Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare mobilier pentru Campusul Social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, loc. Constanta


Anunt de participare numarul 145480/02.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis, nr.101, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Punct(e) de contact: R.A.E.D.P.P. Constanta, Bd. Tomis, nr.101, Tel. +40 241580523, In atentia: Tatiana Bangal-biroul achizitii publice, Email: [email protected], Fax: +40 241580523, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare mobilier pentru Campusul Social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, loc. Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: blocurile HC1 ÷ HC10, HC12 ÷ HC17 din Campusul social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, Mun. Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare 5 tipuri de mobilier (dulapuri) pentru un numar de 16 blocuri (HC1 ÷ HC10, HC12 ÷ HC17) din Campusul social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, Mun. Constanta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39122100-4 - Dulapuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare 5 tipuri de mobilier (dulapuri) pentru un numar de 16 blocuri (HC1 ÷ HC10, HC12 ÷ HC17) din Campusul social Henri Coanda, str. Stefanita-Voda, Mun. Constanta in valoare estimata de911199, 75lei.
a. Dulap 1 cu doua usi: 40 x 60 x90 = 1305 buc.
b. Dulap 2 cu o usa: 40 x 40 x90 = 1266 buc.
c. Dulap 3 cu doua usi: 40 x 60 x 210 =687 buc.
d. Dulap 4 cu o usa: 40 x 40 x 210 =285 buc.
e. Dulap 5 cu doua usi: 40 x 60 x60 =48 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 911, 199.75RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 18.200 lei.Cursul de referinta pentru echivalarea garantiei de participare constituita in alta moneda va fi cursul BNR valabil la data publicarii Anuntului de participare. Daca se incadreaza in categoria IMM, conform art. 16, alin. (2) din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, ofertantul beneficiaza de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare. In cazul unei asocieri, daca se doreste sa se beneficieze de aceasta facilitate, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada ca este IMM. In ambele situatii va fi completat si prezentat Formularul nr. 12 (Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii). Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, adica 60 de zile de la data limita a depunerii ofertei. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta. Modalitatea de constituire: garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care se opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma se va vira in contul: RO04BTRL01401202696755XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA. Autoritatea contractanta va retine garantia de participare, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare din situatiile descrise la art. 87 alin. (1) din HG 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 % din valoarea contractului fara TVA. Mod de constituire: printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract sau, daca partile convin, prin retineri succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest din urma caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Subventii de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioareModalitatea de indeplinire: Completarea si prezentarea unei Declaratii pe proprie raspundere ? Formular 1In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Documentul solicitat va fi prezentat si de catre tertii sustinatori, daca este cazul.Cerinta nr. 2Neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareModalitatea de indeplinire: a) Completarea si prezentarea unei Declaratii pe proprie raspundere ? Formular 2In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Declaratia va fi prezentata si de catre tertii sustinatori, daca este cazul. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.Cerinta nr. 3Neincadrarea in dispozitiile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: IULIA-MADALINA MOTATAIANU-Director General, BOBE CARMEN LACRAMIOARA-Director Directia Economica, DIAMANDESCU CATERINA-Director Directia Juridica, NICOLAE-GHEORGHE TUDORACHE-Director Directia Tehnica, MIRELA PODAC-inginer, ELENA MUMIN-Sef Birou Achizitii, TATIANA BANGAL?consilier juridic, Lista cu componenta Consiliului local al Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza: ALI DENIS; CANDINDATU GABRIEL; CHESOI TUDOREL; CIORBEA VALENTIN; COJOC MARIOARA; DEDE PERODIN; DOBRE MIRCEA; FAGADAU DECEBAL; GEORGESCU DANIEL; GHEORGHE FLORIN; IBRAIM TEMUR; LIXANDRU ION-VIRGIL; ARCU ANA; MATEI RADU-BOGDAN; ONCIU CARMEN; PAPARI GEORGE-DANIEL; PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN; POPESCU RADUCU; RASAUTEANU COSTIN IOAN; ROMAN IUSTIN FABIAN; STAN GABRIEL-MARIUS; STROE FELIX; SURGHIE VALENTIN-MIHAI; TUSA SORINA; VISAN GEORGE-GABRIEL; ROSU VASILE BOIAGIAN HARRY MICHELLE.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea si completarea unei Declaratii pe propria raspundere - Formular 3In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.In cazul subcontractarii fiecare subcontractant are obligatia sa prezinte acest formular.Tertul sustinator are obligatia sa prezinte acest formular, daca este cazul.Cerinta nr. 4Participarea la procedura cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea si prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin Presedinte A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 - Formular 4In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Cerinte obligatorii: Prezentare Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (ofertantul trebuie sa faca dovada ca are Codul CAEN asociat obiectului contractului).Nota: Informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Certificatul va fi depus in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza.In cazul sustinerii din partea unui tert, tertul este obligat sa prezinte acest formular.Persoane juridice/fizice straineCerinte obligatorii: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta cifra de afaceri medie globala pe ultimii 3 ani.
Valoarea minima impusa pentru cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani este de 1.822.000 lei.
IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri medie globala, in conformitate cu art. 16, alin. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.
In cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte acest formular.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta Formularul nr. 5Se vor prezenta bilanturile contabile pentru anii la care se face raportarea, copii stampilate si semnate cu mentiunea ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului, vizate si inregistrate de Administratia Finantelor Publice.Pt. echivalenta se va tine cont de cursul lei/valuta mediu anual comunicat de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertei, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Autoritatea contractanta nu impune un nivel valoric sau cantitativ al livrarilor ci doreste doar sa se asigure ca ofertantul are experienta minima in domeniu.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta Formularul nr. 6 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani. Livrarile se confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar-copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se lasa la latitudinea ofertantilor natura documentelor prezentate, atata timp cat acestea cuprind informatiile prevazute de art. 188 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006, care sa confirme livrarea de produse similare. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/ valuta comunicat de BNR pentru anii de referinta. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de livrare
20%
Descriere: Componenta tehnica. Termenul de livrare se exprima in zile calendaristice. Termenul maxim de livrare este de 90 de zile calendaristice. Peste acest termen oferta se considera neconforma. Termenul minim realist sub care nicio oferta nu va fi punctata suplimentar este de 45 de zile calendaristice.
3.
Perioada de garantie acordata produselor
10%
Descriere: Componenta tehnica. Perioada de garantie se exprima in luni. Termenul minim de garantie a produselor este de 24 luni de la data semnarii receptiei calitative. Sub termenul de 24 luni oferta se considera neconforma. Termenul de garantie maxim realist peste care oferta nu va fi punctata suplimentar este de 36 de luni.
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2013 00:16
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.09.2013 13:00
Locul: Sediul R.A.E.D.P.P.din loc. Constanta, bd. Tomis, nr. 101, jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor (in baza imputernicirii semnate de reprezentantul legal si a copiei dupa CI), observatori UCVAP (daca este cazul)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.2) In cazul in care oferta declarata castigatoare este prezentata de catre o asociatie de operatori economici, acestia au obligatia de a prezenta, in momentul semnarii contractului, acordul de asociere legalizat ce va deveni anexa la contract. Aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Micisi Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
R.A.E.D.P.P. Constanta, Directia Juridica
Adresa postala: Bd. Tomis nr.101, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900669, Romania, Tel. +40 241580523, Email: [email protected], Fax: +40 241580523
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 16:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer