Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare mere pentru elevii din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pe o perioada de 58 zile de scolarizare in anul scolar 2013-2014, in cadrul ?Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli


Anunt de participare numarul 148646/20.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: Cirica Emil, Tel. +40 268/410777/221, In atentia: Cirica Emil, Email: [email protected], Fax: +40 268/472305, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare mere pentru elevii din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, peo perioada de 58 zile de scolarizarein anul scolar 2013-2014, in cadrul ?Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile din judetul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare mere pentru elevii din clasele 0-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat, pe o perioada de 58 zile de scolarizare;se vor livra la scolile din judetul Brasov un numar de 2.615.046 bucati mere.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pe durata contractuluise estimeaza ca se vor furniza si distribui mere, cu pretul maxim de 0, 29 lei/bucata, pentru un numar maxim de 45.087 elevi, cu respectarea cerintelor mentionate in caietul de sarcini.Durata contractului a fost estimata la 58 zile de scolarizare.
Totalul cantitatilor se poate modifica in functie de fluctuatia numarului de copii, de modificarile legislative. Valoarea estimata a contractului pentru furnizarea de mere pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, pentru 58 zile de scolarizare in anul scolar 2013-2014, ce urmeaza a fi atribuit in acest sens este de 758.363, 34lei exclusiv T.V.A., echivalent in euro la cursul din 26.11.2013 =758.363, 37 :4, 4438= 170.656, 50 euro (exclusiv T.V.A.)
Valoarea estimata fara TVA: 758, 363.34RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
58 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 10.000 lei, depusa pana la data limita de dep a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prez cel tarziu la data si ora stab pt deschiderea ofertelor. Perioada de valab a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Se va constitui conf art.86 din HG 925/2006, sub forma unei scrisori de garantie emisa in conditiile legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari, virament bancar, in formatul Scrisorii de garantie financiara de participare, insotita de declaratia privind incadr in categ. IMM-urilor, dupa caz (completare Formular 19A). Garantia de participare se prezinta in original, in cuantumul si pt perioada prevazuta in doc de atribuire. Cont Trezoreria Brasov RO33TREZ1315006XXX000169, CUI 4384150. In cazul unei asocieri, scrisoarea de garantie de participare va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a scrisorii de garantie financiara de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura. Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 87 si 88 din H.G. nr. 925/2006, precum si in conditiile art.278ยน din OUG din 34/2006, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare si dupa constituirea garantiei de buna executie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data constituirii acesteia.Neprezentarea scrisorii de garantie de participare conduce la respingerea ofertei. Data la care se face echivalenta leu/alta valuta, la cursul BNR, va fidata de publicare a invitatiei de participare. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: -printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 90 alin.(1)din Hotararea Guvernului nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; -prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEGA ? Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelora)Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea in conformitate cu art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - formular 12A
b) Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? formular 12B. Declaratile se vor prezenta atat de operatorul economic cat si de fiecare membru asociat. Tertul sustinator completeaza declaratie de neincadrare a prevederilor art.181 lit.a), c indice 1) si d) OUG34/2006 din Formular 12B.
c) Declaratii privind calitatea de participant la procedura - formular 12
d) Declaratie pe proprie raspundere ca nu are in cadrul autoritatii contractante, persoane care detin functii de decizie, respectiv sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv, confor art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- formular 16. In cazul in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla in una din situatiile prevazute de art. 69^din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.
Personal: Presedinte C.J.Bv.: Aristotel Cancescu, Vicepresedinte Mihai Pascu, Administratorul judetului Ispas Radu, Director Ec.: Aurelia Popescu, Director D.A.P.L. Claudia Craciun; Secretar: Maria Dumbraveanu Comisie de evaluare: Cirica Emil, Boboc Daniela, Bortes Didona, Tudor Sofia, Mone Mariana, Vasile Acrivopol Constantin, Antal Mihaela.
e) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - formular 2
f) Certificatul privind impozitele si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original, copie legalizatasau copie lizibila ? conform cu originalul?);in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006
g) Certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata catre buget din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original, copie legalizatasau copie lizibila ? conform cu originalul?) ?);in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin.(4) din HG nr. 925/2006 Certificatul constatator eliberat de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul se va prezenta in original/ copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?, Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani, 2010-2012 trebuie sa fie mai mare sau cel putin egala cu 1.400.000 lei, cu 1.400.000 lei; pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.In cazul ofertantilor din categ IMM (facand dovada prin prez docprev in Legea 346/2004) acestia beneficiaza de reduc cu 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri.Val vor fi expr in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anii resp.In sit in care un grup de op ec in asociere depune oferta comuna, sit ec si financ se dem prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Demonstrarea indepl cerintelor se poate realiza si prin interm unui tert sustinator care va garanta indepl oblig contr, in conf cu prev art. 186 din OUG nr. 34/2006 si art.11 alin. 1 din HG 925/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 11, bilanturi- cursul mediu leu/euro 2010, 1 euro = 4, 2099 lei;
- cursul mediu leu/euro 2011, 1 euro = 4, 2379 lei;
- cursul mediu leu/euro 2012, 1 euro = 4, 4560 lei.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Conditie de calificare
-Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 15 persoane pentru transportul si distributia merelor la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit. Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012..
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).
Documentele potfi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Condi?ie de calificare:
Ofertantul dispune de cel pu?in 15 mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)Condi?ie de calificare:
Ofertantul dispune de cel pu?in un depozit alimentar dotat cu instala?ii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor .
Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozitinregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, (ultimii 3 ani se vor calcula de la data depunerii ofertelor, in urma) continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati , din care sa rezulteca a furnizat produse similare.
Conditie de calificare:
Operatorul economic sau membrii asocierii impreuna, vor prezenta maxim 3 contracte de furnizare similare; valoarea cumulata a livrarilor similare efectuate la nivelul a maxim 3 contracte sa fie de cel putin 700.000 lei, pentru a demonstra experinta similara, insotite de certificate/documente emise de beneficiari.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR. Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Informatii privind subcontractantii.Documentele pot fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila "conform cu originalul".
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular 10Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).Formular 13Taloane auto, contracte de inchiriere/concesiune/comodat, alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie a autovehiculelor.Pt. Fiecare autovehicul se va preciza nr. Documentului de inregistrare eliberat deANSVSA- DSVSA.Pentru depozit se va prezentacontractdetinere spatiu aflat in dotare proprie, inchiriere sau alte forme si dovada ca depozitul este inregistrat conform Ordinului nr. 111/2008 ANSVSADaca ofertantul nu detine in proprietate unul/mai multe mijoace de transport, spatii de depozitare pe langa posibilitate prezentare unui contract/precontract de inchiriere etc. se permite si prezentarea unui angajament.Formular 6Certificat constatator/Recomandare beneficiarContract/etc.- cursul mediuBNR leu/euro 2010, 1 euro = 4, 2099 lei;
- cursul mediu BNR leu/euro 2011, 1 euro = 4, 2379 lei;
- cursul mediuBNR leu/euro 2012, 1 euro = 4, 4560 lei.- curs mediu BNR leu/euro 2013 se va gasi pe www.bnr.roPentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteformular
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul unitar de 0, 29 lei. Ofertele de pret introduse in runda de licitare electronica vor fi exprimate in aceeasi moneda.Numar runde................1Durata rundei.............. 1 (una) zi lucratoarePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta- da ;Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret - da ;Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie - daLicitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului - nuSe va utiliza pasul de licitare- nuOperatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta si numarul de participanti.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 11:00
Locul: Sediul CJ str. N. Balcescu nr.67 camera 20
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare oferte si reprezentatni imputerniciti ai ofertantilor cu imputernicire si copie CI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (FEGA ? Programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita in scris, reofertarea pretului, in plic inchis. Pentru vizualizarea documentatie de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic , acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica, de ex: http: //www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006 -10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean brasov-serviciul juridic
Adresa postala: B-dul Eroilor , Nr. 5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Tel. +40 268410777, Email: [email protected], Fax: +40 268472305, Adresa internet (URL): www.judbrasov.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.12.2013 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer