Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse chimice: Polielectrolit cationic, Polielectrolit anionic


Anunt de participare (utilitati) numarul 142324/04.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Ferenc Fekete, Tel. +40 265208846, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operatorregional de apa-canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare produse chimice: Polielectrolit cationic, Polielectrolit anionic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Jud.MURES, Tg-Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 041, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: -valoarea estimata a contractul subsecvent nr.1:2013 ? 260.250, 00 lei fara TVA, contractul subsecvent nr.2 :2014 ? 260.250, 00 lei fara TVA, contractul subsecvent nr.3 :2015 ? 260.250, 00 lei fara TVA, contractul subsecvent nr.4 :2016 ? 260.250, 00 lei fara TVA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Polielectrolit cationic, Polielectrolit anionic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24962000-5 - Produse chimice pentru tratarea apei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Polielectrolit cationic
Acord cadru : max. 76.800 kg min. 38.400 kg
Contract subsecvent 1: max 19.200 kg min 9.600 kgContract subsecvent 2: max 19.200 kg min 9.600 kgContract subsecvent 3: max 19.200 kg min 9.600 kgContract subsecvent 4: max 19.200 kg min 9.600 kg2. Polielectrolit anionic: Acord cadru max. 8.000 kg min 4.000 kg
Contract subsecvent 1: max 2.000 kg min 1.000 kgContract subsecvent 2: max 2.000 kg min 1.000 kgContract subsecvent 3: max 2.000 kg min 1.000 kgContract subsecvent 4: max 2.000 kg min 1.000 kg
Valoarea estimata fara TVA: 1, 041, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 20.000, 00leiPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limta de primire a oferteiGarantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru garantie de participare constituita in Euro, echivalenta se va face la cursul BNR din data 10.04.2013Modul de constituire a garantiei de participare: - Scrisoare de garantie bancara, in original (Formularul nr. 2- Scrisoare de garantie bancara );
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari;
- Ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantiile de participare nr. RO92INGB0011000029158911, deschis la ING BANK N.V. Amsterdam - AgentiaTg. MuresGarantia de participareIn oricare forma va fi emisa garantia de participare va fi irevocabila si va specifica daca este conditionata sau neconditionata, la prima cerere a autoritatii contractante.Garantia de participare va fi prezentata doar in original.In cazul unei asocieri, Garantia de participare va fi constituita deLiderul Asocierii. Cuantumul garantiei de buna executie: se consituie in cuantum de 5% din pretul fara TVA al fiecarei contract subsecventSe constituie prin- Scrisoare de garantie bancara, in original;
- Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari, In cazul unei asocieri, Garantia de buna executie va fi constituita deLiderul Asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract finantat din fonduri de productieTermenul de plata: 60 zile de la data facturarii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.3. In cazul in care tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile atunci se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Formularul nr. 4 -Declaratie privind eligibilitatea, 2. Formularul nr. 5- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, 3. Formularul nr. 6 -Declaratie privind calitatea de participant la procedura, 4. Formularul nr. 7 ? Certificat de participare la licitatie5. Formularul nr. 8 -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Lista persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
Nume si PrenumeFunctia Ocupata
Karacsony Erdei EtelMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Pop ClaudiuMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Padurean MihaiMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Tripon SorinelMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Piaskovski StanislavMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Bircea Rares MihailaMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Suciu CalinMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Kolumban Sandor GaborMembru al Adunarii Generale a Actionarilor
Racz LucianPresedintele Consiliului de Administratie
Pajint MarcelaMembru al Consiliului de Administratie
Nagy IstvanMembru al Consiliului de Administratie
Puscas Andrei ConstantinMembru al Consiliului de Administratie
Moldovan Nicolae SorinMembru al Consiliului de Administratie
Horobet SergiuDirector General
Lazar SorinDirector Economic
Pora ZamfiraManager Servicii Interne si Coordonare Sucursale
Pop CalinManager Dezvoltare si Relatii
Sirb CristinaManager Finante
Ciupe AurelManager Apa Potabila
Bauer CsabaManager Apa Uzata
Turcu GheorgheManager mentenanta,
Fekete FerencSef Departament achizitii publice
Kecskes LeventeSef Statia de Tratare Apa Uzata
Crisan SorinSef Uzina de Apa6.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativteritoriale pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul generalconsolidat sau echivalent, din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei incare se prezinta oferta,
7. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte situatia obligatiilorscadente in luna anterioara celei in care se prezinta oferta
Nota 1: Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 (evitarea conflictului de interese) va fi emisa si de catre tertul sustinator si/sau subcontractant (dupa caz).
Nota 2: Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006.
Nota 3 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 4 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens Precizari:
1. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate decatrefiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
2. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana
3. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
1. Persoane juridice romane : Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - OficiulRegistrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate /administratori, obiectul de activitate al respectivului operator economic..
2. Persoane juridice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident (Statut, Act Constitutiv, etc).
Nota 1 : Neindeplinirea cerintei solicitate in legatura cu documentele de mai sus va conduce automat la excluderea operatorului economic.
Nota 2 : Daca exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza cat si de laautoritatile competente care pot furniza informatiile in acestsens.
Nota 3: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita, de la ofertantul clasat pe primul loc, prezentarea in original sau copie legalizata a documentelor mentionatein aceasta sectiune.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara - cifra de afaceri globale pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Formularul nr.11 ? Declaratie privind informatii generale si situatia economico-financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Experienta similara a operatorului economicAutoritatea contractanta solicita prezentarea cel putin a unui contract indeplinit in ultimii 3 anicare a avut ca si obiect furnizare de produse similare, in valoare de minim 260.000, 00 lei Formularul nr.13 Declaratie privind lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
Formularul nr.13 Declaratie privind lista principalelor livrari efectuate in ultimii 3 ani- copie dupa contract sau parti relevante din contract din care sa rezultenumele beneficiarului , obiectul si durata contractului, sau
- procesul verbal de receptie sau alte documente din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)obiectul licitatiei electrice: pretul total ofertatb)Informatii puse la disp. participantilor: nr. participantilorc)Inf. Conf. art. 164/OUG 34/2006 Nr. runde: 1 Durata runda: 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2013 12:00
Locul: Tg. Mures, str. Kos Karoly nr. 1, cod postal 540297
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: 2016
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Deschiderea ofertelor: -locul deschiderii ofertelor : la sediul S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mures, str. Kos Karoly, nr. 1-ofertele se vor deschide la data si ora mentionata in anuntul de participare .Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: participantii la sedinta de deschidere vor prezenta o imputernicire semnata/parafata de conducatorul operatorului economic/ofertantului , intocmita conform modelului Formular nr. 2.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritateacontractanta va solicita reofertareain plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Contractele subsecvente anuale se vor incheia la cantitatile maxime mentionate in Caietul de sarcini
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele referitoare la exercitarea cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256 .2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540.297, Romania, Tel. +40 265208881, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 14:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer