Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - furnizare piese de schimb pentru combina KGS-460S/2 BP/07 sau echivalent


Anunt de participare (utilitati) numarul 148471/11.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu nr.3, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: Serv APMD si Birou METMI, Tel. +40 0374172600, In atentia: Ing. Mirea Dana si Ing.Radescu Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
furnizare piese de schimb pentru combina KGS-460S/2 BP/07 sau echivalent
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Mina Paroseni
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb pt. combine tip KGS-460S sunt destinate utilizarii in atmosferepotential explozive grizutoase si au o constructie speciala ca asigura functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor desertvite, iar pt.evitarea aparitiei sursei de aprindere a unei atmosfere potential explozive grizutoase sunt impuse anumite solutii constructive ale acestor produse.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43613100-4 - Piese pentru haveze de carbune (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.991 buc. piese de schimb pentru combina KGS-460S/2 BP/07 sau echivalent, cantitatile din fiecare reper fiind precizate in Sectiunea II ? Caietul de sarcini. Ofertantii sunt obligati sa prezinte oferta pentru toate cantitatile pentru fiecare reper. Nu sunt admise oferte fractionate. In cazul in care vor exista oferte care nu ofera intreaga cantitate/reper solicitata, acestea vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 544, 445.16RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este obligatorie.Val.gar.de participare este: 30.889 lei.Per.de valab: 90 zile de la termenul lim.de primire a ofertelor.Mod.de constituire(pt.gar.in valuta data echiv.in lei: 5zile inainte de data lim.de dep.a of., la curs de schimb BNR).a) virament bancar, in cont.nr. RO14RNCB0165130168580006 deschis la BCR Petrosani;b) instr.de garantare, emis cf.Legii de o soc.Bancara sau de asigurari, in original. Daca doc. este emis de o banca sau o soc.de asig.din strainatate, se va prezenta si trad.aut.si legalizata.(formular 1? model de scris.de garantie de partic.); Pt.IMM-uri: daca dovedesc ca indepl.cer.Legii nr.346/2004, depunand declaratie cf.Anexei 1 sau 2 la lege, op.econ.pot benef.de reducere cu 50% a val.garantiei de partic. Daca se prezinta o asociere de op.econ., pentru a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in oricare din urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie in perioada de valabilitate a ofertei;
- oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;Daca un operator economic depune contestatie si CNSC o respinge pe fond, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare a contestatorului, potrivit art. 278.1 alin.1 lit.a din OUG nr. 34/2006, urmatoarea suma: 5.324, 45 lei.Restituirea garantiei de participare se face cf. Prevederilor art. 88 din HG nr. 925/2006, coroborat cu preved. Art. 278.1 alin.2 din OUG nr. 34/2006. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.Modalitatile de constituire sunt: a) instrument de garantare emis cf. Legii de o soc. Bancara sau de asigurari ? in original, ce devine anexa la contract. Valabilitatea trebuie sa fie cu cel putin 14 zile mai mare decat durata de indeplinire a contractului.( formular 15 ? model scrisoare de garantie de buna executie )b) daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale ? cf. Art.90 alin. 3 din HG 925/2006modificat prin HG 1045/2011pentru IMM-uri : daca dovedesc ca indeplinesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratie cf. Anexei 1 sau la 2 la lege, op.econ. pot beneficia de reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie. Daca se prezinta o asociere de op.econ., pentru a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratieprivind eligibilitatea, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006-secompleteaza conform formularului 2Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.180 din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. A, c^1, d si e din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 3.1.
(Nu se solicita confirmare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat)
Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.181 lit. A, c^1, d si e din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat, daca este cazul.
Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul ? se completeaza conform formularului 3.2., declaratia privind neincadrarea in situatiile de la art.181 lit. A, c^1 si ddin OUG 34/2006.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 4Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire) sunt:
1. Ing. Anghel Aurel
2. Ing. Dragoescu Petru
3. Ing. Nicolescu Cristian
4. Ec. Dondera Nicolita
5. Ing. Dragulescu Florica
6. Ing. Abraham Beatrice
7. Ing. Ghicajanu Nicolaie
8. Ing. Timisan Viorel
9. Ing. Ibanescu Ion
10. Ing. Mirea Dana
11. Ec. Borca Simona
12. Ing. Jurcan Voicu
13. Ing. Holingher Sorina
14. Ing. Radescu Nicolae
15. Ing. Sienerth Ion Valter
16. Ing. Boteanu Daniel
17. Ing. Bogdan Emil
18. Jr. Colda Veronica
Valoarea necesara finantarii acestui contract de achizitie publica a fost aprobata de Directorul Economic al SNIMVJ SA.
Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art. 69.1din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat / tertul sustinator/subcontractant ? daca este cazul.
4.Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta-conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010se completeaza conform formularului 5
5.Acord de asociere ? numai in cazul in care la procedura de achizitie se prezinta o asociatie-se completeaza conform formularului 6
Mai multi operatori economici se pot asocia pentru a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea. Asociatii vor desemna un lider de asociatie.In cazul depunerii ofertei comune, fiecare dintre asociati va indeplini cerintele solicitate la Situatia personala (III.2.1.a), la Capacitatea de exercitare a act.profesionale (III.2.1.b) si la Standarde de asigurare a calitatii (III.2.3), pentru partea din contract pe care o realizeaza.Capacitatea economica si financiara (III.2.2)si Capacitatea tehnica si profesionala (III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie -se completeaza conform formularului 7 Pentru persoane juridice si fizice romane
1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Ofertantii isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane juridice straine
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si ca platitor de TVA- in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduceri autorizate in limba romana
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat de organele competente sau alte documente edificatoare
Modalitatea de indeplinire
- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, a bilantului contabil vizat de organele competente
2. Sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului de o terta persoana, prin prezentarea angajamentului ferm? daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform formularului 8
-in cazul in care ofertantul este castigator, angajamentul ferm prezentat de tertul sustinator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani(pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Modalitatea de indeplinire
- se completeaza in conformitate cu formularul 9 si anexa acestuia. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
2. Document care atesta ca piesele solicitate sau utilajul intreg ? combina tip KGS-460S/2 BP/07, pot fi utilizate in subteran, in atmosfera potential exploziva grizutoasa, cu respectarea prevederilor Directivei 94/9/EC ( Directiva ATEX) sau a Hotararii de Guvern nr.752 din 14.05.2004; documentul pentru utilajul intreg ?combina tip KGS-460S/2 BP/07 va fi insotit de o declaratie pe proprie raspundere ca piesele sunt identice cu cele folositepe utilaj.
Modalitatea de indeplinire
- documentele care atesta ca produsele pot fi utilizate in subteransunt emise de catre organisme notificate in conditiile stabilite in HG nr.752, lista acestor organisme notificate fiind publicata si actualizata regulat de catre Guvernul Romaniaei si de catre Comisia Europeana-Directia Generala Intreprinderi si Industrie.
- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se solicita ca documentele depuse sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
2. Sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de o terta persoana prin prezentarea angajamentului ferm? daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform formularului 10
- in cazul in care ofertantul este castigator, angajamentul ferm prezentat de tertul sustinator face parte integranta din contractul de achizitie publica.
1. Prezentarea de documente care confirma certificarea sistemului calitatii, emise de un organism independent sau de organisme stabilite in alte state ale U.E., cu respectarea standardului european de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
Potrivit art. 193.1 din OUG 34/2006, certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
Modalitatea de indeplinire
- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Se solicita ca documentele depuse sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.01.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite obligatoriu de traducerea autorizata in limba r
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.01.2014 10:00
Locul: sediul SNIMVJ SA Petrosani, str.Mihai Viteazu, nr.3, et. II, 332014, jud Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor. Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI".Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatc) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociatDaca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut, fata de pretul oferit initial.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta). In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006.Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment legislatie, contencios, juridic al SNIMVJ SA
Adresa postala: Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea jiului, str.Mihai Viteazu, nr.3, et. II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 3741726000, Email: [email protected], Fax: +40 374172601
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.12.2013 10:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer