Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Produse alimentare (pui, ulei, zahar, faina, orez si malai) pentru actiunile ce vor fi organizate anul 2013?


Anunt de participare numarul 140918/04.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, In atentia: d-nei Mutalap Ghiulnihal, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Produse alimentare (pui, ulei, zahar, faina, orez si malai) pentru actiunile ce vor fi organizate anul 2013?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 12, 465, 600RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: pentru loturile 1-4 se estimeaza 8 transe, iar pentru loturile 5 si 6 se estimeaza 4 transe -valoare 1 transa, in lei fara TVA- lot 1 - pui congelati- 749700; valoarelot 2 - ulei - 294000; valoarelot - 3 zahar tos -220500; valoareLOT 4 - faina - 122500; valoare lot 5 - orez - 171500; valoarelot 6 - malai - 171500;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse alimentare (pui, ulei, zahar, faina, orez si malai)
Lotul 1 ? pui congelati;Lotul 2 ? ulei pentru gatit;
Lotul 3 - zahar tos alb;Lotul 4- faina de panificatie;Lotul 5 ? orez cu bob lung.
Lotul 6 - malai
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
15411200-4-Ulei pentru gatit (Rev.2)
15612120-8-Faina de panificatie (Rev.2)
15614100-6-Orez cu bob lung (Rev.2)
15831200-4-Zahar alb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati estimate pe loturi acorduri cadru : Lot 1: PUI GRILL, Calitatea I (fara cap si picioare), produs congelat, ambalat individual in pungi cu greutatea de 1, 4 ? 1, 8 kg./bucata - opt transe: maxim estimat acord cadru 705600 kg, respectiv 392000 bucati, minim estimat acord cadru 648000 kg, respectiv 360000 bucati ;Lot 2: ULEI rafinat Tip A, in conformitate cu normele si standardele in vigoare (STAS 12/1-84), de floarea soarelui, pentru gatit, imbuteliat in recipient din plastic PET de 1 litru: opt transe - maxim estimat acord cadru 392000 litri, minim estimat acord cadru 360000 litri;
Lot 3: ZAHAR TOS ALB, ambalat in pungi de 1 kg: - opt transe - maxim estimat acord cadru 392000 kg., minim estimat acord cadru 360000 kg.;Lot 4: FAINA DE PANIFICATIE DE TIP 000, ambalata in pungi de 1 kg: opt transe - maxim estimat acord cadru 392000 kg., minim estimat acord cadru 360000 kg.;
Lot 5: OREZ CU BOBUL LUNG, ambalat in pungi de 1 kg., calitatea I, conform SR 1226:2007: patru transe maxim estimat acord cadru 196000 kg., minim estimat acord cadru 180000 kg.
Lot 6 : malai ambalat in pungi de 1 kg: patru transe - maxim estimat acord cadru 196000 kg., minim estimat acord cadru 180000 kg.;
Total cantitati estimate pe loturi pe o transa (contract subsecvent): Lot 1: PUI GRILL, Calitatea I (fara cap si picioare), produs congelat, ambalat individual in pungi cu greutatea de 1, 4 ? 1, 8 kg./bucata: maximestimat 88200 kg, respectiv 49000 bucati, minim estimat 81000 kg, respectiv 45000 bucati ;Lot 2: ULEI rafinat Tip A, in conformitate cu normele si standardele in vigoare (STAS 12/1-84), de floarea soarelui, pentru gatit, imbuteliat in recipient din plastic PET de 1 litru: maxim estimat 49000 litri, minim estimat 45000 litri;
Lot 3: ZAHAR TOS ALB, ambalat in pungi de 1 kg: maxim estimat 49000 kg., minimestimat 45000 kg.;Lot 4: FAINA DE PANIFICATIE DE TIP 000, ambalata in pungi de 1 kg: maxim estimat 49000 kg., minimestimat 45000 kg.;
Lot 5: OREZ CU BOBUL LUNG, ambalat in pungi de 1 kg., calitatea I, conform SR 1226:2007: maxim estimat 49000 kg., minimestimat 45000 kg.
Lot 6 : malai ambalat in pungi de 1 kg: maxim estimat 49000 kg., minim estimat 45000 kg.;
Valoarea estimata fara TVA: 12, 465, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare: valabila pentru o perioada de 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor stabilit in invitatia de participare.Cuantumul garantiei de participare: - Lot 1 (pui congelati) = 16500 lei;
- Lot 2 (ulei pentru gatit) = 12500 lei;
- Lot 3 (zahar tos alb) = 11100 lei;
- Lot 4 (faina de panificatie) = 9600 lei;
- Lot 5 (orez cu bob lung) = 9000 lei, - lot 6 - malai = 9000 leiModul de constituire a garantiei de participare: 1. Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul precizat mai sus, valabilpentru o perioada de 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu toate prevederile art. 87 alin. 1 din H.G. 925 din 2006, inclusiv angajamentul emitentului de a retine garantia de participaresuma stabilita pentru fiecare lot in parte, calculata conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34 din 2006, in cazul in care ofertantul depune contestatie si este respinsa ca nefondata de CNSC. 2. Prin depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta (extras de cont prin care se confirma efectuarea tranzactiei), pana la data deschiderii ofertelor (in contul IBAN RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta).Cod fiscal al autoritatii contractante: 4785631.IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Dovada constituirii garantiei de participare va insoti oferta, neintroducandu-se in plicul exterior. Garantia de buna executie se va constitui pentru fiecare contract subsecvent acordului cadru.Valoareagarantiei de buna executie - 10% din pretul, fara TVA, al fiecarui contract subsecvent.Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrulorganului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fi e mai mica de 0, 5% din pretul contractului subsecvent acordului cadru.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Completare si prezentare in original a Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta);Cerinta nr.2? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in documentatie, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia;Cerinta nr.3 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Completare si prezentare in original a formularului A - declaratie privind eligibilitatea;Cerinta nr.4? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Completare si prezentare in original a formularului B -
Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor catre bugetul consolidat general, in luna anterioara celei in care se depun ofertele. ?
Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a datoriilor catre bugetul local, in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Nota: Din certificatele de atestare fiscala
prezentate trebuie sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform prev. Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare.Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?. Nota: 1. In cazul in care /oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate in aceasta sectiune (situatia personala). 2. In cazul in care ofertantul este sustinut tehnic si/profesional de catre un tert, tertul sustinator va completa formularul A privind eligibilitatea, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit.
a, lit. c1 si lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din servicii , subcontractantul va completa declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoane juridice/fizice romane. Prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorului economic include servicii din categoria celor care fac obiectul prezentei achizitii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinsa in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?- cu precizarea ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice /fizice straine?Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.?Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii.Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata - in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.media cifrei de afaceri globale ce vizeaza activitatea din ultimii trei ani (2009, 2010, 2011): Pentru lotul 1 ? pui:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globalede cel putin 1499400 lei;
Pentru lotul 2 ? ulei :
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 588000 lei;
Pentru lotul3? zahar:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globalede cel putin 441000 lei;
Pentru lotul 4 ? faina:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 245000 lei;
Pentru lotul 5 ? orez:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globalede cel putin 343000 lei;
Pentru lotul 6? malai:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 343000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Livrarile de produse similare cuprinse in formularul C1 se confirma prin prezentarea unorcertificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar (scrisori de recomandare din partea beneficiarului, semnate si stampilate sau procese verbale de receptie semnate de catre ambele parti, fara obiectiuni sau informatii privind indeplinirea obligatiilor contractuale).b).In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
CERINTA MINIMA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE PENTRU CARE SE DEPUNE OFERTA: 1.Ofertantul va face dovada furnizarii, in ultimii 3 ani, in baza unui contract similar pentru fiecare lot in parte, pentru care valoarea produselor similare furnizate in baza contractului (pana la data limita pentru depunerea ofertelor) sa fie cel putin egala cu valoarea estimata aferenta pentru fiecare lot in parte, dupa cum urmeaza:
Pentru lotul 1 ? pui = 749700 lei, fara TVA;
Pentru lotul 2 ? ulei = 294000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 3 ? zahar = 220500 lei, fara TVA;
Pentru lotul 4 ? faina = 122500 lei, fara TVA;
Pentru lotul 5 ? orez = 171500 lei, fara TVA.
Pentru lotul 6 ? malai = 171500 lei, fara TVA.
Mostre, descrieri si/sau fotografii ale produselor pentru fiecare lot in parte, a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul unitar pentru fiecare tip de produs in parte. Se va organiza o singura runda.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde :1 (una) zi.In caz de egalitate, acordul cadru se va incheia cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuuntat ca va incheia acordul cadru.Dupa incheierea rundei de reofertare, operatorii economici, vor transmite autoritatii contractante Formularul de oferta 10A cu pretul in lei fara TVA pentru intreaga cantitate, impreuna cu anexa care sa cuprinda noile preturi unitare pentru fiecare lot in parte pentru care au depus oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.01.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.01.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.01.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Constanta, Bd. Tomis nr. 51, Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642/ +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: Adresa: Bd. Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2012 14:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer