Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE MERE IN CADRUL ?PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI?


Anunt de participare numarul 148425/10.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL ARGES
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110035, Romania, Punct(e) de contact: ROXANA BRATU, Tel. +40 248220075, In atentia: Alin RABOJ & Ion RUJOIU, Email: [email protected], Fax: +40 248220137, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MERE IN CADRUL ?PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONTRACT DE FURNIZARE A FRUCTELOR PROASPETE IN CADRUL PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 840, 790.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
55 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 16.800 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006. Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul 1 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO34TREZ0465006XXX000183 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Pitesti. Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conf Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formularul 2)Note: -cuantumul garantiei de participare trebuie sa fie = cu 2% valoarea estimata, dar cel putin egal cu suma ce va trebui sa fie retinuta in conditiile art.278^1 din OUG nr.34/2006; Garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10 % din pretul contractului, fara TVA, se constituie in conf. cu prevederile art. 90 din HG 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara / societate de asigurari In cazul in care constituirea garantiei de buna executie se face prin scrisoare bancara de buna executie aceasta va fi predata autoritatii contractante in original in cel mult 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica.La solicitarea ofertantului, exprimata in cuprinsul propunerii financiare, se va accepta si constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din facturile partiale, cu respectarea prevederilor HGR nr.1045/2011. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEGA ? Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr. 34/2006) - completare Formular nr.3Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta.Nota 2: Cerinta nu trebuie indeplinita de eventualii subcontractanti.Nota 3: In situatia in care ofertantii isi demonstreaza capacitatea economica si financiara si/sau
capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de o terta persoana (in conditiile art. 186, si/sau ale art. 190 din OUG 34/2006), respectiva persoana trebuie sa indeplineasca aceasta cerinta
Cerinta 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, din OUG 34/2006 - completare Formular 4.Nota 1: In situatia participarii cu oferta comuna, fiecare dintre ofertantii asociati trebuie sa
indeplineasca aceasta cerinta.Nota 2: Cerinta nu trebuie indeplinita de eventualii subcontractanti.Nota 3: In situatia in care ofertantii isi demonstreaza capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de o terta persoana (in conditiile art. 186, si/sau ale art. 190 din OUG 34/2006), respectiva persoana nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 181, lit. a), c ^1) si d) din OUG 34/2006.Cerinta 3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - completare Formular nr. 6 .Nota : Declaratia va fi prezentata de ofertantul unic, de toti ofertantii asociati, de toti subcontractantii si de toti tertii sustinatori, dupa caz.Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Presedinte C.J. Arges ? Constantin N ICOLESCU;Consilieri Judeteni:
BICA Danut; BRATUIon Gabriel; CLIPICI Marian; COCAINA Mihai Andrei; DIACONESCU Nicolae Nicusor; DOBREA Maria ; DUMITRACHE Radu; ENACHE Valentin Viorel; FULGA Marian; GLISCA Ion; JINGA Valerian; LAZAR Ion - Cornel; MANU Constantin Dan; MARASOIU Dorin; MIHAILESCU Vasile; MOISE Dumitru; NICOLAESCU Marius Florinel; POLEXE Constantin; POSTELNICESCU Marius Dorel; PRUNARU Iulian; TECAU Grigore Florin; SANDU Elena; SIRBU Gheorghe; SOARE Florinel Leonard; SOFIANU Narcis Ionut; STEFAN Adrian; SZAKACS Mihai; VASILESCU Mihail ; VELCEA Nicolae; VLADAU Daniel. VOICU Vasile Dorin; SERBAN Constantin; TICA Manuel; ZEVEDEI Denisa Elena.
Administrator: Pena Florian;
Secretar judet: Raducanu Viorica
Aparat propriu CJ Arges: Ciobanu Alisa Simona, Voicu Constantin, Gheorghe Aurelian, Ciocanau Niculina, Mocanu Eugenia Carmen, Dumitru Nicusor, Roxana Stoenescu, Radulescu Eliza Mihaela, Turcanu Sorin, Oprescu Ileana Doina, Stoicea Alin Mihail, Istratescu Elena Dana, Mercea Codruta Lavinia, Stoica Iulia Marilena, Stan Elena, Durdui Marinel, Mara Codrut, Raboj Alin , Enescu Luminita, State Diana; Bratu Roxana, responsabil detinator certificatSEAP si semnatura electronica.Cerinta nr.4 Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr. 22;
Cerinta nr.6.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local - formular tip emis de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat(Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) - formular emis de organismele competente din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine a contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in
conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 cu modificari si completari ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul.In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici,
fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.)
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin(4) din HG nr.925/2006. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3. Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucuresti sanitar veterinara pentru siguranta alimentelor ;
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani Se va completa Formularul nr.7
Conditie de calificare: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu840.790, 50 lei
-Bilant contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante.Aceste documente vor insoti angajamentul ferm incheiat al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatiicontractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoanasustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatiaeconomica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
In vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra/ produce produse similare
care fac obiectul achizitiei
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul/candidatul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 840.790, 50 lei.
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma de ofertant prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Conditie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de personal pentru transportul si distributia merelor la locatiile prevazute in caietul de sarcini in
conformitate cu graficul de livrare stabilit.
Ofertantul/candidatul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012..
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare(prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul sa faca dovada ca dispune de mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului
nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1 depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor.
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de depozit (e) inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
(documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozit ie si
copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Declara?ie privind partea/par?ile din contract care sunt indeplinite de subcontractan?i ?i specializarea acestora
Implementarea standardului de Management al Calitatii cu SR EN ISO 9001 /2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea unei mostre a produsului ofertat insotita de buletinul de analiza privind continutul de pesticide, cadmiu nitriti, nitrati sau alti contaminati, Buletinele de analiza vor fi eliberate de laboratoare nationale sau comunitare acreditate in conformitatecu ISO EN 17025, conform OMADR nr. 155/2011."Neprezentarea mostrei insotita de buletinul de analiza privind continutul de pesticide, cadmiu nitriti, nitrati sau alti contaminati, aferent acesteia la sedinta de deschidere aofertelor va duce la descalificarea operatorului economicCompletareFormular nr.10Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/altavaluta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.CompletareFormular nr.12CompletareFormular nr.11Dupa caz, completare formular nr.17 si 18certificat ISO 9001/2008 sau Echivalent, valabil la data limita de depunerea ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractante organizeaza licitatia electronica, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate (in conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 24* din 24 martie 2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli. )
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2014 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Arges, PiataVasile Milea, Nr. 1, judetul Arges, etajul IV, camera 180
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputenicitii ai ofertantilor participant la procedura.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Noile propuneri financiare se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare. Noua propunere financiara nu va influenta in nici un caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata. In cazul unor modificari legislative / privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli / privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice /elev, acestea vor fi puse la dispozitia operatorilor economici, iar redactarea ofertelor va tine cont de aceste modificari.Durata contractului de furnizare mentionata la punctul II 3 ) "Durata contractului sau termenul limita pt. finalizare " (din fisa de date), se refera la perioada de 55 zile de scolarizare din interiorul anului scolar 2013-2014, astfel cum este acesta stabilit in Ordinul M.E.N. nr.3818/03.06.2013.Autoritatea contractanta va organiza procedura cu etapa finala de licitatie electronica.Numar runde1Durata rundeiuna ziPoate fi oprita desf. urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste ofertada X nuOfertantii pot vedea cea mai buna oferta de pretda ? nu XOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatieda X nu ?Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentuluida ? nu XSe va utiliza pasul de licitareda ? nu XLa licitatia electronica vor fi invitati ofertantii care au depus oferte admisibile. Daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final se va lua in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze.Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret(cel mai mic), autoritatea contractantava solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantul cu pretul cel mai scazut are obligatia de a depune in original la sediul a.c. in termen de 3 zile, oferta refacuta la valoarea licitata.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C. in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL ARGES, Compartimentul Licitatii si Achizitii Publice Directe
Adresa postala: Piata Vasile Milea Nr.1, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110053, Romania, Tel. +40 0248/220075, Fax: +40 0248/220075, Adresa internet (URL): www.cjarges.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 16:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer