Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE MERE iN CADRUL ?PROGRAMULUI DE iNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE iN SCOLI? pentru anul scolar 2013-


Anunt de participare numarul 149047/29.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel. +40 0250732901/103, Email: [email protected], Fax: +40 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MERE iN CADRUL ?PROGRAMULUI DE iNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE iN SCOLI? pentru anul scolar 2013-
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, din localitatile judetului Valcea, inclusiv elevii din
clasa pregatitoare.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor furniza mere cu o greutate minima de 100 grame, incadrate la categoria "Extra" si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare
pentru mere, prevazut in anexa I "Standarde de comercializare prevazute la articolul 3" partea B "Standarde de comercializare specifice" - partea 1 "Standard de comercializare pentru mere" la Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate. Potrivit aceluiasi act normativ, perioada si frecventa distributiei, precum si limita valorii zilnice/elev, se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform prevederilor HG nr. 800/2013, publicata in MO nr. 652 / 23.10.2013, privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, in anul scolar 2013-2014, se vor acorda gratuit mere, in limita valorii zilnice de 0, 37 lei/elev(cu tva), pentru o perioada de 85 de zile de scolarizare.
Numarul estimat de 30.724 elevi pentru care se va face aprovizionarea si distributia zilnica, bisaptamanala sau saptamanala a merelor in anul scolar 2013 ? 2014, corespunde situatiei transmise de Inspectoratul Scolar al Judetului Valcea in luna noiembrie 2013.Numarul definitiv de elevi si al unitatilor de invatamant va fi cel comunicat de Inspectoratul Scolar al Judetului Valcea, pana la data incheierii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 778, 238.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
85 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul G.P.: 15.500 Lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006: - contul de virament bancar: RO66TREZ6715006XXX000142 deschis la Trezoreria Municipiului Rm. Valcea, Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea, cod fiscal 2540929; - instrument de garantare emis inconditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus.Garantia de participare este irevocabila.Pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau alta moneda, cursul de referinta va fi cursul lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata inlimba romana.In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in aces tsens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 alin.(1) si alin. (3) din HG 925/2006.Modalitatea concreta de constituire a garantiei de buna executie va fi prevazuta in contract. In cazul scrisorii de garantie bancara emisa de o banca din strainatate, se va prezenta in anexa traducerea autorizata si legalizata a acesteia.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr.4) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/ directorului generalNota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formular nr.5)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: - cerinta obligatorie: se vor prezenta Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale si Certificatul privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Mentiune: in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. (Formular nr. 19). Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante, conform art. 182 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare .Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul etalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din Ordinul 509/2011 emis de Pretedintele ANRMAP.Neindeplinirea de catre operatorul economic a cerintei referitoare la plata taxelor si impozitelor catre buget (local si de stat), va conduce in mod automat la excluderea acestuia din procedura.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.7)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Presedintele Consiliului Judetean Valcea Cilea Ion; Vicepresedinte Persu Dumitru; Vicepresedinte Pistol Alexandru Bogdan; Secretar al Judetului Dirinea Constantin; Director General Predescu Mircea C-tin; Director Executiv Mierlus Florea; Director General Alexandrescu Carmen; Director General Lastun Bogdan; Director General Adj. Mazilu Vasilica; Director General Adj. Calianu Daniela, Arhitect Sef Harambasa Rozalia; si consilierii judeteni care aproba bugetul aferent autoritatii
contractante: Andreianu Mihaela, Belciu Ion, Bulacu Romulus, Buse Dumitru Gery, Busu Adrian, Carstea Aurelian, Teodosie Filip, Folea Gheorghe, Georgescu Tiberiu Octavian, Grigore Petre, Grigorescu Remus, Jinaru Adam, Lita Ioana, Lupu Alina, Marin Victor, Militaru Claudia, Moise Iuliana, Iova Mircea, Oproaica Alexandru, Pasat Gheorghe, Petrescu Remus, Pirvu Constantin, Poenaru Mircea Constantin, Popescu Victor George, Popa Laurentiu, Prala Stefan, Simion Aurel, Stanculescu Victor George, Tarasenie Dumitru si Tranca Teodor.
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Documentele/declaratiile emise de operatorii economici se vor prezenta in original, iar documentele emise de alte entitati se vor prezenta in una din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul", conform Ordinului 509/2011 al ANRMAP. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane1.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial,
din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3. Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucuresti sanitar veterinara pentru siguranta alimentelor ;
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Conditie de calificare: Cifra medie de afaceri globala pentru anii 2013, 2012, 2011 sa fie cel putin egala cu 700.000 lei (cumulativ in cazul societatilor mixte/consortiilor/asocierilor sau
individual in cazul unui singur ofertant; 50% in cazul ofertantilor care se
regasesc in categoria I.M.M. conform Legii 346/2004; in cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de prevederile Legii nr.346/2004, fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria I.M.M. - Se va completa Declaratie IMM)
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularul
??Informatii generale??, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod
cumulativ.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor de
mai sus.Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Documentele pot fi depuse in oricare dintre formele: original; copie legalizata; copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Cerinta nr.2In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime
privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii
contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu
trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de
atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1
din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 11Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referintapublicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Pentru persoana care asigura sustinerea financiara ofertantul va prezenta: Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr. 4, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181lit. a), c^1), d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.5A, Angajament ferm al persoanei privind sustinerea financiara - Formularul nr. 9;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand
valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt
autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte caConditie de calificare :
Ofertantul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel putin 300.000
lei fara TVA.Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre
clientul beneficiar.
Cerinta nr.2Declaratie privind personalul de specialitate de care dispune sau al carui
angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru
asigurarea controlului calitatii.
Completare Formular nr. 13 si Anexele 1 si 2 la Formular nr. 13Conditie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 10 persoane pentru transportul si distributia merelor la locatiile prevazute in caietul de
sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit.
Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012.
Cerinta nr.3Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune
operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 10 mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Conditie de calificare:
Ofertantul dispune de cel putin 1 depozit alimentar dotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor.
Cerinta nr. 4
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de
subcontractanti si specializarea acestora
Cerinta nr. 5
Informatii privind asociatii
In cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare
a activitatii profesionale trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, mai putin cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract care trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributi.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Toti partenerii asociati trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului. In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta Acordul preliminar de asociere si sarcinile care revin fiecarei parti, precum si documentele
solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.
Cerinta nr. 6
In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei
minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a
cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar.
Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte
persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara
ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi
acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se
afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 12Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/altavaluta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezentadocumente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor agroalimentare(prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/adeverinta).Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatoruleconomic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;(documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere ladispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit inregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/ contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)Dupa caz, completare formular nr . 17Formularul nr. 6 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiileprevazute la art. 69^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernuluinr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare pentrufiecare subcontractant.In cazul in care pentru indeplinirea contractului, nu estenecesara subcontractarea, operatorul economic (participantul innume propriu, liderul asocierii si/sau asociatii) va facementiunea ?nu este cazul? in cadrul formularului.In cazul unei asocieri, operatorii economici vor prezenta- Informatii privind asociatii: : - Formular nr.8A: -Operatorii economici care se asociaza, vor prezenta in cadrul ofertei, un Acord de asociere - Formularul nr. 16A (a se vedeamodelul la Sectiunea ?formulare?)-In acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatiledin contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membruasociat.-Documentele solicitate la Cap.III.2.1.a), Cap.III.2.1.b) si Cap.III.2.2) pentru fiecare din membrii asocierii.Pentru persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala ofertantul va prezenta: Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr. 4, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181lit. a), c^1) si d din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr.5A, Angajament ferm al persoanei privind sustinerea tehnica si profesionala - Formularul nr. 10 ;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Formularul nr. 6.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala de licitatie electronica, consta in transmiterea invitatiilor de participare la licitatia electronica, ofertantilor care au avut oferte admisibile.Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul unitar/elev/zi. Limita valorii /mar, nu trebuie sa fiemai mare de 0, 298 lei fara TVA. Imbunatatirea ofertelor la licitatia electronica se face intr-o singura runda de o zi, care va fi anuntata ulterior.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IA3
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.03.2014 11:00
Locul: Consiliului Judetean Valcea, str. G-ral Praporgescu, nr. 1, Municipiul Ramnicu Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In orice moment pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare, informatii necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament. Pe parcursul licitatiei electronice, sistemulinformatic nu va dezvalui identitatea ofertantilor participanti, se va aduce la cunostinta numarul acestora. La licitatia electronica, au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin (2) din H.G. nr.1660/2006, ale caror oferte sunt admisibile si carora le-au fost transmise invitatii de participare. In cazul in care ofertantul declarat admis nu modifica in cadrul etapei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final, va fi luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei etape, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractanta. Daca dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret(cel mai mic), autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua propunere financiara, in plicinchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.-Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici interesati, cat si raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate pe SEAP.Riscurile neaccesarii clarificarilor postate, revin op.ec.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii vor fi solutionate conform art. 256^2/OUG 34/2006, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare - Consiliul Judetean Valcea
Adresa postala: Strada General Praporgescu nr.1, Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240495, Romania, Tel. +4 0250732901/169, Email: [email protected], Fax: +4 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2014 12:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer