Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare piese de schimb si service pentru autoturismele din dotarea CNADNR Central?: LOT 1 Marca Land Rover; LOT 2 Marca Volkswagen; LOT 3 Marca Renault; LOT 4 Marca Nissan; LOT 5 Marca Opel; LOT 6 Marca Skoda; LOT 7 Marca Peugeot; LOT 8 Marca Hyundai;


Anunt de participare numarul 149150/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii-Directia Juridica, - persoana de contact: d-na Ileana RADU, Tel. +40 212643310/+40 212643312, In atentia: dna. Silvia BARBULESCU ? DirectorAdjunct Directia Juridica, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare piese de schimb si service pentru autoturismele din dotarea CNADNR Central?: LOT 1 Marca Land Rover; LOT 2 Marca Volkswagen; LOT 3 Marca Renault; LOT 4 Marca Nissan; LOT 5 Marca Opel; LOT 6 Marca Skoda; LOT 7 Marca Peugeot; LOT 8 Marca Hyundai; LOT 9 Marca Toyota; LOT 10 Marca Dacia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Prestatoruluisi C.N.A.D.N.R. Central
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare piese de schimb si service pentru autoturismele din dotarea CNADNR Central?: LOT 1 Marca Land Rover; LOT 2 Marca Volkswagen; LOT 3 Marca Renault; LOT 4 Marca Nissan; LOT 5 Marca Opel; LOT 6 Marca Skoda; LOT 7 Marca Peugeot; LOT 8 Marca Hyundai; LOT 9 Marca Toyota; LOT 10 Marca Dacia. Tipurile de produsece urmeaza a fi achizitionate sunt precizate in Anexa 1 la caietul de sarcini aferentfiecarui lot.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
50112000-3-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile estimate pe durata contractului sunt conform Anexei la caietul de sarcini (Anexa 1).
Valoarea estimata fara TVA: 326, 612.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lot1-Marca Land Rover -190lei; Lot2-Marca Volkswagen -1.500lei;Lot3-Marca Renault-90lei;Lot4-Marca Nissan-1200lei;Lot5-Marca Opel-900lei;Lot6-Marca Skoda-800lei;Lot7-Marca Peugeot?600lei;Lot8-Marca Hyundai-500lei;Lot9-Marca Toyota-150lei;Lot10-Marca Dacia-100lei.2)Per. de val. a garantiei de participare: 120zile de la termenul limita stabilit pentru dep. ofertelor.3)Mod. de constituire: Gar. de part. se constituie in conformitate cu prevederile art 86 din HG nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv aceasta va fi emisa de catre o societate bancara sau societate de asigurari (Formularul nr1 saunr2-Ofertantul va opta pentru una din variante) sau-virament bancar la BCR Unirea RO67RNCB0082008094080001 leisauRO13RNCB0082008094080003 in euro.Ofertantulpoate face dovada constituirii gar. de part. inclusiv la data deschiderii ofertelor.In cazul gar. de part. depusa in alta valuta, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare in SEAP.In cazul unei gar. de part. emise de catre o societate de asigurari se va prezenta Formularul 1 sau 2 sipolita de asigurare.In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de participare la sectiunea ?ofertant?denumire/numele? a numelui Asocierii cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de Asociere.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.Garantia de participare se prezinta in original.Ofertantii IMM beneficiaza de reducere 50% daca depun documente conform Legii 346/2004.Se va completa Formularul nr.3Autoritatea va retine/restitui garantia de participare in conditiile art 87-88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia autoritatii contractante o garantie de buna executie in cuantum de 10% din pretul contractului fara TVA.Garantia de buna executie se poate constitui in oricare din formele prevazute de art. 90 alin. (1) ? alin (3) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: - Garantia de buna executie poate fi constituita printr-un instrument emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract conform Formularului nr.4 sau Formularul nr. 5 (Ofertantul va opta pentru una din variante). Garantia de buna executie se prezinta in original.- daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Ofertantul va opta pentru una din variante. Formular nr. 6Autoritatea va retine/restitui garantia de buna executie in conditiile art. 91-92 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 7 ?Acordul de Asociere? din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire stampilat si semnat de catre reprezentantii legali ai membrilor asocierii.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raportarea valabilitatii documentelor se facela data limita de depunere a candidaturilor/ofertelor, cu exceptia certificatelor constatoare si certificatelor fiscale.III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelorOfertantul va prezenta:
1. Informatii generale despre ofertant ? Se va completa Formularul nr. 8 din Sectiunea Formulare din Documentatia de atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 - Se va completa Formularul nr. 9 din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 - Se va completa Formularul nr. 10 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.4. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata/ legalizata in limba romana.Nota 3: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia obligatiilor de plata scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Raportarea se va face la inexistenta datoriilor fata de bugetul general consolidat si bugetul local la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la termenul limita de depunere a ofertelor sau la data deschiderii ofertelor.
Data la care expira termenul de achitare este conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE!a. Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora); documentele prezentate trebuie sa atesteindeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.b. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul nr. 11, din Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire.Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta Formularul nr. 11 - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare dintre membrii asocierii.6. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se va completa Formularul nr.12 din Sectiunea ?Formulare? din Documentatia de Atribuire.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.? Persoane responsabile cu atribuirea acordului cadru/contractului subsecvent din partea Autoritatii Contractante sunt: dl. Narcis Stefan NEAGA- Director General;dl.Ionut MASALA - Director General Adjunct Economic; dl. Cristian ANDREI ? Director General Adjunct cu Finantare de la Bugetul de Stat, dl. Alexandru PELIN - Director Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei DN si Autostrazi; dl. Mihai BASULESCU - Director Adjunct Directia Intretinere si Siguranta Circulatiei DN si Autostrazi, dl. Mihai Radu SAPTEFRATI ? Director Directia Juridica;dl. Andrei FILIESCU - Director Adj. Directia Juridica, d-na Silvia BARBULESCU - Director Adj. Directia Juridica; dna Lucretia ENACHE ? Sef Serviciu Pregatire Contracte; Dna. Ileana RADU -Sef Serviciu Licitatii; dna. Oana GHEORGHITA - Sef Serviciu Contractare, dl.George TRINCA?Sef Serviciu Mecanizare.
? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Nota 1: Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator. Ofertantul va prezenta: 1) A) Pentru persoanele juridice romane- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
B) Pentru persoanele juridice straine
-Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do
2) Copie, conform cu originalul dupa Autorizatia tehnica de functionare eliberata de catre Regia Autonoma┬źRegistrul Auto Roman ┬╗ (R.A.R.), conform O.G. 82/24.08.2000, respectiv Legea nr.222/2003 publicata in Monitorul Oficialpartea I, nr.367/29.05.2003, sau contract de colaborare cu o societate comercialaautorizata sa execute interventii la autoturisme, pentru lotul la care participa.
Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata/legalizata in limba romana.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare, iar un membru/membrii care participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat trebuie sa fie egala sau mai mare cu: LOT 1 Marca Land Rover ? 19.000, 00 leiLOT 2 Marca Volkswagen ? 158.000, 00 leiLOT 3 Marca Renault ? 9.600, 00 leiLOT 4 Marca Nissan ? 126.000, 00 leiLOT 5 Marca Opel ? 96.000, 00 leiLOT 6 Marca Skoda ? 86.000, 00 leiLOT 7 Marca Peugeot ? 66.000, 00 leiLOT 8 Marca Hyundai ? 58.000, 00 leiLOT 9 Marca Toyota ? 16.000, 00 leiLOT 10 Marca Dacia ? 10.000, 00 leiOfertantul va prezenta documente care sa ateste indeplinirea cerintei minime de calificare:
1. Formularul nr. 13si anexa aferenta acestuia dinSectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globale a ofertantului?.
2 Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, inregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte indeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globala.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata/legalizata in limba romana.
Nota 2: Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta orice alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Nota 3: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
Nota 4- Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata/legalizata in limba romana, a documentelor solicitate mai sus.
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea cerintei, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art.111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 14 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .
3. In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 9 si Formularul nr. 10 (cuprinzand numai punctele a), c1), d)) si Formularul 12Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnate de catre reprezentantul legal al tertului sustinator .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta documente care sa ateste indeplinirea cerintei minime de calificare: 1. Formularul nr. 13si anexa aferenta acestuia dinSectiunea ?Formulare? ? din Documentatia de Atribuire ?Declaratia privind Cifra de Afaceri globala a ofertantului?2. Copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul? de pe certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare - Bilanturi contabile sau extrase din bilant/Rapoarte de audit/Rapoarte ale cenzorilor pe ultimii 3 ani pentru care exista exercitiu financiar incheiat, inregistrate la organele competente sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din care sa rezulte indeplinirea cerintei minime privind media cifrei de afaceri globalaNota1: In cazul cifrei de afaceri prezentata in alta moneda pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 3: Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 14 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire .In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 9 si Formularul nr. 10 (cuprinzand numai punctele a), c1), d)) si Formularul 12Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnate de catre reprezentantul legal al tertului sustinator .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTII
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
Cerinta nr. 1
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna)trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 3 ani, calculati de la data limita de depunere a ofertelor, a livrat produse similare si/sau a prestat servicii similare cu cele supuse procedurii, printr-un numar maxim de 3 contracte confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare cumulata de cel putin: LOT 1 Marca Land Rover ? 9.500, 00 lei fara TVA.
LOT 2 Marca Volkswagen ? 79.000, 00 lei fara TVA.
LOT 3 Marca Renault ? 4.800, 00 lei fara TVA.
LOT 4 Marca Nissan ? 63.000, 00 lei fara TVA.
LOT 5 Marca Opel ? 48.000, 00 lei fara TVA.
LOT 6 Marca Skoda ? 43.000, 00 lei fara TVA.
LOT 7 Marca Peugeot ? 33.000, 00 lei fara TVA.
LOT 8 Marca Hyundai ?29.000, 00 lei fara TVA.
LOT 9 Marca Toyota ? 8.000, 00 lei fara TVA.
LOT 10 Marca Dacia ? 5.000, 00 lei fara TVA.Ofertantul va prezenta documente care sa ateste indeplinirea cerintei minime de calificare
1. Formularul nr. 16 - Declaratie privind experienta similara a ofertantului inlivrareaunor produse similare si/sau prestarea unor servicii similare cu cele supuse procedurii similare, in ultimii 3 ani, din Sectiunea ?Formulare?.
2. Formularul nr. 17 ? Lista principalelor livrari de produse si/sau prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte indeplinirea cerintei;
3. Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar / procese verbale de receptie/recomandari, continand obiectul, valoarea, perioada, locul furnizarii produselor/prestarii serviciilor
saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului/lor de subantrepriza.
Nota 1: In situatia in care au fost furnizate/prestate aceste produse/servicii in asociere/subantrepriza, se vor lua in considerare produsele/serviciile similare furnizate/prestate in ultimii 3 ani de catre operatorul economic.
Cerinta nr. 2
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune: Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
TERT SUSTINATOR
1. Capacitatea tehnica a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (Art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si respectiv Art. 111 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare)
2. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 19 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.
3. In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea tehnica a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 9 si Formularul nr. 10 (cuprinzand numai punctele a), c1), d)). si Formularul 12Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnate de catre reprezentantul legal al tertului sustinator .
Cerinta nr. 1:
Ofertantii trebuie sa prezinte documentele emise de organism independente nationale sau internationale care atesta certificarea sistemului de management al calitatii firmelor ofertante respectiv SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul aferent obiectului prezentului contract, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita stabilita pentru depunerea a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta: Formularul nr. 15 si anexa aferenta acestuia din Sectiunea?Formulare? a Documentatiei de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Subcontractantul/tii va/vor prezenta Formularul nr. 12 din Sectiunea ?Formulare? a Documentatiei de Atribuire prin care se atesta faptul ca acesta nu are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Cerinta nr. 1Ofertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 16 - Declaratie privind experienta similara a ofertantului inlivrareaunor produse similare si/sau prestarea unor servicii similare cu cele supuse procedurii similare, in ultimii 3 ani, din Sectiunea ?Formulare?.2. Formularul nr. 17 ? Lista principalelor livrari de produse si/sau prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte indeplinirea cerintei;3. Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar / procese verbale de receptie/recomandari, continand obiectul, valoarea, perioada, locul furnizarii produselor.saucopie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a contractului/lor declarat/e (in situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta o copie a contractului/lor de subantrepriza.Nota 1: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro. Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.roNota 2: Incazul unei asocieri, aceasta cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Cerinta nr. 2Ofertantul va prezenta: - Formularul nr. 18 ? Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 aniIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si /sau profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. In acest sens se va prezenta Formularul nr. 19 din Sectiunea- ?Formulare? din cadrul Documentatiei de Atribuire si anexa aferenta acestuia (Anexa 1) prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea tehnica a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 9 si Formularul nr. 10 (cuprinzand numai punctele a), c1), d)). si Formularul 12Sectiunea?Formulare? din Documentatia de Atribuire semnate de catre reprezentantul legal al tertului sustinator .Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii pentru Cerinta nr.1SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent in domeniul aferentobiectului prezentului contract, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data limita stabilita pentru depunerea a ofertelor.Nota: In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 14:50
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Ofertele, orice corespondenta si documente trebuie redactate in limba romana.
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2014 09:30
Locul: C.N.A.D.N.R. S.A. - B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, observatorii M.F.P.-U.C.V.A.P., reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (maxim 2 persoane) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatii contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe propuneri financiare prezinta pret egal si sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicitia ofertantilor in cauza, o noua propunere financiara in plic inchis (Formularul nr. 21 + anexe), caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256'2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala de Autostarzi si Drumuri Nationale din Romania ? Directia Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr. 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: : 010873, Romania, Tel. +40 212643310, Email: [email protected], Fax: +40 213120984
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 16:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer