Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare medicamente-Albumina Umana


Anunt de participare numarul 135442/10.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BACAU
Adresa postala: Strada Spiru Haret, nr. 2 - 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 234534000/1391, In atentia: Rosu Teofil, Email: [email protected], Fax: +40 234517424/515184, Adresa internet (URL): www.sjubc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare medicamente-Albumina Umana
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Bacau , Strada Spiru Haret Nr 2-4 Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 197, 280 si 591, 840RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Primul contract subsecvent - Iunie 2012-iunie 2013, al doilea ctr. - iulie 2013 - iulie 2014, al treilea - august 2014 - august 2015
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare medicamente -Albumina Umana
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141540-7 - Albumina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3 loturi, in cantitatile min/max Acord Cadru , min/max ctr.subsecvent in caietul de sarcini si anexa B privind loturile
Valoarea estimata fara TVA: intre 197, 280 si 591, 840RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare, reprezinta 1 % din valoarea maxima estimata a fiecarui lot , fara TVA in cuantumul prevazut in Anexa B a prezentei Fise de Date. Perioada de val: 90 de zile calend de la data limita de depunere a ofertelorConstituirea garantiei de participare se va efectua conform art 86 din HG nr 925/2006.Garantiile de participare se pot constitui astfel: - scrisoare de garantie bancare pentruparticipare cu oferta la procedura de atribuire acontractului de achizitie publica (formular 7)-prin OP la Trezoreria Bacau RO 31 TREZ 0615 006 XXX 00 6582 al autoritatii contractante, cod fiscal 4278728-in numerar la caseria unitatii.-instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurariDovada constituirii garantiei de participare vafi trimisa in original autoritatii contractante, astfel incat sa ajunga pana cel mai tarziu in data si ora limita stabilita pentru deschidereaofertelor, la adresa SJU Bacau, strada Spiru Haret nr 2, CP 600114ART. 278^1(1) In masura in care Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului urmatoarele sume: - intre 63.000 lei si 420.000 lei inclusiv - 1% din aceasta valoare .(2) In masura in care instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a returna contestatorului sumele prevazute la alin. (1), in cel mult 5 zile lucratoare de la data pronuntarii deciziei instantei de judecata. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform HG 925/2006, art 90, modificat si completat prin HG 1045/2011. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplica in mod corespunzator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea , conf.art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Formularul 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin legea nr.337/2006( dupa caz si pentru tertul sustinator )-Formularul 2Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69?1 din OUG NR.34/2006, prezentat atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, daca este cazul- Formularul 9
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 10
Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societate are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat care sa ateste plata obligatiilor in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalulCertificat eliberat de catre Directia Impozite si Taxe Locale-Certificatul fiscal va prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Persoane cu functii de conducere: Manager-Stoica Dan; Dir.Fin?Cont. Ec. Popa George Adrian, Sef Serviciu Licitatii si Atribuire Contracte-Ec.Dragomir Doina Sef Birou Licit. Rosu Teofil, Sef Birou Juridic Cj. Cristea Bogdan Nicolae, Dir.Med-.Dr. Ciobanu Valerica, Sef Serv.Aprov-.Colos Eduard. -Prezentarea certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 sau echivalent in cazul societatilor de nationalitate straina - original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul-Autorizatie de distributie en - gros / Agentia Nationala a Medicamentului-Autorizatie de punere pe piata-conform legii 95/2006 cap.3 titlul 17.Se va prezenta declaratie pe propria raspunderedin care sa rezulte detinerea in termen de valabilitate, la data limita de depunere a ofertelor , a autorizatiilor de punere pe piata pentru medicamentele/ loturile ofertate.I n situatia in care ofertantul devine castigator, Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in termen de 3 zile lucratoare APP ?urile in copie, conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente sau rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil.recunoscute sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara
Cerinta nr. 2
Completare Fisa de informatii generale
Cifra medie de afaceri global, pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elem ofertei obiect proc de reofert e pretul. Prec spec-elem ofertei ce vor face obiec proc de ofert cu cond ca resp elem sa fie cuantif si sa poata fi expr in cifre sau proc; event lim ale val la care elem prev pot fi imbunat cum rezul ac din spec ce def obiect contr; inf ce urm a fi puse la dispoz ofert in cursul licit elec si mom cand ac inf vor fi dispon; inf relev priv pro licit elec; cond in care ofert vor avea drept sa licit cu ref in spec la dif min care vor fi solic pt licit noilor oferte; inf relev ref la echip elect folosit cond tehn si modalit conc de realiz a conect-Nr.de runde-1, durata 1 zi (24 ore ), Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu, Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Nu, Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Nu, Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2012 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte pe locul 1 cu pret egal, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin fax, o noua propunere financiara in plic inchis pe baza careia vor fi departajati.Ptr locurile 2 si 3 cu acelasi pret departajarea se va efectua avand in vedere termenul de livrare cel mai scurt oferit de furnizor sau oferta cu termenul de valabilitate cel mai mare al produsului .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art. 256?2alin (1) lit a)din OUG NR 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu Licitatii si Atribuire Contracte
Adresa postala: Strada Spiru Haret Nr 2-4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600114, Romania, Tel. +40 234515184, Fax: +40 234515184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.05.2012 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer