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
1% din valoarea maxima estimate fara TVA, conform anexei B - 60 zile de la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor.Echivalenta leu/alta valuta se va face la data publicarii anuntului de participare in SEAP.Poate fi constituita prin oricare din formele mentionate mai jos: -prin virament bancar in cont garantii SUUB?RO36TREZ7055005XXX000176?Trez.Sector 5 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire;
- prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unei file cec, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;b) a sumei solicitate in numerar. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor si o copie scanata a garantiei de participare se va incarca/depune in SEAP.In masura in care Consiliul respinge o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, o suma conform calculelor prevazute la Art. 278ยน alin (1) lit. a) respectiv lit. b) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta leu / alta valuta se va face luand in considerare cursul valutar BNR, valabil in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA si se va solicita contractelor subsecvente a caror valoare depaseste echivalentul in lei a 130000 euro, si poate fi constituita in max.5zile de la primirea contractului subsecvent prin: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire sau retineri succesive a platilor partiale, caz in care furnizorul are obligatia, in conformita.cu prev.art.90 alin.(3), din HG925/2006, modificat prinHG1045, publicat in M.O.757/27.10.2011, de a deschide un cont la Trezorerie. Garantia de buna executie devine anexa la contract conform Art.90 din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- completarea form.2; Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006(Persoane cu functii de conducere: Manager: Prof.Dr.Florin Catalin Cirstoiu;Director Financiar?Contabil: Ec.Liana Saulea;Director medical?prof.dr.Dragos Vinereanu;Director ingrijiri medicale?as.med. pr.Claudia Dobre;Sef Serv.Achizitii Publice?ing.ec.Madalin Necula;Ec. Serv.Achizitii Publice- Andreea Hardau;Conf.Dr.Elena Copaciu-Clinica A.T.I.;As.Ortansa Nedelcu-Clinica A.T.I., Dr. Georgescu Andrei, As. sef Tatomir Rodica, Prof. Dr. Ana Maria Vladareanu, Dr. Polixenia Georgeta Iorga, Dr. Albu Emanuel) Declaratie privind eligibilitatea-completarea form.3;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-completarea form.4;Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Certificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale.Din certificatele fiscal sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, ofertantii pot depune o declarative pe propria raspundere potrivit Art.11 alin. 4 din HG 925/2006, caz in care devin aplicabile prevederile Ordinului ANRMAP 509, Art.9, alin(3). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa informatii reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor - copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente, eventual rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil recunoscute sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara
Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013) - completare formular 1-fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri. Cursul mediu valutar leu/alta valuta va fi cel afisat de Banca Nationala Romana
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?Completarea formularului nr. 1 din Sectiunea Formulare, fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri globale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse din ultimi 3 ani
Declaratie de conformitate CE conform Directivei Europene 93/42/EEC
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea formularului C1Xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.03.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.04.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta , va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art. 256 ind.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 169, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Tel. +40 213140015, Email: [email protected], Fax: +40 213140015
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer