Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, montare si instalare aparatura medicala de specialitate si de laborator, pentru 8 loturi ?cadrul proiectului "Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila", cod SMIS 3508


Anunt de participare numarul 100222/18.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp Ach Publice cam 132, Tel. 0239.619.600 int 249, In atentia:  NICOLAE MOISIU, Fax:  0239.619.044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp. Achizitii Publice cam.132, Tel. 0239619600 int 249, In atentia:  Moisiu Nicolae, Fax:  0239/619044
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp. Achizitii Publice cam.132, Tel. 0239619600 int 249, In atentia:  Moisiu Nicolae, Fax:  0239/619044
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  REGISTRATURA GENERALA, Tel. 0239619600
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, montare si instalareaparatura medicala de specialitate si de laborator, pentru 8 loturi ?cadrul proiectului "Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila", cod SMIS 3508
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Braila
Bd Independentei, nr. 251, Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
a.Prin contractul prezentei proceduri se solicita furnizarea, montarea si instalareaaparaturii medicale de specialitate si de laborator, in cadrul proiectului "Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila", cod SMIS 3508, la caracteristicile si indicatorii de performanta din CAIETUL DE SARCINI – CAPITOLUL II al prezentei documentatii.
b. Receptia produsului se va face franco-beneficiar, conform legislatiei in vigoare si a Caietului de Sarcini – printr-un set de operatiuni de testare. Furnizorul va asigura consumabilele necesare pentru punerea in functiune si testarea la punerea in functiune a echipamentelor livrate la sediul Beneficiarului (unde este cazul).
c. Pe parcursul termenului de garantie a produselor, contractantul va asigura pe cheltuiala sa buna functionare a acestora in conditii normale de exploatare, mai putin materialele consumabile.
d. De asemenea furnizorul va avea urmatoarele obligatii in legatura cu produsele livrate :
o Pentru produsele ce necesita intocmirea unor documentatii necesare obtinerii de avize si autorizatii de functionare, furnizorul va efectua toate masuratorile necesare si va intocmi toate documentatiile necesare autorizarii.o Sa efectueze instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor, conform cerintelor producatorului si a legislatiei romanesti pe parcursul primelor 2 luni calendaristice de la furnizarea produselor, pe cheltuiala contractantului (furnizorului),
o instruirea personalului specializat necesar interventiei "first line", se va realiza si definitiva pana la punerea in functiune a echipamentului, pe cheltuiala contractantului (furnizorului)
o termenul de garantie de buna functionare a produselor va fi de minimum 48 luni (4 ani) de la data ?heierii procesului verbal de punere ?functiune, pentru fiecare produs in parte
o termenul de garantie de buna functionare a echipamentului se refera la toate componentele acestuia,
o ?perioada de garantie, timpul maxim de interventie pentru remedierea oricarei defectiuni este conformFiselor tehnice aferente echipamentelor.
o in perioada de garantie, sa inceapa remedierea defectiunii in termen de 48 ore de la notificarea acesteia de catre beneficiar,
o remedierea defectiunii, trebuie finalizata in maxim 72 de ore de la notificare
e. Indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a depune oferta pentru un lot sau un pachet de loturi din cantitatea de produse solicitate :
- Ofertantii pot depune oferta pentru un lot sau pentru un pachet de loturi din cantitatea de produse solicitate- Adjudecarea se realizeaza pe fiecare lot in parte
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33112200-0 - Ecograf (Rev.2)
33141620-2-Truse medicale (Rev.2)
33164100-8-Colposcop (Rev.2)
33197000-7-Echipament medical computerizat (Rev.2)
38434500-1-Analizoare biochimice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Aparat de tensiune + stetoscop 2 buc
Cantare nou-nascut2 buc
Cantar adulti2 buc
Echograf1 buc
Cardiotocograf 1 buc
Histeroscop 1 buc
Amnioscop1 buc
Aparat tensiune electronic afisare pe display2 buc
Lampi sala operatie ( mobile cu picior sustinere ) 2 buc
Video-colposcop 1 buc
Electrocauter 1 buc
Trusa perfuzie utero-tubara1 buc
Trusa valve (30 perechi valve) 2 buc
Trusa instrumente obstetrica-ginecologie 2 buc
Analizor imunologie 1 buc
Analizor gaze sanguine si electroliti 1 buc
Analizor echilibru acido-basic 1 buc
Analizor automat biochimie 1 buc
Automat de identificare microbiologie 1 buc
Autoclave mobil 1 buc
Distilator apa 1 buc
Centrifuga 10 pozitii 2 buc
Centrifuga 24 pozitii 2 buc
Microscop binocular 1 buc
Lampa UV mobila 1 buc
Frigider cu congelator (-60 de grade C )special pentru laborator 1 buc
Baie inactivare 1 buc
Termostat aparatura reglabila 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 205, 942.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val garant part 2% din val estim pt cele 8 lot Este specific la fiecare lot Perioada valab 90 zile de la data desch Garant buna exec este 10% din val contr furniz fara TVA pt fiecare din cele 8 lot
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR POR 2007 - 2013 Axa prioritara 3 Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asocierea si subcontractarea se va face conf. art.44 si 45 din OUG nr.34/2006 cu compl. si modif. ult.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate - Formular 12ADeclaratie privind neincadrarea in art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare -Formular 12BCertificat const elib de ORC, val la data deschiderii, original sau copie legalizataCertificat de inregistrare fiscala, eliberat de ORC fotocopie cu mentiunea conform cu originalulCertificat const privind plata oblig catre buget general consolidat de stat eliberat DGFP din care sa reiasa ca nu are dat catre buget general consolidat, valabil la data deschiderii, orig sau copie legalizataCertificat privind plata obligatii catre buget local eliberat de directii de specialit din cadrul Primarii, din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligatii restante la bugetul local, valabile la data deschiderii, original sau copie legPers jur straine vor prezenta doc edif pt dov elig-elib de aut ale tarii de orig (certif, caz jud sau alte doc echiv) prin care sa dovedeasca ca si-a indepl oblig de plata imp taxe si contrib catre buget de stat si local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilantul contabil anual, vizat si inregistrat de organele competente, cu rezultat financiar pozitiv. Se va prezenta o copie de pe acest document
Fisa de informatii generale Form 2
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pt ca riscul neindeplinirii contractului sa fie redus, se solicita cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, realizata de ofertantul individual sau ofertantii asociati prin cumul, care trebuie sa fie mai mare decat : Lot 1:1.500 lei;Lot 2:400.000 lei;Lot 3:300.000 lei;Lot 4:250.000 lei;Lot 5:12.000 lei;Lot 6:70.000 lei;Lot 7:500.000 lei;Lot 8:500.000 lei;Pt situatia in care se oferteaza pentru mai multe loturi, cifra de afaceri medie anuala trebuie sa fie mai mare decat valoarea cumulata a cuantumurilor consemnate mai sus pentru loturile respective.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara a agent economic trebuie sa cuprinda fiecare lot ofertat.
Pt demonstrare capacitate tehnica si profesionala se solicita finalizarea in ultimii 3 ani, a 1/mai multe contracte similar cu cel care face obiectul fiecarui lot ofertat
Fisa informatii- experienta similara Formular 4, pt fiecare dintre contract invocate drept experienta similara
Formularul 4 va fi insotit de copii contract nominalizat si recomandare beneficiar Copiile semnate si stampilate de reprezentant legal ofertant
Se solicita indeplinirea si final in ultimii 3 ani, a 1/mai multe contracte de furniz si inst prin care s-au livrat prod similare cu cele ofertate in valoare de:
Pentru Lotul 1:900 lei
Pentru Lotul 2:200.000lei
Pentru Lotul 3:150.000 lei
Pentru Lotul 4:100.000 lei
Pentru Lotul 5:7.000 lei
Pentru Lotul 6:35.000 lei
Pentru Lotul 7:280.000 lei
Pentru Lotul 8:200.000 lei
Cerinta experienta similara poate fi indeplinita prin cumulare valoare produse similare cu cele ale prezentei achizitii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa detinaAviz de functionare emis de MS in baza Ordin nr.1636/2004 pt activitate de import comercializare si depozitare in domeniul dispozitive medicale de tip celor ofertateAviz copie, purtand mentiunea „conform cu original", semnat stampilat de reprezentant legal ofertantPt toate produsele ofertate se va face dovada conformitatii produselor cu cerintele directivelor europene specifice si a aplicarii marcajului CEPt Lot 1 toate pozitiilecopii Declaratie Conformitate a produc privind indepl cerinte Directiva 93/42CEEPt Lot 2, 3, 4, 5, 6 toate poz, 8 poz 1, 5, 6, si 7 - copii CertificatCE, emis organism acreditat in conditia sa fie si notificat conform Directiva 93/42/EEC pt dispozitive medicalePt Lot 7 toate poz si 8 poz2, 3, 4, 8 si 9 copii Declaratie Conformitate a produc privind indepl Directiva 98/79CE.Toate doc valabile la data deschidere oferteAviz functionare emis MS pt activ de reparare verificare intretinere punere in funct dispozitivelor medicale copii purtand mentiunea „conform cu originalul", semnate si stampilate de catre reprezentantul legal al ofertantului.Dovada existent personal (cel putin o persoana) autorizata pt service, atestata de producator echipament ofertat. Copiiatestat spec pt produse ofertate de la producator Form 5Pt ofertant strain, se prez documente de atestare profesionala echiv specifice tarii in care of este rezident insotite de traduc legal in lb romOfertantul va prezentaISO 9001 :2000/echiv eliberat de o pers acredit RENAR/organism membru al EA - European Co-operation for Accreditation. Nu se accepta ca ofertantii sa fie in curs de certificare. Copia semnata si stampilata de reprez legal ofertant mentiunea "conform cu original".ISO 13485/echiv pt produc echip ofertateToate documentele solicitate prezentate in lb rom sau copii ale acestora insotite de traducerea legalizata in lb rom
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2010 13:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, cam 404, et 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitul in scris al ofertantului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDR POR 2007 - 2013 Axa prioritara 3 Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Proiect "Modernizarea Ambulatoriului de Specialitate Integrat in cadrul Spitalului de Obstetrica si Ginecologie Braila", cod SMIS 3508finantatprinProgramul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BRAILA
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr.47, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810017, Romania, Tel. 0239613370, Email:  [email protected], Fax:  0239612608
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Orice persoana care se considera vatamata are dreptul de a contesta in termen de 10 zile din ziua urmatoare luarii la cunostinta act respectiv, pe cale adm-jurisd la CNSC sau in justitie, la instanta competenta, in conditiile Legii nr. 554/2004.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA-COMP. JURIDIC
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239/619600 int 223, Fax:  0239619809
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2010 15:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer