Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse carne


Anunt de participare numarul 111996/26.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Galati
Adresa postala:  Galati, str. Brailei, nr.138 b, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800216, Romania, Punct(e) de contact:  Ragea Leontina, Tel. 0236/312122, 0236/311086, 0236/311087, Email:  [email protected], Fax:  0236/312122, 0236/479476, Adresa internet (URL):  www.dgaspcgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse carne
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Structuri functionale din cadrul D.G.A.S.P.C. Galati conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: 514, 888.82RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse carne -conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15110000-2 - Carne (Rev.2)
15130000-8-Produse din carne (Rev.2)
15220000-6-Peste, file de peste si alte tipuri de carne de peste congelate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Carne porc degresata carcasa: min.37, max.454
Carne vita tocata: min.24, max.313
Carne porc tocata: min.5, max.30
Ficat pasare congelat: min.264, max.3168
Pipote si inimi pui congelat: min.130, max.1611
Cabanos: min.170, max.2069
Parizer porc, vita, pui: min.159, max.1944
Salam vara: min.169, max.2090
Sunca presata: min.102, max.1258
Carnati polonezi: min.11, max.202
Tacamuripui cu aripi congelat: min.50, max.600
Crenvusti de porc, vita, pui: min.183, max.2236
Pate de ficat: min.283, max.4066
Piept pasare congelat: min.526, max.6492
Pui cal.I fara G, C, P congelat: min.707, max.8526
Pulpede pui congelat: min.852, max. 10404
Peste congelat eviscerat: min.43, max. 618
Valoarea estimata fara TVA: 514, 888.82RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 5.000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatii bugetare-buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat prin prezentarea documentelor de la autoritatile competente (Primarie si MFP) depuse in original. Seaccepta copii legalizate
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (bilanturi contabile);
- cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani solicitata: 400.000lei. Se solicita formularul nr. 10
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani conform formularului nr. 6 din sectiunea II- FormulareExperienta similara: 200.000 lei prin prezentarea copiilor de pe unul sau mai multe contracte cumulate. Operatorul economic va prezenta pentru asigurarea calitatii o declaratie referitoare la echipamnetele tehnice si logistica aplicata privind indeplinirea in bune conditii a contractului de achizitie publica (parc auto, personal angajat, etc.)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform fisei de date a achizitiei sectiunea IV.2)Etapa finala de licitatie electronica
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
101056/19.11.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.12.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
3luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2010 13:00
Locul: Galati, str. Brailei, nr. 138 b
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala:  str. Brailei, nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800319, Romania, Tel. 0236/460027, Email:  [email protected], Fax:  0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala:  Galati, str. Brailei, nr. 138 b, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800366, Romania, Tel. 0236/311086, Fax:  0236/479476, Adresa internet (URL):  www.dgaspcgalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2010 10:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer