Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Produse alimentare (pui, ulei, zahar, faina, orez si malai) pentru actiunile ce vor fi organizate anul 2014?


Anunt de participare numarul 148368/06.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Produse alimentare (pui, ulei, zahar, faina, orez si malai) pentru actiunile ce vor fi organizate anul 2014?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 5 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 11, 300, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: loturile 1-4 se estimeaza 8 transe, iar pentru loturile 5 si 6 se estimeaza 4 transe - Valoarea maxima previzionata a celui mai mare contract subsecvent , in lei fara TVA - lot 1 - pui congelati - 675000; lot 2 - ulei - 300000; lot - 3 zahar tos -200000; LOT 4 - faina - 100000; lot 5 - orez - 175000; lot 6 - malai - 100000;
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produse alimentare (pui, ulei, zahar, faina, orez si malai)
Lotul 1 ? pui congelati;Lotul 2 ? ulei pentru gatit;
Lotul 3 - zahar tos alb;Lotul 4 - faina de panificatie;Lotul 5 ? orez cu bob lung.
Lotul 6 - malai
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15112130-6 - Carne de pui (Rev.2)
15411200-4-Ulei pentru gatit (Rev.2)
15612120-8-Faina de panificatie (Rev.2)
15614100-6-Orez cu bob lung (Rev.2)
15831200-4-Zahar alb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1: PUI GRILL, Calitatea I (fara cap si picioare), produs congelat, ambalat individual in pungi cu greutatea de 1, 4 ? 1, 8 kg./bucata ? opt transe: maxim estimat acord cadru 720000 kg, respectiv 400000 bucati, minim estimat acord cadru 648000 kg, respectiv 360000 bucati;Lot 2: ULEI rafinat Tip A, in conformitate cu normele si standardele in vigoare (STAS 12/1-84), de floarea soarelui, pentru gatit, imbuteliat in recipient din plastic PET de 1 litru: opt transe - maxim estimat acord cadru 400000 litri, minim estimat acord cadru 360000 litri;
Lot 3: ZAHAR TOS ALB, ambalat in pungi de 1 kg: - opt transe - maxim estimat acord cadru 400000 kg., minim estimat acord cadru 360000kg.;Lot 4: FAINA DE PANIFICATIE DE TIP 000, ambalata in pungi de 1 kg: opt transe - maxim estimat acord cadru 400000 kg., minim estimat acord cadru 360000 kg.;
Lot 5: OREZ CU BOBUL LUNG, ambalat in pungi de 1 kg., calitatea I, conform SR 1226:2007: patru transe maxim estimat acord cadru 200000 kg., minim estimat acord cadru 180000 kg.
Lot 6 : malai ambalat in pungi de 1 kg: patru transe - maxim estimat acord cadru 200000 kg., minim estimat acord cadru 180000 kg.;
Total cantitati estimate pe loturi pe o transa (contract subsecvent): Lot 1: PUI GRILL, Calitatea I (fara cap si picioare), produs congelat, ambalat individual in pungi cu greutatea de 1, 4 ? 1, 8 kg./bucata: maxim estimat 90000 kg, respectiv 50000 bucati, minim estimat 81000 kg, respectiv 45000 bucati;Lot 2: ULEI rafinat Tip A, in conformitate cu normele si standardele in vigoare (STAS 12/1-84), de floarea soarelui, pentru gatit, imbuteliat in recipient din plastic PET de 1 litru: maxim estimat 50000 litri, minim estimat 45000 litri;
Lot 3: ZAHAR TOS ALB, ambalat in pungi de 1 kg: maxim estimat 50000 kg., minim estimat 45000 kg.;Lot 4: FAINA DE PANIFICATIE DE TIP 000, ambalata in pungi de 1 kg: maxim estimat 50000 kg., minim estimat 45000 kg.;
Lot 5: OREZ CU BOBUL LUNG, ambalat in pungi de 1 kg., calitatea I, conform SR 1226:2007: maxim estimat 50000 kg., minim estimat 45000 kg.
Lot 6 : malai ambalat in pungi de 1 kg: maxim estimat 50000 kg., minim estimat 45000 kg.;
Valoarea estimata fara TVA: 11, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valabilitatea garantiei de participare: 90 de zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor stabilit in anuntul de participare.Cuantumul : - Lot 1 (pui congelati) = 10000 lei;
- Lot 2 (ulei pentru gatit) = 7000 lei; - Lot 3 (zahar tos alb) = 6000 lei;
- Lot 4 (faina de panificatie) = 5000 lei;
- Lot 5 (orez cu bob lung) = 4500 lei, - lot 6 - malai = 4000 lei.Modul de constituire: 1.Virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original, valabil pt. o perioada de 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu toate prevederile art.87 alin(1) din HG 925/2006, inclusiv angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare calculata conform preved. art. 278^1 din O.U.G. nr 34/2006, in cazul in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta este respinsa pe fond de catre C.N.S.C., respectiv contestatorul renunta la contestatie.2.Depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor(in contul IBAN RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631). Potrivit art.16 alin.2 din Legea 346/2004 IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare dar trebuie sa prezinte documentele doveditoare potrivit Legii nr.346/2004. In cazul in care oferta este depusa de un grup de asociati care se incadreaza in categ.IMM-urilor, fiecare asociat are obligatia de a depune declaratia de incadrare in categ.IMM-urilor alaturi de dovada constituirii gar.departicipare. Nota1: dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Nota2: Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR, cu 5 zile (dupa ora 14) inainte de data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie se va constitui pentru fiecare contract subsecvent acordului cadru.Valoarea garantiei de buna executie - 10% din pretul, fara TVA, al fiecarui contract subsecvent.a). Conform art. 90 alin. 1 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare garantia se va constitui astfel: ?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.b) prin depunerea la casierie unor sume in numerar, sau c) se va constitui prin retineri successive din sumele datorate pentru facturile partiale cu respectarea prevederilor art.90 alin(3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala, care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1-Completare si prezentare in original a Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta);Cerinta nr.2? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? (scris integral de mana) si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in documentatie, tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia;Cerinta nr.3 ? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare -Completare si prezentare in original a formularului A - declaratie privind eligibilitatea;Cerinta nr.4? Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Completare si prezentare in original a formularului B - Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P. ? A.N.A.F. ? Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetul consolidat general, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local din care trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente catre bugetul local, la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.Nota: Din certificatele de atestare fiscala prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 ale fiecarei luni, conform prev. Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.Certificatele se vor prezenta in original/ copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele fizice/juridice straine - Certificatele se vor depune in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata si legalizata.Nota: 1. In cazul in care /oferta este depusa de catre o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele solicitate in aceasta sectiune (situatia personala). 2. In cazul in care ofertantul este sustinut tehnic si/profesional de catre un tert, tertul sustinator va completa formularul A privind eligibilitatea, formularul B1 privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 la lit. a, lit. c1 si lit. d din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. In cazul in care ofertantul subcontracteaza o parte din servicii , subcontractantul va completa declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tabel cu persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si lista cu componenta Consiliului Local al Municipiului Constanta: NR.
CRT. NUMELE SI PRENUMELE FUNCTIA
1. MAZARE RADUSTEFANPrimar
2.FAGADAU DECEBALViceprimar3.STAN GABRIELViceprimar
4. ENACHEMARCELASecretar Municipiu
5. RACU CONSTANTINDirectorexecutiv6. DINESCUFULVIADirector executiv adjunct -7. MERLAVIORICAANIDirector executiv
8. STANMIHAELADirector executiv adjunct9. PILAT IONELDirectorexecutiv10. TANASE LUIZA ELENAArhitect sef11. DOSPINESCU DANIELA RAMONADirector executiv
12. NANU DANIELADirector executiv adjunct13. FRIGIOIUMARCELADirectorexecutiv14. GHEORGHEGEORGETADirector executiv adjunct15. BABUS CONSTANTINDirectorexecutiv
16. PRIPISIIONUTDirector executiv adjunct17. TRASCA AURORADirectorexecutiv18. GHEONDEA DOINADirector executiv adjunct19. STAMATADRIANADirectorexecutiv20. MUNTEANU PETRICADirectorexecutiv21. VELICA ECATERINADirector executiv adjunct22. POPESCU CARMINA IONELA Sef serviciu
23. GAVRIZ IRINA Sef serviciu24. BALTAG DANSef serviciu25. BARDASUOCTAVIASef serviciu26. BORALIVEAVEGHIULSef birou
27. BRATU DANIELDirectorexecutiv adjunct28. CONSTANTINNICOLETASefserviciu29. COMAN GHEORGHESef. serviciu30. CRACIUN ANA RODICASef. serviciu31. DUMITRU IONUTSefserviciu32. DUDAS DEZIDERIUSef. serviciu33. DOBRE OANASef. serviciu34. DRECSANDANIELASefserviciu35. DUDASCAMELIASef. serviciu36. PETCU LENUTA Sef serviciu
37. ENESANZIANASef. serviciu
38. FLORESCU NICOLETASef serviciu39. MEREUTA EMIL ANDREI Sef serv.40. ITOAFA CRISTINA LAURENTIASef serv.41. VASCU-LACIU MADALINADirectorexecutiv42. LIUTAMIHAELASef serv.
43. DANCU ANTUANELA Sef serv.
44. MIHAI MIHAELASef birou
45. MUTALAPGHIULNIHALSef serv.
46. MUNTEANU JENICA EUGENIASef serv.
47. NUTU NICOLAISefserviciu
48. PATRASCU LIVIUSefserviciu
49. PATRUTOIUMIHAELASef serviciu
50. PINZARIUIRINAROXANASef serviciu
51. BOBES LAURASef serviciu
52. PETCU MUGUREL LEONARDSef serviciu53. MILITARU CRISTIAN ANDREI Sef serviciu54. RUSUGRATIELASef serviciu
55. TARAN STEFANSef serviciu
56. TESULEANUGABRIELASef serviciu
57. TRAMUDANA LIVIUSef serviciu
58. UNTARU ADRIAN CONSTANTIN Sef serviciu
59. VARLAN DORELSef birou
60. ZAHARICIUCIULIANASef serviciu61. FETISLAM DAYAN Sef Serviciu
62. SOARE GEORGIANA Sef Serviciu
63. NACHE MIHAELA RODICASef birou
64. BRATU GEORGIANA Sef ServiciuLISTA
Cu componenta Consiliului local al Municipiului Constanta, dupa cum urmeaza:
1. ALIDENIS ;
2. BOIAGIAN HARRY MICHELLE
3. CANDINDATU GABRIEL ;
4. CHESOI TUDOREL ;5. CHIRONDOJAN VASILE
6. CIORBEA VALENTIN ;
7. COJOC MARIOARA ;
8. DEDE PERODIN;
9. DOBRE MIRCEA ;
10. FAGADAU DECEBAL ;
11. GEORGESCU DANIEL;12.IBRAIM TEMUR ;13.LIXANDRU ION-VIRGIL;14.MARCU ANA;15.MATEI RADU-BOGDAN;16.ONCIU CARMEN;17.ROSU VASILE18.PAPARI GEORGE-DANIEL;
19.PIRVULESCU GABRIEL-VALENTIN;
20.POPESCU RADUCU;
21.RASAUTEANU COSTIN IOAN;
22.ROMAN IUSTIN FABIAN;
23.STAN GABRIEL-MARIUS;
24.SURGHIE VALENTIN-MIHAI;
25.TUSA SORINA;
26.VISAN GEORGE-GABRIEL; Prezentare Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial. Din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Certificatul se va prezenta in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata de ofertant cu mentiunea ?Conform cu originalul?- cu precizarea ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantilor declarati castigatori li se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.Persoane juridice /fizice straine?Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.?Din certificatul ORC sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba correspondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Documentele constatatoare se vor depune in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata si legalizata, cu precizarea ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantilor declarati castigatori li se va solicita prezentarea documentului constatator in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.media cifrei de afaceri globale ce vizeaza activitatea din ultimii trei ani (2010, 2011, 2012): Pentru lotul 1 ? pui:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 1350000 lei;
Pentru lotul 2 ? ulei :
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 600000 lei;
Pentru lotul 3? zahar:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 400000 lei;
Pentru lotul 4 ? faina:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 200000 lei;
Pentru lotul 5 ? orez:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 350000 lei;
Pentru lotul 6? malai:
Cerinta minima de calificare: media cifrei de afaceri globale de cel putin 200000 lei;
Bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012): forma scurta, inregistrate si vizate de organele competente
Pentru echivalenta
preturile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro
comunicat de BNR respectiv: pt. anul pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379, pt.2012 - 4.4560.
Pentru alte monede decat euro, valorile pentru experienta similara se vor
exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
completare si prezentare formular INota: Bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012): forma scurta, inregistrate si vizate de organele competente; se vor prezenta in copii lizibile, semnate si stampilate de catre ofertant, cu mentiunea ?conform cu originalul?.Pentru echivalentapreturile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/eurocomunicat de BNR respectiv: pt. anul pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379, pt.2012 - 4.4560.Pentru alte monede decat euro, valorile pentru experienta similara se vorexprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valutacomunicat de BNR.Nota: Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de posibilitatea prezentarii unei cifre de afaceri medie anuala redusa cu 50%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA MINIMA PENTRU FIECARE LOT IN PARTE PENTRU CARE SE DEPUNE OFERTA:
Ofertantul va face dovada furnizarii in ultimii trei ani (calculati raportat la data limita de depunere a ofertelor), de produse similare in valoare totala minima de: Pentru lotul 1 ? pui=675.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 2 ? ulei=300.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 3 ? zahar =200.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 4 ? faina=100.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 5 ? orez=175.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 6 ? malai =100.000 lei, fara TVA. , la nivelul unui contract.Nota: In cazul acordului cadru, cerinta se considera indeplinita daca se va face dovada furnizarii in ultimii trei ani (calculati raportat la data limita de depunere a ofertelor), la nivelul unui contract subsecvent acordului cadru, de produse similare in valoaretotala minima, dupa cum urmeaza:
Pentru lotul 1 ? pui=675.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 2 ? ulei=300.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 3 ? zahar =200.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 4 ? faina=100.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 5 ? orez=175.000 lei, fara TVA;
Pentru lotul 6 ? malai =100.000 lei, fara TVA..Se vor prezenta documente din care sa reiasa valoarea totala a produselor furnizate, in lei fara TVA, corespunzatoare fiecarui lot in parte pentru care se depune oferta, respectiv certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, si anume:
- scrisori de recomandare din partea beneficiarului semnate si stampilate sau- procese verbale de receptie semnate de catre ambele parti sau
- informatii privind indeplinirea obligatiilor contractuale.
- In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia,
demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Pentru echivalenta
preturile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/euro
comunicat de BNR respectiv: pt. anul pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379, pt.2012 - 4.4560., pt. 2013 - 4, 4048.
Pentru alte monede decat euro, valorile pentru experienta similara se vor
exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta
comunicat de BNR.
Mostre, descrieri si/sau fotografii ale produselor pentru fiecare lot in parte, a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa formularul C1 in care va fi inscris contractul prin care se face dovada indeplinirii cerintei minime, pentru fiecare lot in parte. Se vor mentiona: livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor prezenta documente din care sa reiasa valoarea totala a produselor furnizate, in lei fara TVA, corespunzatoare fiecarui lot in parte pentru care se depune oferta, respectiv certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, si anume: - scrisori de recomandare din partea beneficiarului semnate si stampilate sau- procese verbale de receptie semnate de catre ambele parti sau- informatii privind indeplinirea obligatiilor contractuale.- In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Pentru echivalentapreturile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul mediu anual lei/eurocomunicat de BNR respectiv: pt. anul pt. 2010 - 4, 2099 lei, pt.2011- 4, 2379, pt.2012 - 4.4560., pt. 2013 - 4, 4048.Pentru alte monede decat euro, valorile pentru experienta similara se vorexprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valutacomunicat de BNR.NOTA: Toate documentele care certifica cerinta minima de calificare pentru fiecare lot in parte sunt valabile in copie lizibila, semnate si stampilate de catre ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.Mostre, descrieri si/sau fotografii ale produselor pentru fiecare lot in parte.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare este pretul unitar pentru fiecare tip de produs in parte. Se va organiza o singura runda.Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde :1 (una) zi.In caz de egalitate, acordul cadru se va incheia cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuuntat ca va incheia acordul cadru.Dupa incheierea rundei de reofertare, operatorii economici, vor transmite autoritatii contractante Formularul de oferta 10A cu pretul in lei fara TVA pentru intreaga cantitate, impreuna cu anexa care sa cuprinda noile preturi unitare pentru fiecare lot in parte pentru care au depus oferta.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.01.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.01.2014 13:00
Locul: Primaria municipiului Constanta, sediul din B-dul Tomis nr.51, jud. Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul cadru se va incheia cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat in fisa de date.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala-Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd. Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 14:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer