Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare motopompe de apa pentru irigare


Anunt de participare numarul 148315/03.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Prin Directia Silvica Mehedinti, str. Eroii de la Cerna, Nr. 22, Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI, Tel. +40 252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +40 252312308, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Mehedinti
Adresa postala: Str.Eroii dee la Cerna nr 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Mehedinti
Adresa postala: Str.Eroii dee la Cerna nr 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Mehedinti
Adresa postala: Str.Eroii dee la Cerna nr 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare motopompe de apa pentru irigare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia Silvica Mehedinti, str. Eroii de la Cerna, Nr. 22
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Directia Silvica Mehedinti doreste achizitionarea a 3 motopompe de apa pentru irigare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42122000-0 - Pompe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
3 motopompe de apa pentru irigare
Valoarea estimata fara TVA: 6, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 67 lei, reprezentand 1 % din valoarea estimata a contractului de furnizare. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. GP se va constitui conform art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta pentru garantia de participare depusa in euro sau alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea - Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180, din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari ulterioare, - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr 34/2006 (Persoane cu functie de decizie la nivelul autoritatii contractante: Stefan Lazarescu ? Director; Nicolicioiu Sorin ? Director Tehnic; Agnes Halalau ? Director Economic si jurist Buzatu Florin, Ing. Alin Neagoe, Ing.Tataru Valeriu, Ing. Brandusoiu Ghe.- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art 181 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare (formular tipizat).- Declaratie privind calitatea de participant la procedura, formular tipizat, - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr 314/2010.- Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata- Cerinte obligatorii: - Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat din care sa rezulte ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
- Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetele locale din care sa rezulte ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii au obligatia prezentarii Certificatului constatator emis de ORC in oricare din formele in original sau copie legalizata , copie conform cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei. Persoane juridice/fizice straine: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale / Declararea cifrei de afaceri, cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani . Prezentare formular , ,Informatii generale, , - Sa fii inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie globala de afaceri cel putin egala cu 6700 RON
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara: - lista principalelor furnizari efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, - Sa fi efectuat pana la data limita de depunere a ofertelor cel putin un contract de furnizare produse similare cu valoare cel putin egala cu suma de 6700 lei. Documente doveditoare: - copie de pe contractul de furnizare ori parti relevante ale contractului SAU copii ale proceselor verbale de receptiei SAU recomandare din partea beneficiarului cu produsele furnizate invocate cu titlul de experienta simiara SAU document constatator. Ofertanti vor prezenta mostre pentru verificarea capacitatii tehnice de a livra produsele
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte Prezentare formular tipizat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.01.2014 12:00
Locul: Directia Silvica Mehedinti, str. Eroii de la Cerna nr. 22, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Operatorii economici care au depus oferte sau inputernicitii legali ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura de atribuire este offline (cu sau fara etapa finala de licitatie electronica) si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
articolul 256 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Mehedinti - oficiul juridic
Adresa postala: : Str.Eroii dee la Cerna nr 22, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 252317970, Email: [email protected], Fax: +40 252312308
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2013 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer