Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE MEDICAMENTE : PSIHOANALEPTICE, ANTIEPILEPTICE SI PENTRU SISTEMUL NERVOS


Anunt de participare numarul 146207/03.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLA
Adresa postala: Str.Bucium, Nr.36, oras Iasi, Jud.Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700282, Romania, Punct(e) de contact: POPA SEBASTIAN, Tel. +40 0232430920, In atentia: RAILEANUELENA, Email: [email protected], Fax: +40 0232230990, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MEDICAMENTE : PSIHOANALEPTICE, ANTIEPILEPTICE SI PENTRU SISTEMUL NERVOS
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: FARMACIA SPITALULUI SOCOLA
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 946, 940.56RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: contracte subsecvente : an 2013 - 01 nov, 02 dec; an 2014 - 03 ian, 3 feb., 3 martie, 1 aprilie, 2 mai, 2 iunie, 1 iulie, 1 august, 1 septembrie, 1 octombrie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE MEDICAMENTE : PSIHOANALEPTICE, ANTIEPILEPTICE SI PENTRU SISTEMUL NERVOS
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33661600-7 - Psihoanaleptice (Rev.2)
33661300-4-Antiepileptice (Rev.2)
33661700-8-Alte medicamente pentru sistemul nervos (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM ANEXEI B DIN PREZENTA DOCUMENTATIA
Valoarea estimata fara TVA: 946, 940.56RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare se constituie astfel Instrument bancar emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conf art. 86 din HG 925/2006 modificata cu HG 834/2009 sau prin virament bancar in contul RO42TREZ4065005XXX013174 deschis la Terezoreria Operativa a Municipiului Iasi. Garantie de participare ? Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. ? Formularul nr. 8 din sectiunea Formulare.Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 2 zile.Garantia de paticipare se constituie in cuantum de 50% din valoarea afisata pentru IMM-uri Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie: - sa fie prezentat in original cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor; - sa contina in clar denumirea autoritatii contractante in favoarea careia s-a constituit; - sa faca referire expresa la procedura organizata de autoritatea contractanta; - sa fie constituita in cuantumul sumei fixe precizata in anexa B; - sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus; - sa prevada modul de executare a platii garantiei; - sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autorizata. Ofertele pentru care nu s-a constituit garantia pentru participare in original, in cuantumul, si pentru perioada prevazuta vor fi respinse ca inacceptabile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl.privind eligibilitatea(formular 3 din sectiunea formulare), Decl. privind neincadrarea in prevederile art.181(formular 4 din sectiunea formulare), Decl.privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69'(formulara 5 din sectiunea formulare) Persoanele cu functie de decizie, in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt : Lucian Burlea, Daniela Radulescu, Gina Grecianu , Donciu Dorina, Taraboanta Carmen, Boghian Nadia Sebastian Popa , Raileanu Elena . Certificatul de participare la licitatii cu oferta independenta, Persoane juridice/fizice straine-Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art 180 si 181 din OUG nr.34/2006 se va prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritatiile competente din tara respectiva, Informatii generale despre candidat. *Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului se va prezenta in copie conform cu originalul, semnata si stampilata de catre persoana autorizata.Cerinta obligatorie: - prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, emis la o data la care informatiile din acest document sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor., din care sa rezulte: - adresa actuala si obiectul de activitate al operatorului economic, Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.* Autorizatie de distributie en-gross emisa de Agentia Nationala a Medicamentului valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform Ordinului nr.1964/2008 pentru aprobarea normelor privind infiintarea , organizarea si functionarea unitatilor de distributie en-gross de medicamente de uz uman, ( se va prezenta copie conform cu originalul). Sunt exceptate de la detinerea unor autorizatii pentru distributie en-gross de medicamente de uz uman, persoanele juridice care detin o autorizatie de fabrictie, pentru distribuirea produselor proprii acoperite de aceasta autorizatie.*Autorizatie de Punere pe Piata (se va prezenta copie) sau declaratia ofertantului pe propria raspundere din care sa rezulte ca detine Autorizatie de Punere pe Piata, pentru lotul / loturile ofertate, valabil la data limita de depunere a ofertelor( se va completa numarul autorizatiei de punere pe piata).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu cifra medie de afaceri globale pe ultimii 3(trei)
ani despre candidat/ofertant
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte obligatorii: Formular: ?Informatii generale cu cifra mediede afaceri globala pe ultimii 3 ani)? conf. Formularului specific ?din Sectiunea Formulare.(Formularul nr.1) Documentele vor fiemise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul uneiasocieri/consortiu, daca este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3
ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia
din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Se vor prezenta
certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritateori de catre
clientul beneficiar.
PREZENTAREA CERTIFICATELOR DE CALITATE ISO 9001/2008/ SI/SAU
ALTE DOCUMENTE SI DOVEZI ECHIVALENTE CARE CONFIRMA
ASIGURAREA CALITATII.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Livrarile de produse se confirma prinprezentarea unor certificate/documente emise saucontrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Incazul in care beneficiarul este un client privat si, din motiveobiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii uneicertificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilorde produse se realizeaza printr-o declaratie a operatoruluieconomic. Se va completa si depune, in original, Formularul nr.7din Sectiunea Formulare.CERINTA MINIMA : PREZENTAREA CERTIFICTULUI DECALITATE ISO 9001/2008 SI/SAU ALTE DOVEZI SIDOCUMENTE ECHIVALENTE ACCEPTATE.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in SEAP conform art. 42 si 44 alineatul 2 din HG1660/2006 si carora le-au fost transmise invitatiile de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta , conform prevederilorart.165 alin 2 din OUG 34/2006 modificata si completata prin HG 198/2007. In vederea participarii la licitatia electronica opertatorii eonomicitrebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificatul digital valid pentru acces in sistem.Informatii disponibile pentru conecatare si inregistrarela http: //www.e-licitatie.ro. Modul de desfasurare a licitatiei electronice : Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza licitatia electronicaca o etapa finala a licitatiei deschise.Inainte de lansarea licitatiei electronice , autoritatea contractanta va trebui sa evalueze ofertele initialeprezentate de ofertanti , in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.Licitatia electronica se desfasoara inSEAP si cuprinde 1 runda(24 ORE). - Consta intr-un proces repetitiv de ofertare, utilizandu-se suportul tehnic oferit de SEAP. - Autoritateacontractanta va invita sa participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au depus oferte ce au fost declarate admisibile.Elementulofertei care face obiectul reofertarii-pretul ofertei -(pret unitar/UM fara TVA a lotului ofertat).Limite ale valorilor pana la care elementeleofertei pot fi imbunatatite-NU.Autoritatea contractanta va avea in vedere art.202 din OUG NR.34/2006 si art36 indice 1 din HG925/2006.Informatii care vor fi puse la dispozitia ofertantilor: pozitia pe care o ocupa in clasament, nr participantilor, ofertantii au informatiiprivind preturile noi prezentate. Ofertele depuse de operatori nu pot decit sa imbunatateasca ( in sensul micsorarii preturilor ) oferteledepuse anterior organizarii acestei etape electronice. - La momentul finalizarii licitatiei electronice , sistemul informatic va pune la dispozitiaautoritatii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derularii acestei faze , determinat prin luarea in considerare a ofertelor finaleintroduse de ofertantii participanti, si pe baza criteriului de atribuire stabilit. - Nu se cer diferente minime pentru licitarea noilor oferte. - Incazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care facobiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurariiacestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de catre autoritatea contractanta. - Informatii relevante la echipamentul folosit , conditiileconcrete de realizare a licitatiei electronice se obtin de la operatorul SEAP ( www.e-licitatie.ro) . Daca la sfarsitul licitatiei electronice , douasau mai multe oferte au preturile egale , atunci pentru departajare autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai micpret o noua propunere financiara in plic inchis , caz in care contractul de furnizare va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiaraare pretul cel mai scazut.Ofertantul declarat castigator dupa incheierea licitatiei electronice va depune oferta financiara finala ( cu noul pretrezultat la licitatie) in original, la Registratura Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola Iasi, soseaua Bucium, nr.36.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10472
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2013 10:00
Locul: SPITALUL SOCOLA, SOSEAUA BUCIUM NR 36, IASI- BIBLIOTECA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII OPERATORILOR ECONOMICI CA FIIND AUTORIZATI SA PARICIPE/ASISTE LA DESCHIDEREA OFERTELOR, CU IMPUTERNICIRE DIN PARTEA ACESTORA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari Data: ......................... Ora limita: ....................... Adresa: la adresa mai sus mentionata. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari :2 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic.Raspunsurile la clarificarile solicitate de operatorii economici ? insotite de intrebarile aferente : se vor publica pe SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice - www.e-licitatie.ro), intr-un document atasat la invitatia de participare. In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitate de a respecta termenul prevazut mai sus, aceasta din urma are, totusi, obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia de catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. ATENTIE: In cazul in care furnizorul/prestatorul/executantul: - nu-si mentine pretul pe toata perioada de valabilitate a contractului/acordului cadru , nu isi indeplineste sau isi indeplineste defectuos obligatiile contractuale anterioare incheiate cu autoritatea contractanta -atunci autoritatea contractanta isi rezerva dreptul: - de a emite document constatator negativ, in baza art.97^1 din HG 925/2006 - de a exclude din procedurile viitoare ofertantul pentru care autoritatea constractanta a emis document constatator negativ, in baza art.181 lit.c^1 din OUG 34/2006.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt cele precizate la art 256 indice 2 din OUG nr 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SOCOLAserviciul juridic
Adresa postala: SOSEAUA BUCIUM NR 36, Localitatea: IASI, Cod postal: 700282, Romania, Tel. +40 232228088, Email: [email protected], Fax: +40 232228088
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.08.2013 07:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer