Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse de informare si publicitate proiectul Modernizarea infrastructurii turistice Rachitele Prislop -Ic Ponor


Anunt de participare numarul 69495/27.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: ALIN TISE, Tel.0264503300, In atentia: ALEXANDRU CRETU, Email: [email protected], Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse de informare si publicitate proiectul Modernizarea infrastructurii turistice Rachitele Prislop -Ic Ponor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La sediul
autoritatii contractante
sau
Rachitele-Prislop - Ic
Ponor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse de informare si publicitate
Pentru proiectul Modernizarea infrastructurii turistice Rachitele
Prislop -Ic Ponor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22000000-0 - Imprimate si produse conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conceptie grafica, imprimare a urmatoarelor produse
- panou informativ si montarea unui stalp cu fundatie pentru panou in satul
Rachtele la locatia stabilita de catre Autoritatea contractanta pe Drumul
Judetean 108 C si a Drumului Judetean 763 (Rachitele Prislop Ic Ponor)
- Pliante informative
- Servicii foto
- Anunt in presa scrisa
Valoarea estimata fara TVA: 6, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
NU SE SOLICITA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea prin POR : Fondul European DeDezvoltare Regionala 85, 0%, bugetul central destat 13%, buget propriu 2%. Costurile neeligibilevor fi acoperite de catre AutoritateaContractanta.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in
situatiile prevazute la art. 181;Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului;Certificatul de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre
stat;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;Pentru persoanele juridice straine - se vor depune actele
echivalente emise de organele abilitate din tara de origine
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind situatia
economico-financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3ani (2007, 2006, 2005);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale livrari in ultimii
3 ani;
Declaratia privind lista principalelor livrari in
ultimii 3 ani;Informatii privitoare la subcontractanti
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa faca dovada cu recomandari saucontracte , ca a incheiat un contract cu obiectul similarcu obiectivul supus licitatiei;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14453/22.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.12.2008 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2009 11:00
Locul: SEDIUL cONSILIULUI jUDETEAN cLUJ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la deschiderea ofertelor prinpersoane imputernicite in scris sa reprezinte interesuloperatorilor economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind ProgramulOperational Regional Axa prioritara 2 Domeniulde interventie 2.1.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021/310.46.42, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL CLUJ
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-593.865, Email: [email protected], Fax: 0264-593.866, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CLUJ SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
Adresa postala: B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 NR. 58, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503360, Email: [email protected], Fax: 0264-503360, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2008 16:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer