Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare mere in cadrul ?Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli? in anul scolar 2013 ? 2014 pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din municipiul


Anunt de participare numarul 149030/27.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice cam 132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel. +40 239619600
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare mere in cadrul ?Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli? in anul scolar 2013 ? 2014 pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din municipiul si judetul Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitatile scolare invatamant de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din municipiul si judetul Braila conformtabelului atasat in SEAP - Unitati Scolare din mun si jud Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare mere in cadrul Program incurajare a consumului de fructe in scoli in anul scolar 2013 ? 2014 pt elevii din invatamantul primar si gimnazial care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din mun si jud Braila conform Caietului de Sarcini si tabelului atasat in SEAP - Unitati Scolare din mun si jud BrailaOUG nr. 24 din 24 martie 2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 31 martie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, prevede: Incepand cu anul scolar 2013-2014, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, limita valorii zilnice/elev, precum si fondurile necesare pentru distributia de fructe se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestoraIncepand cu anul scolar 2013-2014, de prevederile ordonantei de urgenta beneficiaza si elevii din clasa pregatitoare, prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat.In conformitate cu art. 1 din HGR nr. 800 din 16.10.2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2013-2014, MO Partea I, nr. 652/23.10.2013 - Pentru anul scolar 2013-2014 se vor acorda gratuit mere, in limita valorii zilnice de 0, 37 lei/elev, pentru o perioada de 85 de zile de scolarizare, cu respectarea cuantumului aferent fiecarui an bugetar, asa cum se prevede in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.Se vor asigura transport si distributia zilnic bisaptamanal/saptamanal la destinatar (scoli) conform Caietului de Sarcini si tabelului atasat in SEAP - Unitati Scolare din mun si jud Braila.Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, autoritatile contractante vor opta, de regula, pentru atribuirea contractului pe loturi si pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de atribuire aplicate.In urma stabilirii ofertelor admisibile inainte de stabilirea ofertei castigatoare autoritatea contractanta va organiza licitatie electronica, ca faza finala a licitatiei deschise, conform prevederilor Cap IV, Sectiunea a 3-a din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata a achizitiei : Nr. elevi invatamant primar si gimnazial de stat si privat din municipiul Braila 13.512Nr. elevi invatamant primar si gimnazial de stat si privat din judetul Braila 12.914Total elevi invatamant primar si gimnazial invatamant de stat si privat mun. si jud Braila 26.426Nr zile livrare an scolar 2013-2014 57Valoare zilnica mere lei cu TVA/elev 0, 37
Valoarea estimata fara TVA: 449, 455.11RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
57 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de 4.400 lei; pentru perioada de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile BNR Garantia de participare, trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: virament bancar in contul Consiliului Judetean Braila, RO37TREZ1515006XXX000215 deschis la Trezoreria Municipiului Braila CF 4205491. IMMurile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) De asemenea, in cazul in care ofertantul depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor contestatie la procedura de atribuire, iar Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare, in conformitate cu art.278^1 din OUG nr.34/2006 completata si modificata c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; d) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de achizitie publica este de: 1 % din pretul contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 alin. 1-3 din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ofertantului/candidatului declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 12A si 12 B.Se solicita tertului sustinator, declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 lit a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 279/2011. Formular 12A si 12 B1.Certificat de atestare fiscala stat eliberat de DGFP si Certificat de taxe si impozite locale eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariilor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa lipsa datorilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Se solicita declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 conform art.13/Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareIncadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Se va prezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, o declaratie intocmita corespunzator Formularului 3.Gheorghe Bunea Stancu ? PresedinteMija Florin ? Vicepresedinte
Filote Nicu ? Secretar al JudetuluiRusu Alina ? Director DEDutu Mioara - Director DAPCMoisiu Nicolae ? Sef Birou Achizitii PubliceBadila Marioara - inspector S.A.P.P.P.
Sava Nicu - inspector DECerneafschi Florentina - inspector DECertificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului la licitatii cu oferta independenta. Formular 2.Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. Se solicita ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.Se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica.Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata si legalizata in limba romana.Nota: In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract care o realizeaza.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale din cel mult ultimii 3 ani Formular 4 Se solicita ca cifra de afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani sa fie de cel putin 880.000 lei In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. In cazul in care ofertantul este o asociere pentru a putea beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004. Ofertantul individual sau ofertantii asociati care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a mediei cifrei de afaceri la 50 % vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor. Valorile cifrelor de afaceri vor fi exprimate in lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii respectivi. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euro An 2013 1 euro=4, 4190 lei/euro
Cifra de afaceri globala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 indice 1, art. 180, si ale art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. (Formularul 12A Formularul 12B-1 Formularul 3) In cazul sustinetii capacitatii economico ? financiare ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului. Formularul 10
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 4 Valorile cifrelor de afaceri vor fi exprimate in lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii respectivi. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euro An 2013 1 euro=4, 4190 lei/euroFormularul 12A, Formularul 12B-1, Formularul 3, Formularul 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse efectuate in cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte furnizarea de produse la nivelul maxim de 2 contracte a caror valoare cumulata a fost de min. 440.000 lei, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.
Mentionam ca, cei 3 ani solicitati in vederea dovedirii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Lista va fi insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care sa indice valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Formularul 5. Certificatele/documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii respectivi. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euro An 2013 1 euro=4, 4190 lei/euro
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract Lista capacitatilor de depozitare si a mijloacelor transport de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de achizitie publica. Ofertantul va face dovada ca dispune de: - mijloace transport si distributie care sa asigure integritatea fructelor proaspete pana la destinatar - spatii de depozitare corespunzatoare care sa asigure integritatea fructelor proaspete Daca ofertantul nu detine in proprietate unul/mai multe mijloace de transport, spatii de depozitare pe langa posibilitate prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. se permite si prezentarea unui angajament. Formularul 9
Lista persoanelor responsabile direct de indeplinirea contractului. Informatii referitoare la personalul de specialitate. Formularul 6
Lista cuprinzand partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul castigatorului se solicita completarea si prezentarea acordului de subcontractare pana la semnarea contractului. Formularul 16 Formularul 14 - Acord de subcontractare
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Acordul de asociere va consemna partea/partile din contract pe care urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu autoritatea contractanta. Liderul va reprezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare. In cazul ofertei comune, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca in mod individual conditiile de la punctele III.2.1.a), III.2.1.b) (pentru partea din contract pe care o realizeaza) si III.2.3.b) (de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza). In mod cumulativ pot fi indeplinite conditiile III.2.2 si III.2.3.a). Formularul 15 - Acordul de asociere
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva Acesta are obligatia de a-si dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69 indice 1, art. 180, si ale art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul 12A, Formularul 12B-1, Formularul 3. In cazul sustinetii capacitatii tehnice si profesionale ofertantul va prezenta un angajament ferm al sustinatorului Formulare 11, 12, 13
Informatiile privind sistemul de management al calitatii - ISO 9001 :2008 Certificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii privind sistemul de management al sigurantei alimentelor ISO 22000 Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP conform HG nr. 925/2005 sau Documente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard/specificatie tehnica privind ISO 22000/ echivalent, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 5. Certificatele/documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare din anii respectivi. Curs lei/euro mediu al BNR: An 2011 1 euro=4, 2379 lei/euro An 2012 1 euro=4, 4560 lei/euro An 2013 1 euro=4, 4190 lei/euroFormularul 9Formularul 6Formularul 16 Formularul 14 - Acord de subcontractareFormularul 15 - Acordul de asociereFormularul 12A, Formularul 12B-1, Formularul 3, Formularul 12A, Formularul 12B-1 Formularul 11, Formularul 12, Formularul 13.Certificat ISO 9001 :2008/ echivalent/ dovada auditului de certificare in baza careia urmeaza a se emite certificatul, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP conform HG nr. 925/2005 sau Documente/certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard/specificatie tehnica privind ISO 22000/ echivalent, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In urma stabilirii ofertelor admisibile inainte de stabilirea ofertei castigatoare autoritatea contractanta va organiza ca etapa finala licitatie electronica conform prevederi Cap IV, Sectiunea a 3-a din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Autoritatea contractanta va invita toti ofertanti care au depus oferte corespunzatoare sa participe la licitatia electronica Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare in sistem electronic, este pretul. In invitatia de participare vor fi precizate informatiile necesare referitoare la modul de desfasurare a licitatiei electronice conform prevederilor OUG nr. 34/2006 si HGR nr. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza. Invitatia in care se va mentiona data, momentul de start al licitatiei electronice si alte informatii se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili. Licitatia electronica va incepe in 2 zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile. Invitatiile se transmit electronic in mod automat de catre SEAP. Pentru imbunatatirea ofertei, se va organiza o runda de 24 ore licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.02.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, Piata Independentei nr. 1, et 4, cam 404, Braila
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantul UCVAP (daca este cazul), orice ofertant, prin persoana imputernicita in scris de catre reprezentantul legal al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile, contin in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primul loc, care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoaster drept pretins ori a interes legitim in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila-Compartiment Juridic
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +40 239619600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer