Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare piese autogunoiere BMC, Nissan si piese autoturisme Dacia


Anunt de participare numarul 135335/09.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SALUBRIS S.A. Iasi
Adresa postala: Soseaua Nationala 43, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700273, Romania, Punct(e) de contact: Oana Bularda, Tel. +40 0232276244, Email: [email protected], Fax: +40 0232266463, Adresa internet (URL): http: //www.salubris.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
Altele: servicii de salubrizare menajera
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
furnizare piese autogunoiere BMC, Nissan si piese autoturisme Dacia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: iasi, sc salubris sa, str aurel vlaicu nr 76
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare de diferite piese pentru autogunoiere BMC, Nissan si piese autoturisme Dacia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitati conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 749, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
5070 lei-lot 1 piese bmc, 3915 lei-lot 2 piese dacia, 2250 lei-lot 3 piese nissan.Se constituie prin numerar, virament bancar sau prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ bancara sau de o societ de asigurari.Ofertantii care se prezinta la procedura in calitate de IMM vor prezenta documente care dovedesc incadrarea in categoria IMM (cfLegii 346/2004, anexa 1, 2).Valabilitatea 60 zile de la data depunerii ofertelor.Garantia trebuie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor.Ofertele care nu au dovata platii garantiei de participare vor fi respinse si returnate ofertantului respectiv.AC are dreptul de a retine garantia atunci cand ofertantul isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia sau cand oferta sa castigatoare refuza sa semneze contractul de achizitie perioada de valabilitate a ofertei.Garantia constituita de ofertantul castigator se returneaza acestuia in 3 zile de la data constituirii garantiei de buna executie.Garantia constituita de ofertantii necastigatori se returneaza dupa semnarea contractului de achizitie, dar nu mai tarziu de 3 zile de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.In conform cu art 278^1 in cazul inregistrarii unei contestantii, iar CNSC respinge contestatia, AC va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului 3380 lei pentru lotul 1 piese bmc, 2610 lei pt lotul 2 piese dacia si 1500 lei pt lotul 3 piese nissan 7% (3, 5 % pt IMM) din val fara TVA a contractului.Se constituie prin numerar sau prin instrum de garantare emis in condit legii de o societ bancara sau de o societ de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin 2-4 din HG nr. 925/2006 se aplica in mod corespunzator.Garantia se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul disponibil astfel deschis este de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse de finantare; fonduri propriimodalitate de plata: OP la 90 de zile de la data emiterii facturii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 180 din OUG 34/2006 ? formular 4.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.2. Declaratie pe proprie raspundere, privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 ? formular 5.Incadrarea in situatiile prevazute la 181 in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va completa formularul 6.Obligatia ofertantului de a prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.4. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 - se va completa formularul 7.In cazul in care ofertantul/tertul/subcontractantul/asociatii se incadreaza in oricare din situatiile prevazute in 69^1 din O.U.G. 34/ 2006, oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organiz, derularea si finaliz procedurii sun: dir gen ing I Apostol, contabil sef ec V Pipirig, ec O Bularda, tehn Daniel Balan, dir adjunct ing C Creanga Persoane juridice: 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza de activitate isi are sediul ofertantul, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar codurile CAEN care sa-I permita sa comercializeze produsele pentru care depune oferta.Certificatul constatator trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.Se va prezenta in original sau copie lizibila sau copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru persoane fizice romane : se solicita autorizatia de functionare precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului.Documentele prezentate vor fi inaintate in copie semnata si stampilata « conform cu originalul », insotite de traducerea autorizata a acestora.Pentru persoane juridice/ fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. bilanturile ultimilor 3 ani
2. informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani
2. Recomandari din partea unor beneficiari/clienti
certificare SR EN ISO 9001:2008
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul proces de reofertare: pretul; b) eventualele limite ale valor pana la care pretul poate fi imbunatatit: nu este cazul (cu respectarea preved art 202 din OUG 32/2006);c) sistemul informatic va pune la dispozitia participant la procesul repetitiv de reofertare inform referitoare la preturi, valori noi prezentate sau nr particip la LE.Numarul de runde ale LE: 1 (una).LE va incepe la 2 zile lucrat de la transmit invit.Durata rundei: 1 zi.Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului.Avand in vedere obligatia AC prevazuta in art 202 alin 1 din OUG 34/2006 de a verif eventualele oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, ofertantii vor depune la sediul AC, in termen de 48 de ore de la finaliz ultimei runde a LE, docum justific referit la fundament economica a modului de formare a pretului, aferente valorii ofertate in ultima runda a LE.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.07.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.07.2012 12:00
Locul: iasi sc salubris sa sos nationala 43
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Daca dupa licitatia electronica 2 sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu cel mai mic pret oferit, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere are pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006, art. 256, alin. 1, lit. b persoanele pot sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostintadaca valoarea contractului este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic salubris sa
Adresa postala: sos nationala nr 43, Localitatea: iasi, Cod postal: 700273, Romania, Tel. +40 0232276244, Email: [email protected], Fax: +40 0232266463
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2012 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer