Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare piese de schimb pentru utilaje forestiere DS Gorj


Anunt de participare numarul 147419/22.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Gorj
Adresa postala: str. lt. col. Dumitru Petrescu , nr. 3, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210184, Romania, Punct(e) de contact: achizitii, Tel. +40 0253216510, In atentia: Safta Maria, Email: [email protected], Fax: +40 0253213508
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Gorj
Adresa postala: str. lt. col. Dumitru Petrescu , nr. 3, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210184, Romania, Punct(e) de contact: mecanizare, Tel. +40 0253216510, In atentia: Cornel Dumbrava, Email: [email protected], Fax: +40 0253213508
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Gorj
Adresa postala: str. lt. col.Dumitru Petrescu , nr. 3, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210184, Romania, Punct(e) de contact: secretariat, Tel. +40 0253216510, In atentia: Lesenciuc Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 025313508
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma -Regia Nationala a Padurilor-Romsilva
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare piese de schimb pentru utilaje forestiere DS Gorj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia Preajba, str. Izlaz nr. 8, Tg. Jiu
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare de piese de schimb pentru TAF, IFRON, U 650, buldozer, excavator
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43200000-5 - Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare si piese ale acestora (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
piese de schimb pentru 8 TAF, 5 IFRON, 3 U 650, 1 S 1500, 1 excavator P 802
Valoarea estimata fara TVA: 65, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
cuantumul garantiei de participare este de 650 lei;cursul de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta este cel comunicat de BNR inainte cu 5 zile de la termenullimita stabilit pentru primirea ofertelor; perioada de valabilitate a garantiei este de 60 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor ; garantia de participare poate fi constituita prin : srisoare de garantie bancara constituita in favoarea autoritatii contractante emisa de catre o societate bancara sau de asigurariordin de plata ( virament bancar) vizat de banca in contul : RO33 RZBR 0000 0600 0215 9892, cod fiscal RO 1590120 sau instrument de garantie emis de o societate de asigurare sau de o societate bancara, sau numerar la casieria Directiei Silvice Gorj, str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 3, Tg. Jiu. nu se aplicaprevederileart. 278^ din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
cofinantare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.certificatul de participare cu oferta independenta, din sectiune formulare, conform ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta;
2.declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69^(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare; persoane cu functii de decizie in cadrul Directiei Silvice Gorj, care semneaza si aproba documentele aferente procedurii sunt: Cirstoc Adrian Ovidiu, Iftimie Marioara, Ciolacu Ion, Andonie Ion, Dumbrava Cornel, Safta Maria.
3. declaratia de eligibilitate, din sectiunea formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art. 180 din OUG 34/2006
4.declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181, din sectiunea formulare, in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate si care trebuie sa aiba corespondent cu obiectul contractului;informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la termenul limita de primire a ofertelor; inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe locul I va prezenta pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. se depune copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia economico-financiara din care sa rezulte cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completarea si depunerea formularului nr. 5 din sectiunea formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Ofertantulsa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completareasi depunerea formularului nr. 6 din sectiune formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7829/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.11.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2013 15:00
Locul: sala de sedinte a Directiei Silvice Gorj , str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 3, Tg. Jiu,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantul legal al ofertantului sau imputernicitul acestuia pe baza de imputernicire scrisa si inregistrata de ofertant.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul in carese constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajerii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Gorj - Oficiul juridic
Adresa postala: str. lt. col. Dumitru Petrescu nr. 3, Localitatea: Tg. Jiu, Cod postal: 210184, Romania, Tel. +40 0253216510, Fax: +40 0253213508
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.10.2013 13:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer