Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare motorina lichida pentru incalzire (centrale termice)


Anunt de participare numarul 143018/10.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Adresa postala: Piata Presei Libere, Nr.1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Punct(e) de contact: Duta Ducu Stefan, Tel. +40 374150200, Email: [email protected], Fax: +40 374150205, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Domeniul Sanitar-Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare motorina lichida pentru incalzire (centrale termice)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile: PIF Albita, PIF Constanta Sud, Constanta Nord, Halmeu, Moravita, Sculeni, Siret, Otopeni
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de motorina lichida pentru incalzire centrale termice pentru cele 8 Posturi de Inspectie la Frontiera: PIF Albita, PIF Constanta Nord, PIF Constanta Sud, PIF Halmeu, PIF Moravita, PIF Sculeni, PIF Siret, PIF Otopeni din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizareaa 85.500litri motorina lichida pentru incalzire (centrale termice).La intocmirea propunerii financiare operatorii economici vor tine cont de prevederile art.36, alin.1 lit. e si e^1 si 36^1 din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea estimata fara TVA: 450, 585RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 9, 010 lei.Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, completare Formular 7. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RO13TREZ7005005XXX000221 - Trezoreria Municipiului Bucuresti.Garantia de participare se va posta obligatoriu, in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu autoritatii contractante IN ORIGINAL, pana la data limita pentru primirea ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor).In conditiile respingerii unei contestatii de catre CNSC, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, conform art. 278^1 alin.1, lit. b) din OUG 34/2006.In cazul IMM-uri valoarea garantiei de participare este de 50% .Se va prezenta impreuna cu dovada constituirii garantiei de participare si declaratia pe propria raspundere, conform formularului 11 din Sectiunea Formulare.Garantia de participare se va depune in conformitate cu art. 18 din H.G. 1660/2006 si art.85 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participae se restituie de autoritatea contractanta, conform art.88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului, fara TVA. Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data semnarii contractului, ca o conditie de intrare in vigoare a acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind eligibilitatea-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea Formulare.
Cerinta 2: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-Declaratie privind indeplinirea obligatiilor de la art. 181 din OUG 34/2006 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul 2 din Sectiunea Formulare.Cerinta 3:
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: a)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social, din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.b)Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Ambele certificate in original, copie legalizata sau copie marcata conform cu originalul (semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului).
Cerinta 4:
Declaratie de participare cu oferta independenta-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, completare model Formular 3 din Sectiunea Formulare;Cerinta 5:
Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG 34/2006-Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG 34/2006 - Persoanele care detin functii de decizie sunt: - Dr. Vladimir Alexandru Manastireanu ? vicepresedinte- subsecretar de stat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
- Domnul Ovidiu Airimitoaie- Secretar General al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor;
- Domnul Daniel Cosmin Vaduva ? Director general al Directiei generale de inspectii, controlul si coordonarea posturilor de inspectie la frontiera;
- Doamna Cornelia Biltiu Dancus ? director al Directiei buget, finante, investitii, achizitii, patrimoniu si administrativ;
- Domnul Ion Tudor Coman ? Director -Directia juridica, litgii si resurse umane;
- Domnul Mihail Paun ? sef Serviciul juridic, legislatie si relatia cu Parlamentul.
- DoamnaMihaela Constantin : - Sef Serviciu ? Serviciul Investitii, Achizitii, Patrimoniu si Administrativ - Completare model de Formular 4 din Sectiunea Formulare Cerinta 1:
Persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte categoria profesionala ceruta de lege pentru obiectul achizitiei (prezentat in orice forma, respectiv original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea in original sau copie legalizata, a documentului de mai sus, in cazul in care acesta a fost prezentat in copie conforma cu originalul.Cerinta 2:
Pentru persoane juridice/fizice straine-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, insotite de traducere autorizata si legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1: Declaratie privind cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 trei ani (2010, 2011, 2012) - conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta accepta orice documente edificatoare prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular 5 - Fisa de informatii generale.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. 2010:1 euro=4, 2099lei, 2011:1 euro=4, 2379lei, 2012:1 euro=4, 4560lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valorii, perioade de livrare, beneficiari.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Cerinta 1. Certificat de calitate ISO 9001 sau echivalent, pentru Ofertant.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar conform art. 188 alin. (1), lit a) din OUG nr.34/2006. Ofertantul trebuie sa completeze(Formularul 6)Standarde asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, si sunt cele mai scazute, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente ce contin noi preturi ofertate. Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice conform HG nr.1.660/2006, evaluarea ofertelor se desfasoara in doua etape distincte astfel: - in prima etapa va fi evaluat modul de indeplinire al criteriilor de calificare(art.20) si al cerintelor caietului de sarcini ? evaluarea tehnica (art.21), etapa ce se va finaliza prin stabilirea ofertelor admise precum si ale ofertelor inacceptabile sau neconforme, date ce vor fi introduse in SEAP. - in etapa a doua, ulterior introducerii in SEAP a datelor privitoare la ofertelor admise si a celor inacceptabile sau neconforme, autoritatea contractanta va avea acees la propunerile financiare ale ofertantilor declarati admisi si va proceda la evaluarea acestora. Ofertele ale caror preturi exclusiv TVA nu vor fi criptate in SEAP nu vor putea fi supuse evaluarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG nr.34/2006, 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - Serviciul Investiti, Achizitii, Patrimoniu si Administrativ.
Adresa postala: Piata Presei Libere, nr.1, sector 1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013701, Romania, Tel. +40 0374150254, Email: [email protected], Fax: +40 0374150242, Adresa internet (URL): www.ansvsa.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.04.2013 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer