Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare porumb stiuleti pentru DS ILFOV


Anunt de participare numarul 147102/09.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: sos Pipera, nr 46 B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Punct(e) de contact: Stefan Gisca, Tel. +40 212332416, Email: [email protected], Fax: +40 212332417, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare porumb stiuleti pentru DS ILFOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ocolul Silvic Snagov, loc Gruiu, judetul ILFOV
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea a 30 tone porumb stiulete pentru hrana vanatului pe fondurile de vanatoare gestionate de catre O.S. Snagov
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03211200-5 - Porumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea este de 30 tone porumb stiulete.
Valoarea estimata fara TVA: 15, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea este de 300 lei . Garantia de participare va fi valabila minim 30 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de constituire: numerar la casieria unitatii, prin virament bancar in contul RO45BRDE445SV12329894450-BRD Victoria sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari.Documentul de plata , altul decat cel pentru depunerea numerar, v-a fi scanat , postat in SEAP si prezentat la sediul AC pana la data limita de depunere a ofertelor , in original, de catre toti operatorii economici.Pentru valuta cursul este cel comunicat de BNR pentru data de 01.10.2013. Valoarea garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractului semnat si se constitue sub forma de scrisoare de garantie bancara valabila 30 de zile de la data semnarii contractului, polita de asigurare , virarea valorii in contul de garantii deschis pentru contractul semnat sau orice alt instrument de plata .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Certificat de participare cu oferta independenta(c.f.Ordin ANRMAP nr 314/2010)-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 69^1 din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare, conform formular din D.A. in care apar persoanele cu functii de decizie din cadrul A.C.: Nr crt Nume si prenume Domiciliul Functia1 Voicu Dumitru Targoviste Director2 Heimerl Florina Bucuresti Director ec3 Balea Emilian Bucuresti Inginer4 Pelihaci Sabo MihaelaBucuresti Economist5 Savu Cristian Bucuresti Inginer6 Voicu Georgiana Bucuresti Consilier juridic7 Gisca Stefan Bucuresti Inginer-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-Certificat fiscal din care sa reiasa ca nu exista datorii la bugetul de stat , scadente la nivelullunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere aofertelor.Certificatele se vor prezenta in oricare din formele: original/copie legalizata/copie conform cu originalul Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, cu informatii reale/actuale la data limita depunerii ofertelor din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar furnizarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta certificatul constatator in original sau copie legalizata , in termen de maxim 48 ore de la solicitarea A.C.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani(2012, 2011, 2010).Nivelul minim este de: 30000 lei, avand vedere cursul mediu anual lei/valuta(euro) comunicat de BNR, pentru echivalenta
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru demonstrarea cifrei de afaceri se va perezenta declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani(2012, 2011.2010), semnata de administrator sau reprezentantul legal. Nivelul minim este de :30 000 lei , avand vedere cursul mediu anual lei/valuta(euro) comunicat de BNR, pentru echivalenta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor produse similare livrate in ultimii 3 ani, raportate la data limita de depunere oferte. Ofertantul va prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar al serviciilor sau copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala /finala de la beneficiar in care sa reiasa ca au fost livrate pana la data limita dedepunere a ofertelor , produse similare.
Certificate privind indeplinirea standardelor de calitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar al produselor sau copii de pe procesul verbal/procesele verbale de receptie partiala /finala de la beneficiar in care sa reiasa ca au fost furnizate pana la data limita de depunere a ofertelor , produse similareCertificat ISO 9001 sau similar
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul unor oferte clasate pe primul loc cu preturi egale, A.C. va solicita , prin intermediul SEAP, incarcarea de documente cu noi preturi.Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii trebuie sa detina un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic( disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic
Adresa postala: sos Pipera, nr 46 B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014254, Romania, Tel. +40 212332416, Email: [email protected], Fax: +40 212332417
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2013 07:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer