Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Oxigen Medicinal Lichid


Anunt de participare numarul 148434/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: Str Splaiul Independentei, nr. 169, Sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050098, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, ,Tel. +40 213128104, In atentia: Ec. Anghel Sebestean, ,Email: [email protected], Fax: +40 213180554, Adresa internet (URL): www.suub.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Oxigen Medicinal Lichid
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI, Splaiul INdependentei, nr. 169, Sector 5, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 279, 000 si 3, 348, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, trimestrial sau pe orice perioada acoperita de dispoonibil bugetar.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Oxigen Medicinal Lichid, Conform Caietului de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111500-0 - Gaze medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare Oxigen Medicinal Lichid, Mentionat in Caietul de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 279, 000 si 3, 348, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare poate fi constituita prin oricare din formele mentionate mai jos: - prin virament bancar in cont garantii SUUB ? RO36TREZ7055005XXX000176 ? Trezorerie Sector 5 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; - prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unei file cec, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca pana la data limita de depunerea ofertelor;b) a sumei solicitate in numerar; In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.? Garantie de participare, reprezinta 1% din val.max.estim.fara TVA si anume 33.480, 00.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare ? 60 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie scanata si atasata in SEAP, si se va depune in original la sediul autoritatii contractante pana la data si ora limita stabilite pentru depunere a ofertelor. In masura in care Consiliul respinge o eventuala contestatie, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, o suma conform calculelor prevazute la Art. 278ยน alin.(1) lit. a) respectiv lit. b) din OUG 34/2006. Echivalenta leu /alta valuta se va face luand in considerare cursul valutar BNR, valabil in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5% din valoarea fara TVA si se va solicita contractelor subsecvente a caror valoare depaseste echivalentul in lei a 130.000 euro, si poate fi constituita in max.5zile de la primirea contractului subsecvent prin: -instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire sau retineri succesive a platilor partiale, caz in care furnizorul are obligatia, in conformita.cu prev.art.90 alin.(3), din HG925/2006, modificat prin HG1045, publicat in M.O.757/27.10.2011, de a deschide un cont la Trezorerie. Garantia de buna executie devine anexa la contract conform Art.90 din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE BUGETARE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta-completarea Form.2; Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.G.34/2006(Persoane cu functii de conducere: Manager: Prof.Dr.Florin Catalin Cirstoiu;Director Financiar?Contabil: Ec.Liana Saulea;Director Medical?prof.dr.Dragos Vinereanu;Director Ingrijiri Medicale?As.med.pr. Claudia Dobre; Sef Serv. Achizitii
Publice?Ing.ec.Madalin Necula; Economist Serv.Achizitii Publice ? Anghel Sebestean;Sef Serv. Tehnic-Investitii ? Ing. Cristian Tamazlicaru)Declaratie privind eligibilitatea-completarea Form.3;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181-completarea form.4, Certificat eliberat de Administratia Finantelor Publice locala, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Certificat eliberat de catre Directia
Impozite si Taxe Locale.Din certificatele fiscale sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul in care emiterea acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata.Ofertantii pot depune o decalaratie pe propria raspunde potrivit Art.11 alin(4) din HG 925/2006, caz in care devin aplicabile prevederile Ordinului ANRMAP 509, Art. 9, alin.(3). Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa informatii reale si valabile la data limita de depunere a ofertelor - xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea.?Conform cu originalul?;Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea documentului in original sau copie legalizata.Autorizatie de punere pe Piata emisa de catre Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM).Dovada avizarii unitatii pentru activitati de procurare /comercializare, activitati de detinere (depozitare) / manipulare, livrare / transport sub contract, a medicamentelor de uz uman prin prezentarea Autorizatiei de distributie eliberata de MS ?ANM. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Titlu XVII, Medicamentul, cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.S nr.1964/2008 pt aprobarea normelor privind infiintarea, organiz si functionarea unitatilor de distributie de medicamente de uz uman, -xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente, eventual rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil recunoscute sau orice alte documente prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea
economico-financiara
Informatii privind cifra medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) - completare formular 1-fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri. Cursul mediu valutar leu/euro: 2010 - 4.2099 lei / 1 euro, 2011 - 4.2379 lei / 1 euro, 2012 - 4.4560 lei / 1 euro lei / 1 euro.
Pentru curs mediu valutar leu / alta valuta se vor utiliza informatiile comunicate de catre BNR pentru fiecare an in parte ? Completarea formularului nr. 1 din Sectiunea Formulare, fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri globale.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?Completarea formularului nr. 1 din Sectiunea Formulare, fisa informatii generale care cuprinde si media cifrei de afaceri globale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani in
vederea dovedirii experientei similare din care sa reiasa derularea a cel putin un contract de furnizare produse similare cu obiectul procedurii;
Declaratie de conformitate CE conform Directivei Europene 93/42/EEC
Dovada implementarii si certificarii Sistemului de Management al Calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008, al furnizorului sau echivalent (valabil la data limita de depunere a ofertelor) pentru domeniul de activitate din cadrul obiectului contractului -
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea formularului C1 din Sectiunea Formularexerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul?xerocopie semnata si stampilata de reprezentantul legal cu mentiunea ?Conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc, au preturi egale, autoritatea contractanta , va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare, clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul cadru inainte de termen in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia in baza OUG 71/2012 acorduri cadru avand ca obiect produsele din prezenta procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
art.256^2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR. 169, Sector 5, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050098, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 213141500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer