Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare mobilier pentru spa?iile Bancii Na?ionale a Romaniei din str. Lipscani, nr. 16


Anunt de participare numarul 149035/28.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, 25, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Punct(e) de contact: Cristiana Cretulescu, Tel. +40 311323242, In atentia: Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323242, In atentia: Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Banca Nationala a Romaniei
Adresa postala: str. Lipscani, nr. 16, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030035, Romania, Tel. +40 311323242, In atentia: REGISTRATURA in attn: Cristiana Cretulescu, Email: [email protected], Fax: +40 213158294
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Banca Centrala
Activitate (activitati)
Altele: Politica monetara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare mobilier pentru spa?iile Bancii Na?ionale a Romaniei din str. Lipscani, nr. 16
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Banca Nationala a Romaniei
str. Lipscani, nr. 16, sector 3,
Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Completare mobilier birouri Banca Na?ionala a Romaniei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39130000-2 - Mobilier de birou (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 833, 768RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de: 16.600, 00 LeiValabilitate: 100 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Echivalenta Leu/alta valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anun?ului de participare.Garantia se constituie prin virament bancar in contul RO64NBORROBP000000XXXXXX, deschis la BNR Centrala, sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari potrivit prevederilor art. 86 (1), (2), (3) b, (6), 87 din HG. 925/2006) ?i art. 2781 lit. b) din OUG 34/2006.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 2781 lit. b) din OUG 34/2006.In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, care fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in L 346/2004, cu completarile si modificarile ulterioare, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantum. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractata, fara TVA.Garantia de buna executie se va constitui si se va depune de operatorul economic la sediul autoritatii contractante, pana la data semnarii contractului sau cel mai tarziu in termen de 10 zile de la data semnarii acestuia.? Garantia de buna executie se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari (in toate cazurile se aplica prevederile art. 89 (1) si (2), 90 (1), 91, 92 (1) din HG. 925/2006).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii.Autoritatea contractanta are obligatia de a efectua plata catre furnizori, in termenul convenit cu acestia, de la emiterea facturii. BNR nu efectueaza plati in avans.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitateaCompletarea formularului A.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
Completarea formularului B.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 181 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Certificat de participare la licita?ie cu oferta independenta
Completarea formularului C. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006
Completarea formularului D.
Incadrarea in situatiaprevazutala art. 691 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante: Consiliul de administratie al BNR
numit prin Hotararea nr. 35 din 8 oct. 2009a Parlamentului Romaniei
Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul autorita?ii contractante: ? Guvernator ? Academician Mugur Isarescu
? Prim-Viceguvernator ? Prof. univ. dr. Florin Georgescu? Viceguvernator ? Bogdan Olteanu
? Viceguvernator ? Dr. Cristian Popa
? Membru ? Prof. univ. dr. Marin Dinu
? Membru ? Prof. univ. dr. Nicolae Danila
? Membru ? Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu
? Membru ? Conf. univ. dr. Agnes Nagy
? Membru ? Dr. Napoleon PopConducerea Direc?iei Achizi?ii
? Vasile Ifrim ? Director
? Niculae Dumitrache ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Buget ?i Analiza Financiara
? Ion Paduraru ? Director? Andreea Bognar ? ?ef ServiciuConducerea Direc?iei Contabilitate
? Iulia Stanciu ? Director
? Daniela Ilie ? Director AdjunctConducerea Direc?iei Juridice
? Alexandru Paunescu ? Director? Rodica Constantinescu ? ?ef Serviciu
? Cristian ?erbanescu ? ?ef ServiciuConducerea Direc?iei Patrimoniu ?i Investi?ii
? Mihai Dascalescu ? Director
? Catalin Belghiru ? Director Adjunct* Lista persoanelor cu func?ie de decizie din cadrul Autorita?ii contractante se regaseste pe site-ul Bancii Na?ionale a Romaniei http: //www.bnr.ro. Persoane juridice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in Codul CAEN din certificatul constatator.Persoane juridice straine
Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenentadin punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (traduse in limba romana si legalizate).
Persoana juridica straina beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea, de care beneficiaza si executantul roman in tara in care executantulstrain este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mostre
Certificatul sistemului de calitate ISO 9001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
In vederea dovedirii capacita?ii tehnice se va prezenta un obiect mic de mobilier de acelasi nivel calitativ si de complexitate cu cele solicitate care sa cuprinda, pe cat posibil, toate tratamentele si operatiunile solicitate in prezentul caiet de sarcini (aplicare tratamente lemn, tapiserie etc). Acest obiect poate fi un scaun operational, un corp mobil cu 3 sertare, o masa de lucru sau alt obiect fara dimensiuni fixe ce va fi returnat ofertantilor la incheierea procedurii.Solicitarea de prezentare a mostrelor este conforma cu reglementarile in vigoare in materie de achizitii publice, respectiv corespunde prevederilor art. 188 alin 1) litera e) din OUG 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare si nu aduce atingere principiilor tratamentului egal si al nediscriminarii cu atat mai mult cu cat acestea vor confirma informa?iile precizate in cadrul propunerilor tehnice ?i vor reprezenta dovada ca ofertantul a in?eles cerin?ele din caietul de sarcini ?i ofera produse corespunzatoare.Ofertantul va prezenta un certificat ISO 9001 care sa ateste faptul ca are implementat sistemul de management al calita?ii, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare, montaj, punere pe pozi?ie ? min. 2 luni ? max.4 luni
25%
Descriere:
3.
Termen de garantie acordat produselor ? min. 36 luni ? max. 60 luni
25%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 50
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.03.2014 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.03.2014 10:00
Locul: Bucuresti, str. Doamnei, nr. 2, sector 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pers imputernicite: Imputernicirea va contine mandatul acordat reprezentantului ofertantului. Reprezentantul va prezenta obligatoriu CI/BI(in original ?i in copie) si imputernicirea in original.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
?Referitor la clarificari: Solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor face numai in scris.Mod de transmitere: fax (0213158294) si e-mail ([email protected]).Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 78, 79 din OUG 34/2006.?Referitor la forma de asociere: Toti membrii asociatiei trebuie sa prezinte documentele privind situatia personala.?Modul de departajare a ofertelor cu punctaj egal si clasate pe primul loc se va face dupa factorul pre?ul ofertei. In cazul in care ?i pre?urile sunt egale se va solicita prezentarea de oferte financiare cu noi pre?uri (in plic sigilat) care vor fi deschise de comisia de evaluare.?Reprezentantii ofertantilor pot asista la deschiderea ofertelor doar cu imputernicire scrisa si semnata de persoanele competente, inso?ita de copia actului de identitate (Imputernicirea va mentiona nivelul de delegareal reprezentantului).?In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.* Pentru clarificarea temei tehnice consideram ca vizionarea obiectivului este necesara ?i utila in elaborarea ofertelor. Pentru stabilirea datei vizionarii ?i asigurarea accesului in imobilul BNR operatorii economici vor transmite o solicitare scrisa (cu cel pu?in 6 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor) atat la nr. de fax 0213146602 cat ?i pe adresa de email [email protected], persoana de contact Teodora Fotescu, tel. 0311322941. Solicitarea va con?ine datele de identificare ale firmei, numele persoanelor participante (max. 2 persoane), inso?ite de cartea de identitate. Accesul in incinta BNRse va face doar pe baza imputernicirii ?i a car?ii de identitate. Reprezentan?ii operatorilor economici vor prezenta adeverin?a de acces la informa?ii cu caracter clasificat emisa in condi?iile legii ?i vor semna un acord de confiden?ialitate. In cazul in care aceasta procedura de acces nu se respecta, BNR i?i rezerva dreptul de a nu permite accesul pentru vizionarea obiectivului.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conformitate cu prevederile art 256 ind 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Banca Nationala a Romaniei ? Directia Juridica
Adresa postala: str. Doamnei, nr. 8, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030051, Romania, Tel. +40 3158087, Fax: +40 03126484
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer