Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare, montare/instalare, verificare si punere in functiune instalatie centralizata de climatizare


Anunt de participare numarul 109182/08.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI BIHOR
Adresa postala:  Strada Republicii, nr. 50, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410157, Romania, Punct(e) de contact:  Dorina Negruti, Tel. 0259.403.295, In atentia:  Compartimentului Marketing si Achizitii Publice, Email:  [email protected], Fax:  0259.403.291, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare, montare/instalare, verificare si punere in functiune instalatie centralizata de climatizare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, strada Parcul Traian, nr. 18
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se intentioneaza achizitionarea, montarea/instalarea, verificarea si punerea in functiune a instalatiei centralizate de climatizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42512000-8 - Instalatii de climatizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
unitate exterioara cu pompa de caldura capacitate de racire/incalzire 40/50 kw :3 buc
unitate exterioara cu pompa de caldura capacitate de racire/incalzire 50/58 kw :5 buc
unitate interioara de tavan caseta cu 4 cai capacitate de racire/incalzire 2, 2/2, 5 kw :71 buc
unitate interioara de tavan caseta cu 4 cai capacitate de racire/incalzire 2, 8/3, 2 kw :32 buc
unitate interioara de tavan caseta cu 4 cai capacitate de racire/incalzire 4, 5/5, 0 kw :2 buc
unitate interioara de perete capacitate de racire/incalzire 2, 2/2, 5 kw :39 buc
telecomenzi pentru unitati interioare :144 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 288, 709RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 08.12.2010 pana la 31.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita Garantia de participare in valoare de 19000 lei, garantia de buna executieva fi in cuantum de 6% din valoarea contractului fara tva
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat / Ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Conform art.44 si 45din oug 34 din 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, certificat fiscal eliberat de compartimentul impozite si taxe locale valabil la data deschiderii ofertelor, certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilorla bugetul general consolidat eliberat de organul de administrare fidcala de pe raza careia s.c. are sediul social valabil la data deschiderii ofertelor, declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din oug 34/2006, declaratie privind calitatea de participant la procedura, certificat constatator emis de ministerul justitiei / oficiul national al registrului comertului valabil la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil aferent anului 2009, vizat si inregistratde organele competente, Fisa de informatii generale ( declaratie privind cifra de afaceri ) pe ultimii 3 ani :2007-2009
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuatein ultimii 3 ani (se va lua ca data de referinta data depunerii/deschiderii ofertelor), recomandari din partea altor beneficiari / clienti din care sa rezulte modul de indeplinire a obligatiilorcontractuale , daca pe parcursul furnizarii produselor au fost inregistrate neconbformitati, accidente tehnice, receptii amanate sau respinse, declaratie privind dotarile specifice utilajele echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele si altemijloace fixe , declaratieprivind efectivul mediu al personalului/ organismului tehnic de specialitate angajat si nal cadrelor de conducere in vederea asigurarii controlului calitatii, autorizatie de livrare a produselor, certificate de conformitate a produselor, declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, documente de cerificare a sistemului calitatii, valabile la data deschiderii ofertelor, emise de organisme acreditate in domeniu, respectiv certificate din seria isosau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
elementul reofertabil: valoarea totala/fara TVA;Nr.de runde :1;Licitatia electronica va incepe la minim 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei;Durata unei runde: 1 zi(24 ore)
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.11.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.11.2010 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2010 10:00
Locul: Inspectoratul de Politie Judetean Bihor / Serviciul de Logistica, Oradea, strada Republicii, nr. 50
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai operatorilor economici in baza imputernicirii
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleus, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  Fax: 0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bihor
Adresa postala:  Strada Parcul Traian nr. 10, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410167, Romania, Tel. 0259.414.896, Email:  [email protected], Fax:  0259.414.484
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conditiile OUG 34 / 2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul de Politie Judetean Bihor / Serviciul Cabinet / Compartimentul Juridic
Adresa postala:  Strada Parcul Traian nr. 18, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410167, Romania, Tel. 0259.403.006, Fax:  0259.403.006
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2010 12:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer