Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2012-2013


Anunt de participare numarul 141190/19.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj - Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: HOREA - DORIN UIOREANU, Tel. +40 372640060, In atentia: Matei Petru, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2012-2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul scolilor din judetul Cluj, conform ANEXEI la Fisa de date care contine centralizatorul si listele cu numarul de beneficiari ai programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2012-2013, conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total produse : Conform Anexei la Fisa de date :48.035 elevi din clasele I-VIII si clasa pregatitoare din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2012-2013. Se vor furniza mere cu o greutate minima de 100 grame, incadrate la categoria EXTRA si/sau categoria I. Cantitatea totala estimata de mere :4.275.115 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 239, 783RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
89 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :24.700 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei.Garantia de participare se exprima in lei si se va constitui in conf.cu art. 86 din H.G.925/2006 : ? Printr-un instr.de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara ori de o soc. de asig. in favoarea AC, Formular nr. 7, care se va prezenta in original, in cuant.si perioada prevazuta in Fisa de date a achizitiei, si care trebuie sa contina si preved. art.87 din HG 925/2006.? prin depunerea unui OP (in contul RO44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trez. Mun.Cluj - Napoca), vizat de banca.In cazul unei asoc., scrisoarea de garantie bancara de part. poate fi emisa de oricare dintre asociati, in cuantumul total stabilit de AC.Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.In cazul ofert. din categoria IMM, cf. Legii 346/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuant.precizat in DA.Doar in cazul unei asoc. formata exclusiv din IMM-uri, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuant. precizat in DA. In toate celelalte variante de constituire a unei asocieri, garantia de participare va fi constituita integral.Demonstrarea calitatii de IMM se face de catre ofertant si/sau toti asociatii din cadrul consortiului prin completarea Formularului nr. 19.AC va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cf.art. 278^1 din OUG 34/2006 in cazul depunerii unei contestatii si in masura in care CNSC respinge contestatia, AC va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 5.019, 78 lei. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (in original) sau prin retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale, respectandu-se prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie va fi stabilita de comun acord.Modul de restituire a garantiei de buna executie: Conform art. 92, alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documente doveditoare si de a desemna reprezentanti sa verifice, la autoritatile competente, veridicitatea documentelor si declaratiilor prezentate de ofertanti. Orice neconcordanta fata de documentele depuse si datele furnizate in declaratii atrage excluderea din procedura.
Oricare dintre documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare trebuie prezentate la deschiderea ofertelor.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare descrise in acest capitol, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.
In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Orice document solicitat va fi prezentat in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Documentele pentru care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita prin lege trebuie sa fi fost emise cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Nu se accepta folosirea de prescurtari.
Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual, fie ca partener al societatii mixte/consortiului/asocierii. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant sau partener pentru acelasi contract va conduce la respingerea ofertelor respective.Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului .Ofertele depuse de consortiu /asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
? Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrulconsortiului/asocierii.
? Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii. Se recomanda ca semnatura autorizata sa fie a administratorului / directorului general al societatii partenere lider sau a persoanei imputernicite de fiecare dintre membrii consortiului/asocierii;
? Unul din membrii trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte sau un contract de asociere in cadrul caruia sa fie stipulata aceasta imputernicire;
? Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului).
? Toti partenerii din cadrul consortiului/asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;
? Structura sau constituirea consortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului;
Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea Ofertantului din procedura de atribuire.De asemenea, Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie :
Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.
Documentele care dovedesc indeplinirea cerintelor vor fi prezentate pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri.
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. In cazul in care persoana care semneaza oferta, inclusiv declaratiile/formularele solicitate si contractul nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta (Formularul 12).
Cerinta nr. 1
Calitatea de participant la procedura
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze :
1. Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formularul nr. 8 din Documentatia de atribuire ? Sectiunea IV Formulare
2. Imputernicire (daca e cazul) ? privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului ? Formularul nr. 12 din Documentatia de atribuire ? Sectiunea IV Formulare
Cerinta nr. 2
Eligibilitatea / Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) precum si sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea.
Cerinta nr. 3
Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) precum si sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 2 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Sustinatorii ofertantilor trebuie sa prezinte dovada neincadrarii in dispozitiile art. 181 din OUG 34/2006 literele a), c1) si d) prin completarea in mod corespunzator a Formularului nr. 2.
Pentru persoane juridice romane se solicita :
? Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente neachitate la bugetul de stat in luna anterioara datei de depunere a ofertelor.
? Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii neachitate in luna anterioara, datei de depunere a ofertelor;
Aceste documente se vor prezenta in oricare din formele: original / copie legalizata / copie conform cu originalul.
Pentru persoane juridice straine :
? Vor prezenta certificatele sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
? Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) la data depunerii ofertelor.
Cerinta nr. 4
Evitarea conflictului de interese / Neincadrarea in dispozitiile art. 691 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) precum si subcontractantii si sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) trebuie sa prezinte o Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 21 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele :
Horea-Dorin Uioreanu ? presedinte Consiliul Judetean Cluj, Ioan Oleleu ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Vakar Istvan ? vicepresedinte Consiliul Judetean Cluj, Simona - Cornelia Tatomir ? Director General, Directia Generala Buget-Finante, Resurse Umane, Mariana Ratiu - director executiv, Directia Dezvoltare si Investitii, Pop Dan Vasile ? Director executiv, Directia Juridica, Oltean Sanda - Arhitect Sef Consiliul Judetean Cluj, Alexandru Cretu ? sef serviciu, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Schiop Cristina ? sef serviciu, Serviciul Financiar-Contabil, Matei Petru ? consilier Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tiuca Adina - consilier Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Rotaru Angela - consilier Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Inoan Mihai - consilier Serviciul Lucrari si Achizitii Publice.
Informatii privind persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante se regasesc si pe pagina web a institutiei: http: //www.cjcluj.ro .
Consilieri judeteni : Lapusan Remus Gabriel, Manzat Marius Dorel, Cuibus Valentin Claudiu, Szeplekan Mihai, Cristea Aurelia, Petran Ioan, Balaj Marius Gheorghe, Ivan Ilarie, Oros Nechita Adrian, Canta Danut Dorel, Secara Dorel Viorel, Druta Eugen, Salatioan Vasile, Bogdan Emil Mircea, Bota Ioan, Coroian Alexandru, Tuluc Calin Marin, Morar Andreea Veronica, Racolta Steluta Carmen, Borza Radu Florin, Catarig Horatiu Liviu, Simplicean Horea Dan, Les Mariana Carmen, Marc Marinela, El-Hayes Arthur Roland, Ratiu Adina Maria, Rares Stelian Rusu, Nemeti Andrei, Okos-Rigo; Denes, Lorinczi Zoltan Laszlo;, Ferencz Stefan, Pop Valentin, Husar Axente.
Lista consilierilor judeteni se regaseste pe site-ul : http: //www.cjcluj.ro/consilieri/
Cerinta nr. 5
Certificare participare la procedura cu oferta independenta
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte :
Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul nr. 20 - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in conformitate cu prevederilor Ordinului ANRMAP314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. In cazul in care persoana care semneaza oferta, inclusiv declaratiile/formularele solicitate si contractul nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta (Formularul 12).
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul in care se constata discrepante intre varianta tradusa si versiunea originala, aceasta din urma va prevala.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al semnatarului.
Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, in cazul unei asocieri/consortiu.
Fiecare dintre documentele de mai jos trebuie sa fie valabil in momentul prezentarii acestuia si va fi prezentat ca document original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul semnata si stampilata de ofertant.
Cerinta nr. 1 Inregistrare : Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor (informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor), din care sa reiasa ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN specificat in acest document.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie legalizata, insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata. Documentele trebuie sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului.
NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 : Informatii privind cifra de afaceri
Cifra medie globala de afaceri a Ofertantului (care poate fi unic, in asociatie, parteneriat), care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 2.475.000 lei. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor prezentate.
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara - Principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 aniOfertantul trebuie sa faca dovada executarii si ducerii la bun sfarsit a unui contract de furnizare, similar obiectului contractului, cu o valoare de minimum 1.230.000 lei fara TVA.
Continuare : Fisa de experienta similara
Fisa de experienta similara va fi insotita de certificate/documente care sa confirme furnizarea produselor ce fac obiectul contractului. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea si perioada furnizarii produselor, daca au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Pentru contractele exprimate in alte monede se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.
Cerinta nr. 2 : Informati privind depozitarea
Ofertantul va prezenta locul de producere si depozitare a produselor de unde acestea urmeaza a fi distribuite si va face dovada ca dispune de o capacitate de livrare pe 24 de ore suficienta pentru satisfacerea comenzilor zilnice.
Daca ofertantul este din alt judet, acesta va prezenta dovada ca detine un depozit autorizat sanitar pe teritoriul judetului Cluj (proprietate sau inchiriere pe perioada contractului.Documentele se vor raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 3 : Utilaje, instalatii si echipamente tehnice
Se va prezenta lista autovehiculelor disponibile pentru indeplinirea contractului (in proprietate, inchiriere sau leasing) care sa poata transporta produsele solicitate. La solicitarea comisiei de evaluare se va prezenta modul de distributie prin simularea desfasurarii programului pentru o zi.Vehiculele trebuie sa detina autorizatie sanitara de functionare pentru transport alimente sau Documentul de inregistrare a mijloacelor de transport produse alimentare de origine non animala, emisDSVSA judeteana valabile la data depunerii ofertelor.
Ofertantul va face dovada ca vehiculele intrunesc cerintele de la pct. 4 din caietul de sarcini.
Cerinta nr.4 : Informatii privind personalulSe va prezenta lista personalului de conducere si specialitate care va duce la indeplinirea prezentului contract; Calificarile in domeniu ale personalului angajat; Carnetele de sanatate avizate, Fisa aptitudine medicina muncii; Certificate de absolvire a cursurilor de specialitate pentru demonstrarea cunostintelor de igiena alimentara.
Cerinta nr. 5 : Informatii privind subcontractantiiDeclaratia va cuprinde partea/partile din contract care urmeaza sa se subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Inainte de incheierea contractului, ofertantului castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.
Cerinta nr. 6 : Informatii privind asociatii : Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta trebuie semnata intr-un mod in care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract iar aceasta numire trebuie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere (Formularul nr. 18) prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, impreuna si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv partile vor fi responsabilitatea partenerului conducator (liderului).
Cerinta nr. 7
Mostra de fructe - Mere
Cerinta nr. 1 : Sistem de Management al Calitatii ISO 9001 :2008
Se va prezenta, in copie certificata ?conform cu originalul?, certificatul ISO 9001 :2008, care atesta implementarea sistemului de management al calitatii.Se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
Cerinta nr. 2 : Sistem de Management pentru Siguranta Alimentului ISO 22000
Se va prezenta, in copie certificata ?conform cu originalul?, certificatul ISO 22000, care atesta implementarea sistemului de management pentru siguranta alimentelor.Se accepta si ofertantul care dovedeste ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
La licit. electr. pot participa doar op. ec. inreg. in SEAP care detin certif. digital valid pentru acces in sistem si carora le-au fost transmise invit. de part. la aceasta faza de catre AC.Informatii despre licit. Electr. : -elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare : pretul /unitate-inainte de lansarea unei licit. Electr., AC va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in doc. de atrib.-AC va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofert. respectivi.-ofertele depuse in cadrul licit. electr. de catre ofert. nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organiz. acestei faze.-Numarul de runde ale licit.electr.: 1-Licit. Electr. va incepe la doua zile lucrat. de la transmit. invitatiei.-Durata unei runde: 1 (una) zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
20.370 din 04.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.02.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.02.2013 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Cluj, Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In situatia in care doi sau mai multi ofertanti admisibili aflati pe primul loc au acelasi pret, dupa etapa de licitatie electronica, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide plicurile. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singur ofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106, Localitatea: Cluj - Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 372640027, Email: [email protected], Fax: +40 372640027, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2012 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer