Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE MEDICAMENTE


Anunt de participare numarul 148855/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos. Berceni nr.10-12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Tutu, Tel. +40 0213347387, Email: [email protected], Fax: +40 0213347387, Adresa internet (URL): www.bagdasar-arseni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MEDICAMENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Urgenta ?Bagdasar-Arseni? , Sos Berceni nr. 10-12, sector 4, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 942, 849.2 si 17, 324, 839.3RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitati si fondurile disponibile. Contractele subsecvente pot fi incheiate lunar sau anual.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In urma incheierii acordului cadru , autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile beneficiarului si fondurile disponibile.Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime prevazute pentru contractele subsecvente lunare si anuale fiind estimative. Cantitatile si valorile estimate pt contractele subsecvente se regasesc in caietul de sarcini atasat.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente in functie de necesitatile si fondurile disponibile. Pe baza preturilor unitare prevazute in acordul cadru se va determina valoarea fiecarui contract subsecvent.
Incheierea contractelor subsecvente se va face numai in functie de necesitatile efective ale autoritatii contractante, cantitatile minime sibmaxime prevazute pentru contractele subsecvente lunare si anuale fiind estimative. Cantitatile si valorile estimate pt contractele subsecvente se regasesc in caietul de sarcini atasat.
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 942, 849.2 si 17, 324, 839.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP reprezinta 1% din valoarea maxima estimata a lotului/loturilor ofertate. Valoarea GP pentru fiecare lot este in ?Tabel garantii AC si CANT"Curs valutar pentru ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in valuta: curs BNR din data de 09.01.2014, respectiv 1 EURO = 4.5290 lei GP obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediul autoritatii, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (exceptie facand viramentul bancar).Mod de constituire: 1. Scrisoare de garantie bancara in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni ?formularul 5 2. Ordin de plata in contul spitalului : RO84TREZ7045005XXX000150, Trezorerie sector 4, Bucuresti. 3 Orice instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform prevederilor art.86, alin (1) din HG 925/2006 cu completari si modificari ulterioare Depunerea la casieria autoritatiiconf.dispozitiilor Art. 86 alin. 5) lit. a) din HG nr. 925/2006, cu completari si modificari ulterioare: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare, Perioada de valabilitate a GP este de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu legea 346/2004, IMM -urile beneficiaza de reduceri cu 50 % Pentru a beneficia de aceasta facilitate, anexat garantiei de participare se va prezenta declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in treprinderii in categoria IMM.. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului subsecvent de furnizare :5% din valoarea contractului subsecvent.Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului subsecvent se va realiza : a) prin scrisoare de garantie bancara in favoarea Spitalului Clinic de Urgenta « Bagdasar-Arseni » RO84TREZ7045005XXX000150, Trezorerie sector 4, Bucuresti - formular 7 sau prin depunere in numerar la casieria autoritatii pentru valori ale garantiei de buna executie mai mici sau egale cu 500 leib) Ordin de plata in contul RO84TREZ7045005XXX000150 Trezoreria Operativa Sector 4 Conform HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, c) Printr-un Instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, conform prevederilor art.90, alin (1)-(3) din HG 925/2006 cu completari si modificari ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare ? Completare Formular atasat la Sectiunea Formulare
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare. - Completare Formular atasat la Sectiunea Formulare
3.Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti conform art. 69^1 din OUG 34/2006 cu completari si modificari ulterioare. ? Completare Formular atasat la Sectiunea Formulare
4.Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. ? Completare Formular atasat Sectiunea Formulare
Persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
DR.BULIMAN ANCA- MANAGER, PROF.DR.MIRCEA GORGAN- DIRECTOR MEDICAL, EC.MARIAN ROSOI-DIRECTOR FINANCIAR
CONTABILITATE, AS. PR. LAURENTU HABUC-DIRECTOR INGRIJIRI, FARM PRIM.ISTRATE VALERIA-SEF FARMACIE, DR
LEHANCEANU FLORENTINA-MEDIC SEF UPU, ING.TUTU CRISTINA-SEF BIROU APROVIZIONARE, ING.NICOLESCU ROXANA-SEF
SERVICIU ACHIZITII PUBLICE, RADU MARIA-REF SERV ACHIZITII, FARM PRIM. NICULA MARIA, LIFTICARIU FLORIN-MERCEOLOG
BIROU APROVIZIONARE
5.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?6Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat - se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Se solicita ca din certificate sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
In cazul in care operatorul economic prezinta datorii oferta va fi respinsa potrivit art.36 al.1 lit.b din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cerinta nr. 1 Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in baza Legii nr.26/1990, - copie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?;
- Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.?
Cerinta nr. 2: Autorizatie de distributie en-gros pentru depozit emisa de Ministerul Sanatatii - Agentia Nationala a Medicamentului pe numele ofertantului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlul XVII ? Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul Ministrului sanatatii publice nr. 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea,
organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman - in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor- copie stampilata conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la pretul unitar fara TVA/produs, iar criteriul de atribuire este pretul unitar cel mai scazut. Numarul de runde :1 Durata runda: o ziModul de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: reofertarea se va face dupa faza finala electronica, prin intermediul SEAP, procedura on line, daca, dupa faza finala de licitatie electronica, doua sau mai multe oferte cu pret egal sunt clasate pe primul loc, atunci se va solicita reofertarea prin intermediul SEAPIn cazul in care, in urma reofertarii, persista egalitatea, atunci contractul nu poate fi atribuit nici unuia dintre ofertanti. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita o singura reofertare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
613/10.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform Art. 255-(1), si Art. 256 - (1), ^(2), din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: 10 zile de la data luarii la cunostinta sau 5 zile dupa caz in functie de valoarea maxima estimata a lotului.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Spitalului Clinic de Urgenta ?Bagdasar-Arseni?
Adresa postala: SOS. BERCENI , NR.10-12, SECTOR 4, Localitatea: Bucuresti, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041915, Romania, Tel. +40 0213343050, Fax: +40 0213347387
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 10:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer