Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 147797/08.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: Calea Dorobantilor, Nr. 106, Cluj Napoca, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, Tel. +40 372640060, In atentia: Cretu Alexandru, Matei Petru, Email: [email protected], Fax: +40 372640074, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul scolilor din judetul Cluj, conform ANEXEI la Caietul de sarcini care contine centralizatorul si listele cu numarul de beneficiari ai programului de incurajare a consumului de fructe in scoli
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare mere pentru elevii din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2013-2014, conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60100000-9-Servicii de transport rutier (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total produse : Conform Anexei la Fisa de date :48.974 elevi din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant public si privat autorizat/acreditat din judetul Cluj, in anul scolar 2013-2014. Se vor furniza mere cu o greutate minima de 100 grame, incadrate la categoria EXTRA si/sau categoria I. Cantitatea totala estimata de mere :4.162.790 bucati.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 207, 209.1RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
85 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :24.000 lei. Valabilitate: cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, resp. 90 zile incepand cu data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se va constitui in conformitate cu art.86 din H.G.925/2006: instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari-se va utiliza Formularul nr. 3 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)?(4) din H.G.925/2006; virament bancar in contul RO44TREZ2165006XXX006923 deschis la Trezoreria mun.Cluj-Napoca), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la datadeschiderii ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM(Formular nr.4), garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art.88 din H.G.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conform prevederilor articolului 278^1, alin. 1, lit. b din O.U.G.34/2006, in caz de contestatie si in masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare, suma calculata in raport cu valoarea estimata a contractuluisi anume 4.987, 20 lei.Pentru o evaluare si raportareunitara, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, conform art. 90 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute in H.G. nr. 1045/2011. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 90 - 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Conditie de calificare : Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 6). Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator (dupa caz).
Cerinta nr. 2 : Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare - Formular nr. 7). Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator (dupa caz).
Pentru persoane juridice romane se solicita:
?Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.?Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoane juridice straine : Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine : certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, din caresa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana.Nota : in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011?.
Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta are dreptul de a exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat, precum si la cel local, indiferent de cuantumul acestora, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 3 : Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 8)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat (dupa caz).
Cerinta nr. 4 : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr. 9).
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractelor de achizitie publica sunt urmatoarele : Uioreanu Horea-Dorin, Oleleu Ioan, Vakar Istvan Valentin, Lapusan Remus Gabriel, Minzat Marius Dorel, Cuibus Valentin Claudiu, Szeplekan Mihai, Cecan Eugen, Petran Ioan, Balaj Marius Gheorghe, Ivan Ilarie, Oprea Laurentiu, Canta Danut Dorel, Secara Dorel Viorel, Druta Eugen, Salatioan Vasile, Bogdan Emil Mircea, Bota Ioan, Coroian Alexandru, Tuluc Calin Marin, Morar Andreea Veronica, Racolta Steluta Carmen, Murea Porfirie Sebastian, Catarig Horatiu Liviu, Simplicean Horea Dan, Les Mariana Carmen, Todea Cosmin Alexandru, El-Hayes Arthur Roland, Ratiu Adina Maria, Rares Stelian Rusu, Nemeti Andrei, Okos-Rigo; Denes, Lorinczi Zoltan Laszlo;, Pop Valentin, Ferencz Stefan, Husar Axente, Ianchis-Ghete Iulia-Ligiana, Gaci Simona, Oltean Sanda, Tatomir Simona-Cornelia, Ratiu Mariana, Pop Dan-Vasile, Cretu Alexandru ? Simion, Coman Diana, Schiop Cristina, Inoan Mihai, Salanta Corina, Tiuca Adina, Rotaru Angela, Juncan Marius, Iliescu Stefan Eduard, Matei Petru, Jucan Andreea Maria, Ciortea Teofil, Muresanu Anda-Mihaela, Rusu Sanda Daniela. Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Cerinta nr. 5 : Calitatea de participant la procedura
Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formular nr. 10. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Cerinta nr. 1 : Inregistrare
Pentru persoanele juridice romane : - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine :
- prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu :2.400.000 leiDaca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele
subcontractantilor.
Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, pentru calculul
echivalentei se va lua in considerare cursul mediu anual lei / valuta
comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro), pentru fiecare an in parte.
Cerinta nr. 2 Capacitatea financiara a ofertantului/grupului de operatori
economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, caz in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia
ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formular nr. 11 - Informatii generaleSe va completa (dupa caz) Formular nr. 18 -Declaratie angajament de sustinere financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 : Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani.
Cerinta nr. 2 : Experienta similara.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat produse similare in cadrul unui contract in valoare de minim 1.200.000 lei.Nivelul valoric impus livrarilor de produse se va confirma prin prezentarea
de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de
catre clientul beneficiar. Daca valoarea contractelor este stabilita in alta
moneda, pentru calculul echivalentei se va lua in considerare cursul mediu anual lei/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul respectiv.
Cerinta nr. 3 : Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de
specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Continuare Cerinta nr.3 :
Operatorii economici trebuie sa dispuna de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic. Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se solicita prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, care sa confirme :
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare- efectuarea controlului medical periodicNOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea in original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentului privind instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare, respectiv documente/adeverinte privind efectuarea controlului medical periodic, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta nr. 4 : Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului.
Continuare Cerinta nr. 4 : Ofertantii trebuie sa dispuna de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate / contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea in original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentelor care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate / contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
Cerinta nr. 5 : Informati privind depozitarea. Ofertantul/candidatul va dispune de cel pu?in un depozit alimentar dotat cu instala?ii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor, inregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere / angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
NOTA : Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, prezentarea in original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a documentelor care confirma modul de dispunere a acestuia - proprietate / contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabile la data limita de depunere a
ofertelor.
Cerinta nr. 6 : Informatii privind subcontractantii.Declaratie privind partea/partile din contract care urmeaza sa se
subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza a fi
indeplinit de unul sau mai multi subcontractanti, inainte de incheierea
contractului ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu
subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate.
Cerinta nr. 7 : Informatii privind asociatii.Un ofertant participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod
individual, fie ca subcontractant, tert sustinator sau ca partener al unui
consortiu / asociere / societate mixta, in caz contrar ofertele respective vor fi
respinse. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte / consortiu / asociere precum si categoriile de servicii prestate de acestia.
Cerinta nr. 8 : Prezentarea de mostre.
Ofertantul are obligatia de a prezenta mostre pentru produsele ofertate.
Neprezentarea de mostre, insotite de buletinul de analiza privind continutul reziduurilor de pesticide si metale grele, pana la data limita de depunere a ofertelor, duce la descalificarea ofertantului.
Cerinta nr. 9Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori
economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, caz in care
ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand
sustinerea acordata de catre o alta persoana si are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al
persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Cerinta nr. 1 : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice
alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2 : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 22000 un sistem de management pentru siguranta alimentului pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice
alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al sigurantei alimentului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr. 12 ? Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 aniSe va completa Formularul nr. 12a - Experienta similaraSe va completa Formularul nr. 13 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducereSe va completa Formularul nr. 15 ? Declaratie pe propria raspundereSe va completa Formularul nr. 14 -Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehniceSe va completa Formularul nr. 15 ? Declaratie pe propria raspundereSe va completa Formularul nr. 15 ? Declaratie pe propria raspundereSe va completa (dupa caz) - Formularul nr. 17 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor si partea / partiledin contract care sunt indeplinite de acestiaSe va completa (dupa caz) : - Formularul nr. 16 - Acord de asociere- Formularul nr. 17 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor si partea / partile din contract care suntindeplinite de acestia-Prezentare de mostre insotite de buletinul de analiza privind continutul reziduurilor de pesticide si metale grele-Prezentarea de buletine de analiza eliberate de laboratoare nationale sau comunitare acreditate in conformitate cu ISO EN 17025.Se va completa (dupa caz) : - Formular nr. 19 - Declaratie angajament de sustinere tehnica si profesionala- Formular nr. 20 - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional - logistica si echipamentele tehnice- Formular nr. 21 - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? personalul angajat si cadrele de conducerePrezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In cadrul etapei de licitatie electronica, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de catre sistemul informatic. Invitatia de participare si notificarea de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat catre adresa de posta electronica a operatorului economic inregistrat in sistem. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Etapa de licitatie electronica consta intr-un proces repetitiv de ofertare, utilizandu-se suportul tehnic oferit de SEAP. Pentru a putea oferta in continuare, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, conform prevederilor legale din HG 1660/2006; Autoritatea contractanta va invita sa participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au depus oferte admisibile in cadrul etapei de evaluare a ofertelor.Precizari specifice : - Obiectul procesului repetitiv : pretul ofertei exprimat in lei/buc/elev/zi fara TVA.Ofertele depuse de catre operatori nu pot decat sa imbunatateasca (in sensul micsorarii preturilor), ofertele depuse anterior organizarii acestei etape electronice. Preturile cu mai mult de doua zecimale, vor fi rotunjite automat de catre SEAP, la valori cu doua zecimale.- Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda. Durata rundei va fi de o zi lucratoare.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret : daOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : daLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului : nuSe va utiliza pasul de licitare : nu? In momentul finalizarii licitatiei electronice, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final determinat prin luarea in considerare a ofertelor finale introduse de ofertanti, pe baza criteriului de atribuire aplicat de autoritatea contractanta.- In termen de 48 ore maxim, operatorul economic desemnat castigator are obligatia prezentarii in original a noii propuneri financiare finale (formularul de oferta si centralizatorul de preturi), semnata si stampilata in original de catre reprezentantii legali sau persoanele imputernicite.- Daca dupa licitatia electronica doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita acestor ofertanti o noua propunere in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Observatii : Potrivit art. 42 din HG nr. 1660/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ?la licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform art. 6 alin (2) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta?.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
19.575/23.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.12.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 106,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1) Inainte de incheierea contractului, ofertantului castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.2) Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 925/2006, o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal sau dupa caz, de catre alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire ? Formular nr. 5 si anexa.3)In situatia in care, dupa etapa de licitatie electronica, pe locul 1 vor fi mai multe oferte cu preturi egale, se vor solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indicalocatia, data, ora la care se vor deschide plicurile. Daca egalitatea persista se va repeta acelasi procedeu pana cand un singur ofertant se va situa pe primul loc, conform criteriului de atribuire mentionat la cap. IV.2.1) Criterii de atribuire.4) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ?sau echivalent?.5) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).6) In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.7) Ofertantul elaboreaza oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si indica in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios Administrativ
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 106, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400609, Romania, Tel. +40 72640027, Email: [email protected], Fax: +40 72640027, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer