Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, ptru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, din Judetul Salaj, in anul scolar 2012-2013, inclusiv elevii din cla


Anunt de participare numarul 137724/28.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel. +40 260614120, Email: [email protected], Fax: +40 260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, ptru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, din Judetul Salaj, in anul scolar 2012-2013, inclusiv elevii din clasa pregatitoare, zilnic la fiecare unitate scolara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, din Judetul Salaj, in anul scolar 2012-2013, inclusiv elevii din clasa pregatitoare, zilnic la fiecare unitate scolara conform anexei 1, 2, 3; Loturile pe care se vaface distributia sunt:
Lot I = ZONAI (ZALAU, HERECLEAN, CRISENI, COSEIU, MIRSID)
Lot II= ZONA II(SARMASAG, BOCSA, SAMSUD, BOBOTA, CHIESD, CARASTELEC, MAIERISTE)
Lot III = ZONA III (SIMLEU SILVANIEI, NUSFALAU, MARCA , CAMAR , IP, PLOPIS , SIG, BOGHIS, HALMASD, VALCAU DE JOS)
Lot IV = ZONA IV (CRASNA, PERICEI, VIRSOLT, MESESENII DE JOS, HOROATU CRASNEI, BANISOR, CIZER)
Lot V = ZONA V(SIMNIHAIU ALMASULUI, TREZNEA, BUCIUMI, ROMANASI, AGRIJ, HIDA, DRAGU, ZIMBOR, CUAPLAC, ALMAS, FILDU DE JOS)
Lot VI = ZONA VI(CEHU SILVANIEI, SALATIG, BENESAT, DOBRIN)
Lot VII =ZONA VII(JIBOU, SOMES ODORHEI, NAPRADEA, SURDUC, CREACA, BALAN, CRISTOLT, GIRBOU).
Lot VIII = ZONA VIII(ILEANDA, BABENI, LETCA, LOZNA, GILGAU, RUS, SIMISNA, ZALHA, POIANA BLENCHII),
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul are ca scop furnizare produse de panificatie pentru elevii din clasele I-VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si privat cu program normal de 4 ore, din Judetul Salaj, in anul scolar 2012-2013, inclusiv elevii din clasa pregatitoare ]n conformitate cu anexele din documentatia de atribuire Val estimata pe fiecare lot este: Lot1 = 351428, 96 lei;Lot 2 = 141903, 38 lei; Lot3 = 282154, 92 lei; Lot4 = 124507, 44 lei; Lot5 = 128120, 84lei; Lot6 = 81869, 32lei; Lot7 = 177159, 84lei; Lot8 = 79391, 56lei;
Valoarea estimata fara TVA: 1, 366, 536.26RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
178 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Conf. preciz din Anexa B. inf prvind loturile. Formular 11. Valab. 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Constituire: prin virament bancar in contulnr.RO22TREZ5615006XXX000188 deschis la Trez. Zalau, cu confirmarea acestuia si cu mentionarea obiectului contractului ?sau? instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru o perioada de valab egala cu per. de valab a ofertei. Instr. de garant. trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Dovada garant. De participare se va prezenta la Reg. AC, pana la data si oaralimita dedeschiderea ofertelor.Garantia de participare constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se va returna de catre AC conf. art.88 din HG 925/2006 cu modif si compl. ulterioare.Daca CNSC respinge contest. ca nefondata, se va retine contest. caruia i-a fost respinsa contestatia suma calculata conform prev. art. 278^1 din OUG 34/2006 . Cuantum: 10% din pretul contr. fara TVA. Constituire: Instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara ori de o soc. de asigurari?se va prezenta in original in maxim 10 zile de la semnarea contr. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza decl. acestuia cu privire la culpa persoanei garantate ?sau? Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale prin deschiderea unui cont la dispozitia AC la unitatea Trez.Statului din cadrul org. fiscal competent, sumainitiala -cel putin 0, 5% din pretul contr. si de a prezenta in maxim 10 zile de la semnarea contr. extrasul de cont cu suma depusa. AC alimenteza acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garantie de buna executie in DA.)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind eligibilitatea(Se va completa formular 12A. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Daca este cazul, tertul sustinator va prezenta documentul solicitat pentru neincadrarea in prevederile art. 180. Cerinta nr. 2 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiilor art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Se va completa formular 12B. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Tertul sustinator va prezenta doc. privind neincadrarii in prev. art. 181, lit.a), c^1) si d).Cerinta nr. 3 - Prezentare documente privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local si bugetul consolidat.Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale, alte venituri ale bugetului local;b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul consolidat -Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele . Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii in conformitate cu cerintele solicitate de Autoritatea Contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinteaceste documente.) Cerinta nr. 4 - Declaratie privind calitatea de participant(Ofertantul va completa formularul 12 C In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.) Cerinta nr. 5 - Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta(Se va completa Formularul 13) Cerinta nr. 6 - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69-1 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari (Se va completa Formularul 14 In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus entionat.Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante sunt: Presedinte ? Tiberiu Marc, Vicepresedinte ? Csoka Tiberiu, Vicepresedinte Ioenesu Cristian, Secretarul judetului ? Vlaicu Cosmin Radu, Administrator public ? Ciunt Ionel, director ? Directia economica Mesesan Viorica , -consilier Directia economia Murareanu Mioara - Biroul de achizitii publice Vultur Maria, consilier- Biroul de achizitii publice Iepure Liliana, consilier - Directia juridica si administratie locala Cuzdriorean Cosmin, consilier juridic ?in cadrul Autoritatii Contractante ? Judetul Salaj.Consilieri judeteni Abrudan Ioan, Berinde Adrian, Biri? Gavril, Chende Livia, Ciobanu Cristina ? Elisabeta, Crisan Marian-Danut, Crisan Mihai ? Cristian, Dari Toma, Demle Alin, Dimitriu Alexandru, Domokos Francisc, Domu?a Claudiu ? Remus, Filip Alexandra - Lorena ? Maria, Ghe?e Mircea ? Raul, Ghiurco Dan, Iancu - Salajanu Dinu, Lukacs Iosif, Lup Gheorghe, Olah Nicolae, Panie Sergiu, Penciuc Corin, Pop Augustin, Ra?iu Viorel, Szabo; Stefan-Carol, Szilagyi Ro;bert-Istvan, Sandru Gabriel ? Marius, Veresezan Marius-Mihai, Zaharia Marcel - Claudiu in cadrul Autoritatii Contractante ? Judetul Salaj). Cerinta nr. 1 - Persoane juridice/fizice (Se va prezenta certificatul constatator in original sau copie conforma cu originalul emis de ONRC cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Pentru persoanele fizice/juridice straine ? se vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat.)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 .Inf prinv. CA. Se va prez. media CA globala pe ultimii 3 ani. Media CA globala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de min. pentru: Lot 1:702.800 lei, lot 2:283.800 lei, lot 3:564.300 lei, lot 4:249.000 lei, lot 5:256.200 lei , lot 6:163.700 lei, lot 7:354.300 lei, lot 8:158.700conv. val. se va face la cursul med. anual com. de BNR, astfel: 2009:1 Euro = 4, 2373 lei 2010 :1 Euro = 4, 2099 lei, 2011:1 Euro = 4, 2379. In cazul in care la proced achiz. pub. participa un grup de op ec care depun oferta com. cerinta privind media CA glob. pe ultimii 3 ani va fi indepl. prin luarea in consid. a res. tuturor memb. asoc. Compl. Form. Anexa 1- Inf. Gen.
Bilant contabil/extras de bilant/raport de audit/raport al cenzorilor Se va prezenta bilant contabil/extras de bilant/raport de
audit/raport al cenzorilor, etc inregistrat la administratia financiara insotit de
contul de profit si pierdere la data de 31.12.2009, 31.12.2010 si 31.12.2011? in copie ?conform cu originalul? in cazul in care publicarea acestor bilanturi
este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul. Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR dupa cum urmeaza 2009:4, 2373 lei; 2010:4, 2099 lei ; 2011:4, 2379 lei Daca o
asociere de operatori economici depune o oferta comuna, fiecare asociat
este obligat sa prezinte aceste documente, iar situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Se va prezenta o declarati cu personalul de care dispune op. ec. pentru indelinirea corespunzatoare contractului de furnizare distinct pentru fiecare lot. Se va face dovada ca personalul implicat in producerea si transportul produselor este instruit privind normele de igiena si este apt. sa presteze aceasta munca(cf. prev. HG 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor.) Se vor prezenta pentru persoanele implicate in derularea contractului certificate/doc. care sa confirme participarea la cursuri de profil , fisele privind aptitudinea in munca - solicitate in baza Legii 319/2006 si carnetele de sanatate - solicitate in baza Ordinului ministerului sanatatii 976/1998 vizate la zi in copie conform cu originalul.
Cerinta nr. 2 Inf.subcontractantii / asociatii Of. va completa lista cuprinzand subcontr ?precizarea exacta a partilor din contr care urmeaza a fi indepl. de acestia si exprimarea valorica a acestor parti. Of. a carui oferta a fost decl.castig. are oblig. de a prezenta contr. inch. cu subcont. nominalizati in
of., inaintea semnarii contr. cu specificarea concreta a produselor furnizate in exprimare fizica-valorica.Pe parcursul derularii contr., contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontr. nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modif. Prop. tehn.sau finan. initiale. In cazul unei asocieri la care participa mai multi op.ec. se
va semna o decl. prin care in cazul in care oferta este decl. castigatoare, acordul de asociere va fi legalizat si va fi prezentat AC inainte de semnarea contr..In cz asocieri op. ec. va prezenta angajament cu toti asociatii prin care isi asuma raspunderea colectiv si solidara ptr. indepl. contr
Cerinta nr. 3 Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani,
continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din
urma sunt autorita?i contractante sau clienti privati.In cazul asocierii cerinta se va indeplini in mod cumulativ.
Cerinta nr. 4 Lista cu experienta similara Se va prezenta minim un contract -maxim 3 contracte de furnizare de aceeasi natura si complexitate a caror valoare cumulata sa fie de minim 351.428 lei pt. Lot 1; 141.903 lei pt. Lot 2; 282.154 lei pt. Lot 3; 124.507 lei pt. Lot 4; 128.120 lei pt. Lot 5; 81.869 lei pt. Lot 6; 177.159 lei pt. Lot 7; 79.391 lei pt. Lot8; .Se va avea in
vedere cursul mediu BNR afere nt anului incheierii contractului/contractelor
prezentate in vedere demonstrarii experientei similare.Furnizarile similare
vor fi insotite de documente relevante: contracte(informatii relevante)/
procese verbale de receptie a produselor / recomandari din partea beneficiarilor. In cazul asocierii conditia se va indeplini in mod cumulativ
Cerinta nr.5 Declaratie privind echipamentele tehnice, inclusiv mijloacele de transport a produselor, de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are in proprietate/chirie/ punerea la dispozitie prin prezentarea de documente in acest sens a - 2 mijloace de transport produse, distincte pentru fiecare lot pt. care se depune oferta , corelat cu graficul privind distributia zilnica intre orele 7-10, 30; respective minim 16 mijloace de transport in cazul in care liciteaza toate cele 8 loturi. Se vor prezenta pentru mijloacele de transport doc. de identificare, forma de proprietate/inchiriere/punerii la dispozitie a acestora prin prezentarea de documente in acest sens si autorizatii valabile eliberate de Autoirtatea de Sanatate Publica Judeteana si directia Sanitar Veterinara pentru fiecare mijloc de transport.
Cerinta nr.6 Certificate /documente emise de organisme abilitate care sa ateste conformitatea produselor, identificat clar prin referire la specificatii sau standarde relevante
Cerinta 7 .Se va prezenta autorizatie sanitara si sanitar-veterinara pentru producator si furnizor. Se va prezenta copia lizibila cu mentiunea , , in conformitate cu originalul" a autorizatiei sanitare si si sanitar-veterinara pentru producator si furnizor conf. Ord. nr. 1030/2009 al M.S. si Ordin nr.111/2008 al ANSVSA.
Cerinta 8. Spatii si depozit Ofertantul trebuie sa arate ca dispune de spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor lactate la temperatura indicata de producator pe teritoriul judetului Salaj ? se va prezenta dovada proprietatii / inchirierii/ punerii la dispozitie a acestora .Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatie de functionare de la Autoritatea de Sanatate Publica Judeteana si Directia Sanitar Veterinara pentru spatiile de producere si depozitare a produselor.
Cerinta 9 . Se solicita prezentarea de mostre de produse atat pentru cele de baza cat si la produsele derivate care se propun a fi livrate in ambalaje de 80g/unitate.
Asigurarea calitatii. Se va prezenta certificatul ISO 9001:2008,
in domeniul obiectului licitat sau orice alte documente care sa confirme implementarea si mentinerea unui sistem de calitate pentru producator si furnizor.In cazul unei asocieri, prezentarea certificatului se va face de catre toti membrii asocierii.
Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Sigurantei Alimentului, HACCP 22000 sau echivalent pentru producator si furnizor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licit. se va des. 1(una) . runda ? durata rundei este de 24 ore. Proces. repetitiv de of. in sis.elec.este pretul total ofertat pe lotul respectiv. Pasul pentru ofertare pe loturi se va face in procent de 1% aplicat pe valoarea estimata a contractului fara TVA pentru fiecrae lot.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
43/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2012 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.09.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.09.2012 11:00
Locul: Consiliul Judetean Salaj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentanti imputernicit ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Daca op.ec. prezinta decl. IMM(F 5), benef. de reducere cu 50% pt. cifra de afaceri, garnt.part., garant. Buna exec. Restit.garant.part.: dupa semnarea ctr., dar nu mai tarziu de 3 zile lucrat. de la data expirariivalab of.. Of. are caracter oblg, dpv al continutului pe toata perioada de valabilitate.Of. va prezenta Decl. acceptare a conditiilor ctr, eventualele obiectiuni cu privire la clauzele ctr negociabile se vor formula in scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile in forma propusa de of., si vor fi anexate;daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru A C, oferta va fi consid.neconforma.In DA orice norme, marci, standarde si certificate vor fi insotite de mentiunea ?sau echivalent?.Daca se constata ca of clasate pe primul loc au preturi egale, A C va solicita o noua prop. financiara in plic inchis care va fi depusa la o data si ora stabilita la registratura institutiei.Achiz.se obliga sa restituie gar. de buna exec.astfel: -cel mult 14 zile de la data intocmirii pr. verbal de receptie a produselor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra lui.Dupa finaliz. licit el. op. ec castig.va prez. oblig. form. de oferta si anexa la formularul de of. cu preturile finale ofertate, in orig., datat, semnat de catre reprez. legal si stampilat.In cazul in are of.declarat admissi inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licit. el. elementele of. care fac obiectul process. repetitiv, la stabilirea clasam. final se ia in considerare of depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze. Data initierii licit el se va transmite pe cale electr. simultan tuturor of. care au depusof. admisibilesi carora le-au fost transmise invit.de participare la aceasta etapa.AC nu are dreptul de a incepe licit.el. mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care au fosttrimise invitatiile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act alAutoritatii Contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala: P*ta 1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Tel. +40 260614120, Email: [email protected], Fax: +40 260661097, Adresa internet (URL): www.cjsj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2012 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer