Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE MOTORINA EURO DIESEL


Anunt de participare numarul 149208/08.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Adresa postala: TURDA, Petru Maior, nr. 4, Judet Cluj, Localitatea: Turda, Cod postal: 401189, Romania, Punct(e) de contact: SALAGEAN A. ADRIAN, Tel. +40 264317085, Email: [email protected], Fax: +40 264317085, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE MOTORINA EURO DIESEL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: TURDA, JUDET CLUJ
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE MOTORINA EURO DIESEL
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini, intre 585000 si 624000 lei. Valoarea minina pana la 31.12.2014 este valoarea estimata a procedurii, in functie de care se evalueaza ofertele. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri iar valoarea estimata maxima contine si posibilele suplimentari in conformitate cu prevederile art. 6 din HG 925/2006.
Valoarea estimata fara TVA: intre 585, 000 si 624, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Cf. art.6 din HG 925/2006, aut.ctr.poate opta pr. supl.val.ctr.cu max. 4 luni din anul 2015.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoarea este de 4364.99 lei, va fi constituita in lei, euro, prin una din formele prevazute de legislatie. In cazul in care garantia de participare se constituie in euro sau in alta moneda, se va avea in vedere cursul afisat de BNR, valabil in ziua publicarii in SEAP a anuntului de participare.Daca se opteaza pentru virament bancar, contul in care se poate depune garantia de participare este RO46TREZ2165069XXX022749, deschis la trezoreria CLUJ-NAPOCA. Valabilitatea garantiei de participare va fi de 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Pentru scrisoarea de garantie bancara modelul este prezentat in Anexa nr. 7.In cazul in care ofertantul va depune o contestatie iar aceasta va fi respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare suma de 4364.99 lei, conform prevederilor art. 278* alin.1 din OUG 34/2006. Aceasta se retine si daca contestatarul renunta la contestatie. In cazul ofertantilor din categoria IMM, conform L364/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat, caz in care ofertantul trebuie sa faca dovada incadrarii in aceasta categorie. Dovada de constituire a garantiei de participare trebuie prezentata cel tarziu la ora si data stabilita pentru deschiderea ofertelor conform art. 86 (6) din HG nr. 925/2006. Garantie de buna executie in cuantum de 7% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari, care devine anexa in contract. Documentul in original se va preda autoritatii contractante dupa semnarea contractului de ambele parti, perioada de valabilitate va trebui sa fie mai mare cu 14 zile decat cea de derulare a contractului. Pentru scrisoarea de garantie bancara modelul este prezentat in Anexa nr.8.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind in prevederile art. 180 (conform Anexa nr.1);Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181(Anexa nr.2);Certificat de participare la procedura cu oferta independenta(Anexa nr.3);Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691(Anexa nr.4);Declaratie privind calitatea de participant la procedura(Anexa nr.5)Cerinta obligatorie: prezentare, in conformitate cu prevederile acestora, formulare Anexa nr. 1, 2, 3, 4 si 5 (semnate si stampilate)Tertul sustinator
Daca este cazul, documentele privind anexele 1, (2 lit. a, c, d) si 4 vor fi prezentate si de tertul sustinator.Acesta nu trebuie sa se afle in in niciuna din situatiile de la literele a, c1 si d ale adrticolului cu nr. 181 din OUG. 34.
Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de A.N.A.FIn masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de sitiatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011.
Certificat privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia de Impozite si Taxe LocaleNOTA: Ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii de decizie referitoare la organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Persoane cu fucntie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in cea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: SALAGEAN A. ADRIAN (Director), CERNEA LIVIU (Contabil sef), STANCU MARIUS (Inginer sef), POP RADU CIPRIAN(Responsabil -Achizitii Publice), ROIBAN DELIA (Contabilitate), RUS COSMIN (Jurist), ROS NICOLAIE (administrator), POGACEAN FEMITA (administrator). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.Certificatul constatator va cuprinde in mod obligatoriu domeniul de activitate pentru care se depune oferta precum si informatii reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau copia legalizata a acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.02.2014 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.02.2014 13:00
Locul: SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA Strada Petru Maior nr.4, Localitatea: Turda, Judet Cluj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
SALAGEAN A. ADRIAN, CERNEA LIVIU, STANCU MARIUS, POP RADU CIPRIAN, ROIBAN DELIA, RUS COSMIN, ROS NICOLAE, POGACEAN FEMITA.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare - in cazul in care doua sau mai multe oferte ar putea fi clasate pe primul loc cu preturi ofertate egale , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Adresa postala: STRADA PETRU MAIOR, NR. 4, Localitatea: TURDA, Cod postal: 401189, Romania, Tel. +40 264317085, Email: [email protected], Fax: +40 264317085
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer