Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare piese auto raba, saviem, iveco si consumabile auto


Anunt de participare numarul 141580/24.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SALUBRIS S.A. Iasi
Adresa postala: Soseaua Nationala 43, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700273, Romania, Punct(e) de contact: oana bularda, Tel. +40 0232276244, Email: [email protected], Fax: +40 0232266463, Adresa internet (URL): http: //www.salubris.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
Altele: servicii de salubrizare menajera
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare piese auto raba, saviem, iveco si consumabile auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: iasi str aurel vlaicu nr 76
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare de diferite piese auto raba, saviem, iveco si consumabile auto
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitati conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 693, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
6435 lei pt lot 1 piese raba, 3825 lei pt lot 2 piese saviem, 12600 lei pt lot 3 piese iveco si 2535 lei pt lot 4 consumab auto.Se constituie prin numerar, virament bancar sau prin instrument de garantare emis in condit legii de o societ bancara sau o societ de asigurari.Ofertantii care se prezinta la procedura in calitate de IMM vor prezenta documente care dovedesc incadrarea in categoria IMM (cf Legii 346/2004, anexa 1, 2).Valabilitatea garantie: 60 zile de la data limita de depunere a documentelor.Garantia trebuie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor.Ofertele care nu au dovata platii garantiei de participare vor fi respinse, cf art 33din HG 925/2006.AC are dreptul de a retine garantia atunci cand ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, cand oferta sa stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilit a ofertei si nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului sau cand oferta sa castigatoare refuza sa semneze contractul de achizitie perioada de valabilitate a ofertei.Garantia constituita de ofertantul castigator se returneaza acestuia in 3 zile de la data constituirii garantiei de buna executie.Garantia constituita de ofertantii necastigatori se returneaza dupa semnarea contractului de achizitie, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.In conform cu art 278^1 in cazul inregistrarii unei contestantii, iar CNSC respinge contestatia, AC va retine contestatorului 4208.99 lei pt lot 1 piese raba, 2550 lei pt lot 2 piese saviem, 4619.99 lei pt lot 3 piese iveco si 1690 lei pt lot 4 consumab auto.pt operatorii care vor constitui GP in valuta se va lua in calcul echivalenta leu/alta valuta la data publicarii invitatiei de participare 7% (3, 5 % pentru IMM-uri) din valoarea fara TVA a contractului.Se constituie printr-un numerar sau prin instrument de garantare care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin 2-4 din HG nr. 925/2006 se aplica in mod corespunzator.Garantia se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea trezoreriei statuluidin cadrul organului fiscal competentin administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenitecontractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse de finantare = fonduri propriimodalitate de plata = OP la 90 de zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006 ? formular 4.Incadrarea in situatia prevazuta la art 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2.Declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? formular 5.Incadrarea in situatiile prevazute la 181 in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va completa formularul 6.Obligatia ofertantului de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.4. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - se va completa formularul 7.In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute in 69^1 din O.U.G. 34/ 2006, oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organiz, derularea si finaliz procedurii sun: ing I Apostol, ec V Pipirig, ec O Bularda, ing C Creanga, ing Ioan Burtianu 1. Persoane juridice: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza de activitate isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar codurile CAEN care sa-I permita sa comercializeze produsele pentru care depune oferta.Se va prezenta in original sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantulofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.2. Pentru persoane fizice romane : se solicita autorizatia de functionare precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Documentele prezentate vor fi inaintate in copie emnata si stampilata « conform cu originalul », insotite de traducerea autorizata a acestora.3. Pentru persoane juridice/ fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul ste rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1 Bilantul contabil pe anul 2012 (din luna iunie) sau bilantul de la 31.12.2011.2.Cifra de afaceri din ultimii 3 ani prezentata in fisa de Informatii Generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. bilantul contabil pe anul 2012 din luna iunie sau bilantul la 31.12.2011 = se va prezenta bilantul2. cifra de afaceri din ultimii 3 ani = se va completa formularul 8
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani
2. minim o recomandare din partea unor beneficiari/clienti din ultimii 3 ani3. certificate de omologare emise de autoritatile competente ale statelor membre UE sau de RAR pentru produsele ofertate (cu exceptia celor fe origine si schimd de origine)
certificare SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. lista principalelor livrari de produse similare (piese auto) din ultimii 3 ani; se va prezenta o lista a principalelor contracte de furnizare de piese auto din ultimii 3 ani, finalizate sau in curs de finalizare - se va completa formular 92. Minim o recomandare din partea unorbeneficiari/clienti: formularul 9 completat trebuie insotit in mod obligatoriu de minim 1 recomandare/certificat constatator inconformitate cu prevederile art. 971 din HG 925/2006, document emis sau contrasemnat de unul din beneficiarii contractelor mentionate in formular care sa contina informatii din care sarezulte faptul ca furnizarile de produse au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.3. certificate de omologare emise de autoritatile competente ale astatelor membre UE sau de RAR pentru produsele ofertate (cu exceptia celor fe origine si schimd de origine = se vor prezenta documenteleCertificare SR EN ISO 9001:2008 (sau echivalent): se va prezenta certificatul ISO 9001:2008 sau echivalentul acestuia, laofertant, in copie certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata de ofertant. Certificatul prezentat trebuie sa fie in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul proces de reofertare: pretul;b) eventualele limite ale valor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul (cu respectarea preved art 202 din OUG 32/2006);c) sistemul informatic va pune la dispozitia participant la procesul repetitiv de reofertare inform referitoare la preturi, valori noi prezentate sau nr particip la LE.Numarul de runde ale LE: 1 (una).LE vaincepe la 2 zile lucrat de la transmit invit.Durata rundei: 1 zi.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.Avand in vedere obligatia AC prevazuta in art 202 alin 1 din OUG 34/2006 de a verif eventualele oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, ofertantii vor depune la sediul AC, in termen de 48 de ore de la finaliz ultimei runde a LE, docum justific referit la fundament economica a modului de formare a pretului, aferente valorii ofertate in ultima runda a LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.03.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2013 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.03.2013 10:00
Locul: iasi sc salubris sa sos nationala nr 43
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca dupa licitatia electronica 2 sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu cel mai mic pret oferit, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006, art. 256, alin. 1, lit. b persoanele pot sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostintadaca valoarea contractului este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic
Adresa postala: sos nationala nr 43, Localitatea: iasi, Cod postal: 700273, Romania, Tel. +40 0232276244, Email: [email protected], Fax: +40 0232266463
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2013 14:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer