Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse birotica D.S Mehedinti


Anunt de participare numarul 145629/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Prin Directia Silvica Mehedinti, Str. Eroii de la Cerna, nr. 22, Localitatea: DROBETA TURNU SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI, Tel. +40 252317970, In atentia: ALIN NEAGOE, Email: [email protected], Fax: +40 252312308, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: STR. EROII DE LA CERNA, NR. 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia silvica Mehedinti
Adresa postala: STR. EROII DE LA CERNA, NR. 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Mehedinti
Adresa postala: STR. EROII DE LA CERNA, NR. 22, Localitatea: DR. TR. SEVERIN, Cod postal: 030084, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Mehedinti, Tel. +4 0252317970, In atentia: Ing. Alin Neagoe, Email: [email protected], Fax: +4 0252312308
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse birotica D.S Mehedinti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DIRECTIA SILVICA MEHEDINTI
Codul NUTS: RO413 - Mehedinti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: 230, 643RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: VALOAREA MAXIMA A UNUI CONTRACT SUBSECVENT VA FI DE 76881 LEI FARA TVA SI SE VOR INCHEIA ANUAL
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse: Registe, registere contabile, clasoare formulare si alte articole imprimate din hartie sau carton , articole marunte de birou si hartie de xerox pentru Directia Silvica Mehedinti cu cantitati minime si maxime conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22800000-8 - Registre, registre contabile, clasoare, formulare si alte articole imprimate de papetarie din hartie sau din carton (Rev.2)
30197000-6-Articole marunte de birou (Rev.2)
30197642-8-Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Registe, registere contabile, clasoare formulare si alte articole imprimate din hartie sau carton , articole marunte de birou si hartie de xerox cu cantitati minime si maxime conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 230, 643RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 2310 lei sau echivalentul in euro (la cursul euro al BNR la data :5 zile inainte de termenul limita de depunere a oertelor);(Valabilitatea garantiei de participare va fi de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie bancara de participare?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei intr-unul din conturile Directiei Silvice Mehedinti (R1590120, J40/450/1991): cont RO48RZBR0000060000625761 deschis la RAIFFEISEN Bank Sucursala Drobeta Turnu Severin; Cuantumul ce se va retine in conditiile art. 2781 din O.U.G. nr. 34/2006:300 lei. Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale. Garantia de participare se restituie in conditiile prevazute de art. 88, alin 1, 2, 3 din H.G. nr.925/2006 in contul IBAN declarat in formularulINFORMATII GENERALE sau in situatia prevazuta de art. 88, alin 4) din H.G. nr. 925/2006 in contul IBAN declarat de ofertant in CEREREA DE RESTITUIRE A GARANTIEI DE PARTICIPARE. Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea fara TVA a contractului subsecvent. Ofertantul va constitui garantia de buna executie in termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 90, alin (1) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in forma prezentata in formularul ?Scrisoare de garantie de buna executie?, instrument care va fi prezentat autoritatii contractante in original.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de finantare ale Directiei Silvice Mehedinti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Eligibilitatea ofertantului. Este necesara pentru cunoasterea situatiei ofertantului pe baza unor documente oficiale, fiind solicitata prezentarea formularelor privind: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, ?Declaratie privind eligibilitatea?, ?Declaratie privind calitatea de participant la procedura?, ?Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, cu modificarile si completarile ulterioare?, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1., cu modificarile si completarile ulterioare?.Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt Director Lazarescu Stefan, Director tehnic Nicolicioiu Sorin , Director economic Agnes Halalau, Jurist Florin Buzatu, Ing. Alin Neagoe, Ing. Tataru Valeriu si Ing.Brindusoiu Ghe.
- Pentru cunoasterea indeplinirii obligatiilor fiscale sunt solicitate de asemenea, ?Certificatul de atestare fiscala?, eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pa raza careia ofertantul isi are sediul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadentei in luna anterioara depunerii ofertei, conform ordin ANRMAP 509/2011. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Calitatea ofertantului de a desfasura activitatea economica. Este necesara cunoasterea calitatii ofertantului de a desfasura activitatea. S-a solicitat prezentarea ?Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului?.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale / Declararea cifrei de afaceri, cuprinzand informatii privind operatorul economic si cifra medie de afaceri din ultimii 3 ani - Sa fii inregistrat in ultimii 3 ani o cifra medie globala de afaceri cel putin egala cu 110000 RON - In conformitate cu art. 186 din O.U.G. 34/2006 capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formulare tip precum si alte documente edificatoare Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anuallei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Experienta similara, operatorul trebuie sa faca dovada ca in ultimi 3 ani a executat cel putin un contract de furnizare produse similare. Documente doveditoare: - certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmarii din partea acestuia, demonstrarea livrarii de produse se realizeaza printro declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare formular tipizat, precum si alte documente edificatoare Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte Prezentare formular tipizat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.08.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.08.2013 12:00
Locul: Directia Silvica Mehedinti, str. Eroii de la Cerna nr. 22, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor sau imputernicitii legali ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista mai multe oferte care prezinta acelasi pret si care sunt clasate pe primul loc, acestora li se va solicita o noua oferta in plic inchis, dar care sa nu o depaseasca pe cea anterioara
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data comunicarii rezultatului privind evaluarea ofertelor
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Mehedinti - oficiul juridic
Adresa postala: STR. EROII DE LA CERNA, NR. 22, Localitatea: Dr. Tr. Severin, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 252317970, Email: [email protected], Fax: +40 252312308
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer