Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare piese auto pentru vehicule si motoare de vehicule


Anunt de participare numarul 148485/12.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca
Adresa postala: str. Someseni, nr.2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400388, Romania, Punct(e) de contact: Pirlea Bianca, Tel. +40 264552666, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264444576, Adresa internet (URL): www.radpcj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma cf. art 8 lit b din OUG 34/2006
Activitate (activitati)
Altele: regie autonoma a domeniului public
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare piese auto pentru vehicule si motoare de vehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
un contract de furnizare piese auto pentru vehicule si motoare de vehicule
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 923, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot 1:400 lei, Lot 2:600 lei, Lot 3:8500 lei, Lot 4:3000 lei, Lot 5:1000 lei, Lot 6:700 lei, Lot 7:100 lei, Lot 8:3000 lei, Lot 9:400 leiEchivalarea leu/alta valuta se va face la cursul de schimb BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Contul in care se va depune garantia de participare: RO27CECECJ0152RON0430385? CEC CLUJ. Garantia de participare va putea fi retinuta si numai partial, in conformitate cu prevederile art. 278 ^1 alin. (1) lit.a din OUG nr. 34/2006in raport cu valoarea estimata a contractului doar pt loturile a caror val. depaseste pragul de la art 19 din OUG 34/2006, resp. lot 3, 4 si 8. Perioada de valabilitate: 90 zile de la data limita stabilita pt depunerea ofertelor si se c-tituie cf art 86 din HG 925/2006.Nota : In cazul ofertantilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004), valoarea pentru garantia de participare se accepta in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA si se va constitui cf. art. 90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte obligatorii:
1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 1;
2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006, completata in conformitate cu Formularul 2;
3) Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul 3
4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.314/2010 (Formularul 4)
5) Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata);
6) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (original/copie legalizata/copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata );
7) Certificatele mentionate la punctele 5) si 6) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele 5)-6), ofertantul va prezenta:
- o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota: Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
8) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1 din OUG 34/2006 (privind persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in sensul art.69 OUG 34/2006, persoana cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante este directorul general Ioan Morocazan, director financiar-contabilitate ec. Georgeta Negrea, director tehnic ing. Adrian Costea, sef birou achizitii ing. Bianca Pirlea, consilier juridic Andreea Ciurdar) si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul 5; Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180, 181 si 69^1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa camera de comert si industrie nationala sau teritoriala.Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.Inainte de comunicarea rezultatului procedurii ofertantul aflat pe primul loc are obligatia de a prezenta autoritatii contractante certificatul constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii cu cel depus in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2010-2012, in conformitate cu Formularul nr. 6
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nu sunt solicitate niveluri minime pentru cifra de afaceri.Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, respectiv 2010 - 2012, in conformitate cu Formularul nr. 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic; Se accepta si prezentarea documentelor constatatoare emise in conformitate cu art. 97 indice 1 din HG 925/2006.
Acordul de asociere in cazul in care anumite persoane juridice vor depune oferta comuna ? Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de calificare conform anexei nr. 2 la Ordinul ANRMAP 509/2011(a se vedea in acest sens tabelul din sectiunea formulare sau a se consulta www.anrmap.ro)
Operatorul economic va face dovada ca are implementat si mentine un sistem de Management al Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pe domeniul /domeniile care face/fac obiectul contractului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 7Formularul nr. 8Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii cf. cerintelor Standardului SR EN ISO 9001:2008, sau echivalent/domeniile care face/fac obiectul contractului valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10802/20.11.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa, conform formularului model din sectiunea Formulare, in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul de 3 zile lucratoare de la solicitare, respectiv inainte de incheierea perioadei de evaluare a ofertelor depuse in cadrul procedurii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta asupra actului ce se doreste a fi contestat.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al RADP
Adresa postala: Calea Someseni nr. 2, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400388, Romania, Tel. +40 264552666, Email: [email protected], Fax: +40 264444576
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer