Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, montare si instalare aparatura medicala de specialitate si de laborator, pentru LOT 1 Aparat de tensiune + stetoscop, Cantare nou nascuti, Cantar adulti si LOT 2 - electrocauter, in cadrul proiectului ?Modernizarea ambulatoriului integrat Spit


Anunt de participare numarul 135224/05.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, cam.132, Tel. +40 239619600-249, In atentia: Moisiu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 239619044, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: Piata Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel. +40 239619600
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, montare si instalareaparatura medicala de specialitate si de laborator, pentru LOT 1 Aparat de tensiune + stetoscop, Cantare nou nascuti, Cantar adulti si LOT 2 - electrocauter, in cadrul proiectului ?Modernizarea ambulatoriului integrat Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Judetean de Urgenta Braila, Corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie
Braila, Bd Independentei nr. 251
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezenta documentatie se refera la furnizare, montare si instalare aparatura medicala de specialitate si de laborator, pentru LOT 1 Aparat de tensiune + stetoscop, Cantare nou nascuti, Cantar adulti si LOT 2 - electrocauter, in cadrul proiectului ?Modernizarea ambulatoriului integrat Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Corp D, cu cabinete in specialitatile obstetrica si ginecologie, finantateprinProgramul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 - Reabilitarea/modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33123100-9 - Tensiometru (Rev.2)
33161000-6-Instalatie de electrochirurgie (Rev.2)
42923200-4-Cantare (Rev.2)
51420000-2-Servicii de instalare de echipament chirurgical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1
Aparat de tensiune + stetoscop 2 buc
Cantare nou-nascut2 bucCantar adulti2 buc
LOT 2
Electrocauter1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 20, 114.59RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie distinct pentru fiecare lot in parte, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantum de LOT 1 = 15 lei, LOT 2 = 350 lei, pentru perioada de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Ordinul de plata, confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor, se constituie in contul Consiliului Judetean Braila, RO37TREZ1515006XXX000215 deschis la Trezoreria Municipiului Br. CF 4205491. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare ofertantul pierzand astfel suma constituita atunci cand acesta din urma se afla in oricare din urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de: 10% din valoarea contractului de achizitie publica fara TVA, pentru fiecare lot in parte. Durata garantiei de buna executie a contractului este egala cu perioada dintre momentul semnarii contractului si momentul semnarii procesului verbal de receptie a produsului sau de instalare a acestuia daca este cazul, la care se adauga 15 zile. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR POR 2007 - 2013 Axa prioritara 3 Domeniul major de interventie 3.1 ? Reabilitare/modernizare/echipare infrastructur serv sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ofertantului/candidatului neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Formular 12A si 12 B.Se solicita tertului sustinator, neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art 181 lit a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 279/2011. Formular 12A si 12 B1.Certificat de atestare fiscala stat eliberat de DGFP si Certificat de taxe si impozite locale eliberat de catre directia despecialitate din cadrul Primariilor, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, din care sa reiasa situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Se solicita neincadrarea in dispozitiile art. 691 conform art.13/Lege 279/2011 privind modificarea si completarea OUG nr.34/2006, aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioareIncadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura. Se vaprezenta de catre ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, o declaratie intocmita corespunzatorFormularului 3.Gheorghe Bunea Stancu ? PresedinteMija Florin ? VicepresedinteFilote Nicu ? Secretar al JudetuluiRusu Alina ? Director DEPriceputu Dumitrel ? Director Adj. DAPCStoica Luminita ? Director DSIERIMoisiu Nicolae ? Sef Birou Achizitii PubliceMocanu Antoniu ? Consilier DSIERIMircea Badescu ? Consilier DSIERIFilote Valentina - Inspector DSIERIMandroiu Narcis - Inspector DSIERICertificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului la licitatii cu oferta independenta. Formular 2.Persoane juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberate de autoritati aletarii de origine (certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinitobligatiile de plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintelesolicitate de autoritatea contractanta.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana. Se solicita ca obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.Se va prezenta in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? Certificatul constatator emis de ONRC.In temeiul art 3 alin 2 din Legea nr. 176/2000 si art 1 din normele aprobate din OMS nr. 1636/2004 se solicita prezentarea Avizului de functionare emis de Ministerul Sanatatii agentului economic pentru comercializarea si repararea dispozitivelor medicale oferite, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii. Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere autorizata in limba romana.Nota: Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului decatre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita ca media cifrei de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu LOT 1 - 1.800 lei fara TVA LOT 2 - 38.000 lei fara TVA. In cazul in care operatorul economic nu a depus bilantul pentru anul 2011, pentru indeplinirea cerintei se vor prezenta orice alte documente relevante ale operatorilor economici din care sa rezulte cifra de afaceri pe anul 2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. In vederea demonstrarii experientei similare, se solicita, cerinta minima, prezentarea unui sau cel mult doua contracte de furnizare produse in valoare cumulata egala sau mai mare cu: Lot 1 ? 900 lei fara TVA Lot 2 ? 19.000 lei fara TVA. Ofertantul va face conversia valorilor la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza: Anul 2009:1 euro=4, 2373 lei; Anul 2010:1 euro=4, 2099 lei; Anul 2011:1 euro=4, 2379 lei;
Lista cuprinzand partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul castigatorului se solicita completarea si prezentarea acordului de subcontractare pana la semnarea contractului.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Acordul de asociere va consemna partea/partile din contract pe care urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii reprezinta si pe ceilalti asociati in raporturile cu autoritatea contractanta. Liderul va reprezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in etapa de contractare. In cazul ofertei comune, fiecare asociat trebuie sa indeplineasca in mod individual conditiile de la punctele III.2.1.a), III.2.1.b) (pentru partea din contract pe care o realizeaza) si III.2.3.b) (de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza). In mod cumulativ pot fi indeplinite conditiile III.2.2 si III.2.3.a).
Informatiile privind sistemul de management al calitatii - ISO 9001 :2008/ echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.05.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.05.2012 12:00
Locul: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Piata Independentei nr.1, etaj I, cam 122
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare a ofertelor, Imputernicitul in scris al ofertantului, Reprezentant UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 - 2013, Axa prioritara 3; Domeniul major de interventie 3.1 ? Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu art 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut la art.11, alin.(4) din HGR nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia. Documentele edificatoare trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret, reofertarea in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pers vatamata poate sesiza CNSC in vederea anularii actului si/sau recunoaster drept pretins ori a interes legitim in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autor contract considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila ? Compartiment Juridic
Adresa postala: Piata Independentei nr. 1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel. +040 239619600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2012 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer