Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare plasa sarma Ø 4 mm


Anunt de participare (utilitati) numarul 146805/25.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr. 3, et. II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0374172600, In atentia: ing. Mirea Dana - sef serv. APMD, ing. Sienerth Ion Valter - sef birou CUPD, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa internet (URL): www.snimvj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Nationala
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare plasa sarma Ø 4 mm
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursalele SNIMVJ SA- Mina Petrila, Mina Paroseni, Mina Uricani
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Plasa din sarma se utilizeaza la abatajele miniere din subteran.Se folose?te pentru bandajarea frontului de lucru, ca masura de siguran?a impotriva caderii necontrolate a rocilor.
Intervalul valoric : Lot 1: minim 398.700 lei/ maxim 797.400 ;Lot2: minim 398.700 lei/ maxim 797.400 lei.
Valoarea minima/lot a intervalului reprezinta valoarea estimata/lot a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele/lot) iar valoarea maxima/lot reprezinta valoarea estimata/lot ce contine si valoarea posibilelor suplimentari cantitativede produse pentru primele 3 luni ale anului urmator.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44313000-7 - Plasa metalica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot1: minim 90 tone si maxim 180 tone plasa sarma Ø4mm ptr. Mina Petrila si Mina UricaniIntervalul valoric Lot 1: minim 398.700 lei/ maxim 797.400 lei fara TVALot 2- minim 90 tone si maxim 180 tone plasa sarma Ø4mmptr. Mina Paro?eni
Intervalul valoric Lot 2: minim 398.700 lei/ maxim 797.400 lei fara TVAValoarea minima/lot reprezinta valoarea estimata/lot a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele/lot), iar valoarea maxima/lot reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari cantitative de produse pentru primele 3 luni ale anului urmator.Oferta se va face in mod obligatoriu pentru intreaga cantitate minima solicitata/lot, cantitate solicitata pana la sfarsitul anului, neacceptandu-se oferta fractionata.In cazul in care vor exista oferte care nu ofera intreaga cantitate minima solicitata/lot, acestea vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.
Valoarea estimata fara TVA: intre 797, 400 si 1, 594, 800RON
II.2.2) Optiuni
Da
Conf.art.6 alin.3 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant.pt.particip.este obligatorie.Val.garant.de particip.este: Lot1?7.974lei;Lot2?7.974lei;Per.de valab.: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Modalit.de constit.(pentru garantii in valuta data echiv.in lei: 5 zile inainte de data limita de depunere a of.la cursul de schimb al BNR)a)virament bancar, in contul RO14RNCB0165130168580006 deschis la BCR Petrosanib)instrument de garantare, emis cf.legii de o soc.bancara sau de asigurari, in original.Daca doc.este emis de o banca sau o soc.de asig.din strainatate, se va prezenta si trad.autoriz.si legalizata.( formular1, formularul 1.1?model de sc.de garant.de particip)c)in numerar, prin depunere la casieria SNIMVJ SA.pentru IMM-uri: daca dovedesc ca indeplinesc cerintele Legii 346/2004, depunand declaratie cf.anexei 1 sau 2 la lege, op.econ. pot beneficia de reducere cu 50% a val.garant.de particip.Daca se prezinta o asociere de op.econ., pentru a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.Garant.de particip.trebuie sa fie irevocabila.Dovada constituirii garant.de particip.trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea of.Autorit.contractanta are dreptul de a retine garant.pt. particip., of.pierzand astfel suma constituita, in oricare din urmatoarele situatii: -isi retrage of.in per.de valab.a acesteia;
-oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie in per.de valab.a ofertei-of.sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garant.de buna executie in peri.de valab.a ofertei ?i oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;Daca un op.ec.depune contestatie/lot si CNSC o respinge pe fond, autorit.contract.va retine din garant.de particip.a contestatorului/lot, potrivit art. 278.1 alin.1 lit.b din OUG 34/2006, suma de: 3.987 lei.Restituirea garant.de particip.se face cf.preved.art.88 din HG 925/2006, coroborat cu preved.art.278.1 alin.2 din OUG 34/2000. Garantia de buna executie: 5% din pretul contractului/lot, fara TVA.Modalitatile de constituire sunt: a) instrument de garantare emis cf. legii de o soc. bancara sau de asigurari ? in original, ce devine anexa la contract. Valabilitatea trebuie sa fie cu cel putin 14 zile mai mare decat durata de indeplinire a contractului.( formular 15 ? model scrisoare de garantie de buna executie );b) daca partile convin, se poate constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale ? cf. art.90 alin. 3 din HG 925/2006modificat prin HG 1045/2011pentru IMM-uri : daca dovedesc ca indeplinesc cerintele Legii nr. 346/2004, depunand declaratie cf. anexei 1 sau la 2 la lege, op.econ. pot beneficia de reducere cu 50% a valorii garantiei de buna executie. Daca se prezinta o asociere de op.econ., pentru a beneficia de reducere, fiecare va face dovada ca e IMM.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratieprivind eligibilitatea, in temeiul art. 180 din OUG 34/2006 - secompleteaza conform formularului 2Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.180 din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator, daca este cazul.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006 - se completeaza conform formularului 3.1.
(Nu se solicita confirmare privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat)
Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art.181 lit. a, c^1, d si e din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat, daca este cazul.
Se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul ? se completeaza conform formularului 3.2., declaratia privind neincadrarea in situatiile de la art.181 lit. a, c^1 si ddin OUG 34/2006.3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691din OUG 34/2006-se completeaza conform formularului 4Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire) sunt:
1. Ing. Anghel Aurel
2. Ing. Dragoescu Petru
3. Ec. Dondera Nicoli?a
4. Ing. Nicolescu Cristian
5. Ing. Dragulescu Florica
6. Ing. Abraham Beatrice
7. Ing. Ghicajanu Nicolaie
8. Ing. Timisan Viorel
9. Ing. Ibanescu Ion
10. Ing. Mirea Dana
11. Ec. Borca Simona
12. Ing. Jurcan Voicu
13. Ing. Holingher Sorina
14. Ing. Radescu Nicolae
15. Ing. Sienerth Ion Valter
16. Ing. Boteanu Daniel
17. Ing. Bogdan Emil
18. Jr. Colda Veronica
Valoarea necesara finantarii acestui contract de achizitie publica a fost aprobata de directorul economic al SNIMVJ SA.
Autoritatea contractanta va exclude ofertantii care se afla in sit. de la art. 69.1din OUG 34/2006.
Se va prezenta si de ofertantul asociat sau de tertul sustinator sau de subcontractanti - daca este cazul.
4.Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta-potrivit Ordinului ANRMAP nr. 314/2010se completeaza conform formularului 55.Acord de asociere ? numai in cazul in care la procedura de achizitie se prezinta o asociatie -se completeaza conform formularului 6
Mai multi operatori economici se pot asocia pentru a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai daca oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului. Asociatii vor desemna un lider de asociatie.
In cazul depunerii ofertei comune, fiecare dintre asociati va indeplini cerintele solicitate la Situatia personala (III.2.1.a), la Capacitatea de exercitare a act.profesionale (III.2.1.b) si la Standarde de asigurare a calitatii (III.2.4), pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Capacitatea economica si financiara (III.2.2)si Capacitatea tehnica si profesionala (III.2.3) se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura de achizitie - se completeaza conform formularului 7 Pentru persoane juridice si fizice romane
1. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului -- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Ofertantii isi asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in acest document sunt valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoane juridice straine
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si ca platitor de TVA - - in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduceri autorizate in limba romanaIn etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la data de 31.12.2012
Modalitatea de indeplinire
- original/copie legalizata /copie lizibila a bilantului contabil vizat de organele competente, cu mentiunea "conform cu originalul"
Sustinerea capacitatii economice si financiare a ofertantului de o terta persoana, prin prezentarea angajamentului ferm -daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform formularului 8
- In cazul in care ofertantul este ca?tigator, angajamentul ferm face parte integranta din contractul de achizitie publica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clenti privati
Modalitatea de indeplinire
- se completeaza in conformitate cu formularul 9 si anexa acestuia.
2.Cerinta minima eliminatorie privind experienta similara: Ofertantul va face dovada livrarii in ultimii 3 ani (respectiv pana la data limita de depunere a ofertelor) a unei cantitati cel putin egala cu cantitatea de produs pentru care a depus oferta/lot (lot1- 90 tone; lot 2-90 tone).Se vor prezenta certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa cantitatea de plasa de sarma livrata si perioada.
Modalitatea de indeplinire
- se vor prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar din care sa reiasa cantitatea de plasa de sarma livrata si perioada.
3. Sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantului de o terta persoana prin prezentarea angajamentului ferm? daca e cazul
Modalitatea de indeplinire
- se solicita angajamentul ferm al tertului sustinator, completat conform formularului 10
- In cazul in care ofertantul este ca?tigator, angajamentul ferm face parte integranta din contractul de achizitie publica.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Operatorii economici inregistrati in SEAP, potrivit preved.art.6 alin.2 din HG nr. 1660/2006, carora li s-au transmis simultan invitatii de participare electronice in SEAP, potrivit preved. art.165 alin.2 din OUG 34/2006, vor prezenta preturi noi in SEAP pentru fiecare lot de produs oferit.Invitatia electronica va preciza data si ora de start a licitatiei electronice pentru fiecare lot de produs, care nu poate fi mai devreme de 2 zile lucratoare de la data la care se transmit invitatiile electronice.Numar de runde si calendarul de desfasurare: 1 runda/lotDurata unei runde: 1 zi/lotElementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: valoarea ofertei/lot fara TVALicitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit : DAOfertantii pot vedea cea mai buna oferta: DALicitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului : DAOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie : DAPas minim de licitatie :0, 01% din valoarea estimata/lot.Dupa incheierea etapei de licita?ie electronica, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul afi?at de SEAP are obliga?ia de a transmite autorita?ii contractante propunerea finaniara finala/lot.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Altele
Documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 10:00
Locul: sediul SNIMVJ SA, loc.Petrosani, str. Mihai Viteazu, nr.3, et.2, 332015, jud Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membrii comisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Ofertantii isi pot modifica/retrage ofertele deja depuse, cu conditia ca solicitarea in scris in acest sens sa fie primita de autoritatea contractanta inaintea expirarii termenului limita de primire a ofertelor. Ofertantul are obligatia de a se asigura ca modificarile solicitate au fost primite si inregistrate de autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor.Plicul cu modificarile respective, atasat ofertei, se va marca pe exterior in mod obligatoriu cu inscriptia "MODIFICARI".Operatorii au dreptul de a solicita clarificari cu privire la clauzele contractuale obligatorii- Sectiunea IV, care fac parte din documenta?ia de atribuire, inainte de data limita de depunere a ofertelor , in termenele stabilite de OUG 34/2006.Eventualele obiectiuni cu privire la clauzele specifice ale proiectului de contract se depun odata cu oferta.Fara a afecta posibilitatea operatorilor economici de a depune oferta pe mai multe loturi diferite, ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociatc) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei la care este ofertant asociat.Daca dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut fata de pretul oferit initial.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a uza de prev. art. 11 alin. 4 din HG nr. 925/2006. In cazul in care ofertantul uzeaza de acest drept, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare cf. prev. art. 11 alin. 5 din HG nr. 925/2006 (se completeaza conform formularului 14 si anexei la acesta)Ptr. vizualizare D.A. incarcata in SEAP, op.ec.trebuie sa aiba un program adecvat, disponibil gratuit pe site-ul furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment legislatie, contencios, juridic al SNIMVJ SA
Adresa postala: Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului SA , str. Mihai Viteazu, nr. 3 , et II, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 0374172600, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer