Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Motorina Euro Diesel 5


Anunt de participare numarul 145336/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 234541646, In atentia: Calin Claudia, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234510050, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Gospodarirea Apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Motorina Euro Diesel 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va efectua la sediul punctelor de lucru ale A.B.A. Siret precizate in Caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 28 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 264, 360 si 2, 057, 160RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatile si posibilitatile financiare ce vor exista cu aceasta destinatie se vor atribui contracte subsecvente astfel: 2013 - un c.s.(septembrie-decembrie); 2014 - un c.s.(ianuarie-decembrie); 2015 - un .c.s.(ianuarie-decembrie). Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 966.000 lei exclusiv TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va atribui un acord cadru avand ca obiect furnizare Motorina Euro Diesel 5. Livrarea va fi asigurata de furnizor, cu mijloace de transport autorizate in acest sens, la destinatiile precizate in Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134210-2 - Motorina (0, 2) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate totala de motorina: minim 55.075 litri - maxim 375.075 litri.
Cantitatea minima ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent - 55.075 litri.
Cantitatea maxima ce ar putea face obiectul unui contract subsecvent - 161.000 litri
Valoarea estimata fara TVA: intre 264, 360 si 2, 057, 160RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 41.000 lei. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Modalitatea de constituire conform art.86 alin.(1) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin fila CEC, in original, confirmata de banca emitenta.Contul de garantii al autoritatii contractante: RO45TREZ0615005XXX003761, CIF: RO18264854.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv minim 60 zile de la data limita de depunere a ofertei.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind garantia de participare la 50% din cuantumul impus, va prezenta anexat documentului de garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din legea nr.346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.In cazul in care CNSC respinge o contestatie se va retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art.278'1, alin.(1) din OUG 34/2006.Dovada constituirii garantiei de participare se va face astfel: 1.In S.E.A.P. vor fi transmise in format electronic documentele ce fac dovada constituirii garantiei de participare; 2.In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari, sau al CEC-urilor, acestea vor fi transmise in original la sediul autoritatii contractante insotite de scrisore de inaintare disponibila la sectiunea IV ? Formulare. Netransmiterea acestor documente in S.E.A.P. sau la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor, va conduce la respingerea ofertelor respective, conform art. 33, alin.(3), lit. b) din H.G. 925/2006 Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent ce se va atribui.Vor fi acceptate urmatoarele forme de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din H.G. nr.925/2006 se aplica in mod corespunzator.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: fonduri proprii. Platile se vor efectua, pentru fiecare factura, prin virament in contul furnizorului deschis la Trezorerie, in termen de 30 zile de la primirea facturilor.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Completare formular conform modelului din Sectiunea - Formulare;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 - Completare formular conform modelului din Sectiunea - Formulare;3. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;4. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale scadente, in luna anterioara celei in care se depun ofertele, pentru sediul principal;5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Completare formular conform modelului din Sectiunea - Formulare;6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Completare formular conform modelului din Sectiunea - Formulare;7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Completare formular conform modelului din Sectiunea - Formulare.Persoanele cu functii de decizie in cadrul procedurii de achizitie publica initiata de autoritatea contractanta: Director ? dr. ing. Emil VAMANUDirector Tehnic Dezvoltare Investitii ? ing. Mihai TALPAUDirector Tehnic Exploatare Lucrari Hidrotehnice - ing. Nicolae BERINDEANDirector Tehnic Resurse de Apa si Planuri de Management ? ing. Irina LUCAVETCHIDirector Economic ? ec. Camelia ARDELEANUConsilier Juridic - jr. Raluca POPAConsilier Juridic -jr. Elena ANDRIESSef compartiment Mecanizare ABA Siret - sing. C-tin STOIANCompartiment Mecanizare ABA Siret - sing. Sorin MATEI
Compartiment Mecanizare SGA Bacau - ing. Corneliu SCUTARUSef Compartiment achizitii - sing. Claudia CALINCompartiment Achizitii - ec. Ovidiu VARLANCompartiment Achizitii - ec. Adrian BONDOR Persoane juridice/fizice romane1.Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului include comercializarea produselor care fac obiectul prezentei proceduri. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Persoane juridice /fizice straine1.Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Prezentare documente din care sa rezulte obiectul de activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii si faptul ca informatiile cuprinse in acestea sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala realizata in ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular Fisa de informatii generale din Sectiunea ?Formulare.Cerinta minima: Valoarea cifrei de afaceri globale realizata in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 1.900.000 lei.Cursurile valutare medii ce se vor utiliza la calculul cifrei de afaceri in echivalent euro sunt urmatoarele: 2010 ? 1 euro = 4.2099 lei; 2011 ? 1 euro = 4.2379 lei; 2012 ? 1 euro = 4, 4560 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari deproduse similare in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Lista va fi confirmata prin prezentarea cel putin a unui document/contract/parte din contract/proces verbal de receptie care sa confirme livrarea produselor.
Lista mijloacelor de transport si utilajelor pe care ofertantul le considera necesare si eficiente pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular conform modelului din Sectiunea ? Formulare.Cerinta minima: Se solicita ca in ultimii 3 ani ofertantul sa fi furnizat produse similarecu o valoare insumatacel putin egala950.000lei exclusiv TVA.Valoarea minima a fost stabilita prin raportare la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se preconizeaza ca va fi atribuit.Completare formular conform modelului din Sectiunea ? Formulare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare - se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie, modificat prin Legea 279/2011; 2. In cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte care contin in cadrulpropunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret incarcarea in sistem a unui nou document cu o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut; 3.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind garantia de participare la 50 % din cuantumul impus, va prezenta, anexatFormularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256^2 alin.(1)lit.a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa ?SIRET? - Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala: Str. Cuza Voda Nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel. +40 234541646, Fax: +40 234510050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 14:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer