Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare paturi de spital si noptiere


Anunt de participare numarul 147363/22.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI
Adresa postala: str. Pantelimon Halipa nr.14, iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700614, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel. +40 0332410774, In atentia: MOCANU TUTA, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare paturi de spital si noptiere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Recuperare Str. P. Halipa Nr. 14 Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 978, 750RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Lunar, semestrial- in functie de necesitati si fonduri alocate. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 13050 lei fara TVA. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 65250 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie PATURI cu saltele antidecubitus si NOPTIERE, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192120-9 - Paturi de spital (Rev.2)
33192300-5-Mobilier medical, cu exceptia paturilor si a meselor (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitati minime si maxime estimate ale acordului cadru: minim 1 buc, maxim 75 buc
Cantitati minime si maxime estimate ale celui mai mic si mare contract subsecvent: minim 1 buc, maxim 5 buc
Valoarea estimata fara TVA: 978, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie in cuantum de 2% din valoarea estimata fara TVA a contractului, respectiv 19575 lei, respectiv echivalenta in valuta a acestei valori calculate la cursul BNR cu 3 zile lucratoare inainte de data limita de depunere a ofertelor, in conformitate cu art. 85, 86 din HG 925/2006. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv 180 de zile de la data limita stabilita de depunere a ofertelor. (pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM ? Formular nr.4. Garantia de participare se poate constitui pana la data limita de depunere a ofertelor.- Scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie/ Instrument de garantare (Formularul nr. 3, Sectiunea Modele de Formulare); scrisoarea de garantie bancara se va depune original, instrumente de garantare emise de catre societati de asigurare; sau- Ordin de plata (vizat de banca) si cu "Virament bancar "in contul RO04TREZ4065041XXX000709 deschis la Trezoreria IASI, COD FISCAL 4541092, cu mentiunea: ?Pentru achizitie Paturi spital si noptiere ? - pana la data limita de depunere a ofertelor, in favoarea autoritatii contractante (Documentele prin care s-a constituit garantia de participare se vor depune alaturi de restul documentelor de calificare).Garantia de participare obligatoriu se va posta in SEAP (scanata) si va fi prezentata la sediu de catre toti operatorii economici, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (exceptie facand viramentul bancar).Situatiile in care se va retine garantia de participare sunt cele prevazute in reglementarile legislative , respective art.87, alin.1 din H.G 925/2006, actualizata si modificata si art. 278^1 din O.U.G 34/2006, actualizata si modificata, se va retine din garantia de participare suma de 4758, 75 lei. Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului subsecvent fara TVA.Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari si care se va constitui ca anexa la contract in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data semnarii contractului.In cazul retinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi partiale contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante conform HG 1045/2011. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite furnizorului, conform situatiilor de plata aprobate de catre achizitor.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
VENITURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura- Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati -Formularul 1;
- Declaratie privind eligibilitatea-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati, terti sustinatori: formular A;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare Se solicita -Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati, terti sustinatori prezentare formular B;
- CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin nr 314/2010. Se solicita: completare formular C;
- Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69-Cerinta obligatorie pentru ofertant/ofertanti, asociati, terti sustinatori. Persoanele care detin functii de decizie in legatura cu procedura din cadrul autoritatii contractante, si anume: Ec. Carmen Marinela Cumpat ?manager Dr. Baltag Doru-director medical; Ec. Violetta Canila-director financiar contabil; Ec. Daniela Hutu-sef serviciu administrativ; Av. Munteanu-Vasiliu Adriana- juridic;FORMULAR D
- Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM Formularul nr 4-DACA E CAZUL-Certificate constatatoare, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, (formulare- tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident) , din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor , in copie lizibila ?conform cu originalul? / copie legalizata sauin original. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiilor datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin(4) din HG 925/2006 - Persoane juridice/fizice romane Cerinta obligatorie: prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa instanta competenta.Informatiile din certificat trebuie sa fie reale/valide la data limita de depunere a ofertelor. Vor fi calificati doar operatorii economici care au ca domeniu de activitate productia, distributia sau comercializarea produselor ce fac obiectul procedurii de achizitie. Ofertantii clasati pe primul loc , inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire trebuie sa prezinte pentru conformitate documentul in original / copie legalizata.- Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in tara in care ofertantul este stabilit(traduse in limba romana
- Se va prezenta Avizul de functionare din partea Ministerului Sanatatii pentru comercializarea dispozitivelor medicale si pentru reparare, verificare si punere in functiune, conform art. 3 alin. 3) din Legea nr. 176/2000
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Declaratie privind valoarea cifrei de afaceri pe ultimii trei ani, in domeniul de activitate aferent obiectului contractului, conform art.185, alin.1 lit c) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare care trebuie sa fie cel putin 1.957.500 lei.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte .
Bilanturile contabile la data de 31.12.2010; 31.12.2011; 31.12.2012 vizate si inregistrate de organele competente si/sau , dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare, prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi situatia economica si financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular EPrezentarea in copii lizibile a bilanturilor contabile, inregistrate de organele competente, pe anii: 2012, 2011, 2010.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse din domeniul dispozitive si aparatura
medicala care vizeaza cel mult ultimii 3 ani.
Lista continand valori, perioade de livrare,
beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau
clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea cel putin a
unui certificat/document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre
clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din
motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Implementarea sistemului de management de calitate in conformitate cu ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data limita pentru primirea ofertelor.
- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic
respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formular K si Anexa Formular KLivrarile de produse se confirma prin prezentarea cel putin a unui certificat/document constatator emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar prin care se confirmafaptul ca produsele ? dispozitive si aparatura medicala ? au fost livrate. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitateaobtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-odeclaratie a operatorului economic.Se solicita o declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate, prin care sa ateste posibilitatea efectuarii service-ul pe perioada de garantie a produselor.Formular J, LSe vor depune Certificate emise de un organism national sau international de certificare ISO 9001:2008, sau echivalent, valabil la data limita pentru primirea ofertelor.- In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivelcorespunzator al calitatii.- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta va accepta certificate echivalente emise deorganisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.12.2013 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2013 11:00
Locul: Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa, nr. 14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si persoane autorizate sau imputernicite a ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Termenul de plata al produselor este de 60 de zile de la semnarea procesului verbal de punere in functiune a produsului si instruirea personalului. Termenul de garantie al produsului: min. 12 luni de la receptie , punerea in functiune si instruirea personalului.Nota: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentrulegalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Nota : In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, atunci, in vederea incheierii contractului, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, pentru departajare ofertatul va prezenta o noua propunere financiara in plic inchis.Comunicarile de orice natura pot fi realizate prin posta, fax, e-mail sau orice combinatie ale acestora.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONF. ART256(2*) DIN OUG 34/2006 ACTUALIZATA 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE RECUPEARARE IASI
Adresa postala: STR. PANTELIMON HALIPA, NR. 14, Localitatea: IASI, Cod postal: 700661, Romania, Tel. +40 0332410774, Email: [email protected], Fax: +40 0332410774, Adresa internet (URL): www.scr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2013 09:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer