Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare pantofi personal silvic teren si pantofi personal silvic si nesilvic birou


Anunt de participare numarul 147904/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Sibiu
Adresa postala: Calea Dumbravii nr. 140, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550399, Romania, Punct(e) de contact: Radu Claudiu, Tel. +40 269242411, Fax: +40 269214970
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Sibiu
Adresa postala: Calea Dumbravii nr. 140, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550399, Romania, Punct(e) de contact: Radu Claudiu, Tel. +40 269242411, Fax: +40 269214970
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Sibiu
Adresa postala: Calea Dumbravii nr. 140, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550399, Romania, Punct(e) de contact: Radu Claudiu, Tel. +40 269242411, Fax: +40 269214970
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare pantofi personal silvic teren si pantofi personal silvic si nesilvic birou
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Directia silvica Sibiu. Calea Dumbravii nr. 140, Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare pantofi personal silvic teren si pantofi personal silvic si nesilvic birou
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18813000-1 - Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
furnizare 204 buc pantofi personal silvic teren si 104 buc pantofi personal silvic si nesilvic birou
Valoarea estimata fara TVA: 51, 320RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este in suma fixa de: 1000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. Forma de constituire a garantiei de participare: conform art.86 alin. (1) din HG 925/2006 garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Ex: (ordin de plata, fila cec) -art. 86 alin(5)garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: a) a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor; b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare. conturi: RO65RZBR0000060001392143 ? Raiffeisen Bank Sibiu. -art. 86 alin(6) din HG 925/2006-dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNRleu/ alta valuta. Data de referinta pentru conversia leu/alta valuta este data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor; Din grantia de participare i se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondata de catre CNSC, suma calculata conform art. 278 indice 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Se va completa formularul: ?Informatii generale?2.Se va completa formularul: ?Declaratie privind eligibilitatea? Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.3.Se va completa formularul: ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?4.Se va completa formularul: ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181? Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.5. Se va prezenta: -certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in original sau copie lizibila conform cu originalul.6.Se va prezenta: -certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrative teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor in original sau copie conform cu originalul .! Sunt aplicabile prevederile Ordinului nr. 2618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 752/2006.! certificatele fiscale se solicita doar pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului7. Se va completa formularul: Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.8. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie in cadrul DS Sibiu: ing. Terea Ioan-Director, ing. Ureche Marius-Nicolae-Director tehnic, ec.Inclezan Petre-Director economic, Rusu Maria-Liliana-Cons.juridic , Darie Manuela-Economist, Ing. Harhoi Ovidiu-Inginer productie, Bratu ?Sonea Gheorghe-tehn.resp.investitii fonduri proprii, Radu Claudiu-resp. achizitii.9-Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
-se depune daca este cazul; se va completa formularul A si anexele acestuia pentru dovedirea incadrarii ofertantului in categoria respectiva 1.Se va prezenta: Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea? conform cu originalul? , cu date reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor. Conform prevederior Ordin 509/2011, obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.2. Persoane juridice/fizice straine-documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional - prezentare de documente edificatoare in traducere autorizata care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Nu se solicita deschiderea sediului permanent in Romania pentru operatorii straini.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta mostre de materiale si de
produse finite, cate 1 buc din fiecare categorie de produs.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor depune cu aviz de insotire, mostre de materiale si de produse finite.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2013 10:00
Locul: Directia Silvica Sibiu, calea Dumbravii nr.140
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cate un reprezentant din partea fiecarui ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate mai jos. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succinct, dar precis, modul concret de indeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf.art.11, alin.4 din HG 925 / 2006). Ofertantul care uzeaza de dreptul prevazut mai sus are oblig. de a prezenta / completa certificatele / documentele care probeaza / confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare, termen care nu va fi mai mic de 3 zile lucratoare (cf.art.11, alin.5 din HG 925 / 2006). Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie legalizata si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului. 2.In situatia in care doi sau mai multi ofertanti se claseaza pe primul loc, cu pret egal, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locatia, data, ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa descarce gratuit programul necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, de pe sit-ul http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Sibiu ? Oficiul Juridic
Adresa postala: Calea Dumbravii nr. 140, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550399, Romania, Tel. +40 269242411, Fax: +40 269214970
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer