Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE


Anunt de participare numarul 64047/17.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala: strada Trebely nr. 7, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540081, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Litiu, Tel.0265213512, Email: [email protected], Fax: 0265211561, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LA CENTRELE DIN SUBORDINEA DGASPC MURES
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE PAINE SI PRODUSE DE PANIFICATIE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 328, 216.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GAR. DE PART.LOT I - 1010 , LOT II 1556 , LOT III - 214 , LOT IV - 66LOT V - 64 , LOT VI - 330, LOT VII 42 LEIGAR. BUNA EXEC: 1 % VAL. CONTRAC FARA TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
DE LA BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE CONFORM ART.44, 45 DIN OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru toate loturile ofertate se solicita :1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare in original;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. in original;
3. Declaratie pe proprie raspundere privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat, catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), a taxelor si impozitelor locale in original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Se solicita prezentareaultimului bilant contabil vizat si inregistrat de organelecompetente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru toate loturile ofertate se solicita : - Declaratie privind dotarile specifice si personal de specialitate necesare indeplinirii contractului cu precizarea acestora;
-Autorizatie sanitara si sanitar veterinara eliberate de institutiile de resort
-Licenta de fabricatie pentru produsele ofertate eliberate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei
-Dovada detinerii demijloace de transportspecial autorizate sanitar si sanitar veterinarnecesare pentru indeplinirea contractului
-Dovada ca personalul angajat care manipuleaza produsele in timpul livrarii este dotat cu echipament de protectie, instruit privind normele de igiena si are carnet de sanatate vizat la zi.-Buletine de analiza pentru fiecare produs ofertat (in termen) eliberate de unlaborator acreditat sau un laborator de referinta;
-Declaratie de conformitate a produselor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala a licitatiei electronice se va desfasura intr-orunda cu durata de 24 h .
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
22118
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.10.2008 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.10.2008 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.10.2008 11:00
Locul: DGASPC MURES, TG. MURES STR. TREBELY NR. 7
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
orice persoana care prezinta imputernicire semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al operatorului economic care depune oferta , insotita de carte de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: : Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030048, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
ART.283 DIN OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC MURES - SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: TG. MURESSTR. TREBELY NR. 7, Localitatea: TG. MURES, Cod postal: 540085, Romania, Tel.0265-213512, Email: [email protected], Fax: 0265-211561
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.09.2008 19:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer