Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE PRODUSE DE PANIFICATIE PENTRU ZONA TG-BUJOR


Anunt de participare numarul 140550/20.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala: StradaEroilor 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Punct(e) de contact: PAULA ELENA SIMION, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE PRODUSE DE PANIFICATIE PENTRU ZONA TG-BUJOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SCOLILE SI GRADINITELE DIN ZONA TG-BUJOR
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 16 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 021, 907.25RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: 2 contracte subsecvente; 1 contract subsecvent pentru anul scolar 2012-2013 (6 luni); al 2-lea contract subsecvent pt. anul scolar 2013-2014 (10 luni)
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor furniza produse de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore pentru toate unitatile de invatamant din TG.BUJOR-BALENI-FARTANESTI-FOLTESTI-JORASTI-TULUCESTI-FRUMUSITA-MASTACANI-OANCEA-VLADESTI-V.MARULUI-BALABANESTI-RADEST-BALASESTI-CERTESTI-CORNI-COROD-DRAGUSENI-SMULTI--VARLEZI-BANEASA ?BERESTI-MERIA-BERESTI-CAVADINESTI-SUCEVENI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Valoare produs panificatie =0, 35 lei fara TVA
Cantitatea totala estimata este: 2.919.735buc
-Valoare maxima estimata a acordului cadru = 1.021.907, 25 lei fara TVA.
Cantitati minime de produse furnizate pe acord cadru - 1.067.430 buc
Cantitati maxime de produse furnizate pe acord cadru - 2.919.735bucCantitati minime de produse furnizate pe cel mai mare contract subsecvent 533.715 buc
Cantitati maxime de produse furnizate pe cel mai mare contract subsecvent 1.852.305 buc
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 648.306, 75 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 1, 021, 907.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, in cuantum de 6500 lei si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a ofertei - se va folosi Formularul model nr. 1. sau -instrument de garantare emis in conditiile legii, de o societate de asigurari in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire (90 zile); sau -ordin de plata, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data depunerii ofertei; Contul IBAN al autoritatii contractante este RO25TREZ3065006XXX000230, deschis la Trezoreria Galati.Ofertantii care se prezinta la procedura de achizitie in calitate de I.M.M. vor prezenta garantia de participare in cuantum de 50% din valoarea integrala, insotita de Declaratia de I.M.M. (Legea nr.346/2004 si O.G. nr. 27/2006).Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. In cazul unei asocieri instrumentul de garantare va fi emis in numele si pentru Liderul Asocierii. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul nu extinde valabilitatea ofertei si/sau a garantiei de participare, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura. Constituirea se face conform art. 90 din HG nr. 925/2006. Cuantumul este 5 % (2, 5% pt IMM-uri) din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Se constituie prin: - instrument de garantare emis in cond legii de o soc bancara sau de o soc de asigurari, in original. - retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Contractantul va deschide un cont distinct la dispozitia achizitorului. Suma initiala depusa nu va fi mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Achiz. va emite pretentii asupra garantiei, in limita prejudiciului, daca op. economic nu isi indeplineste obligatiile asumate. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei achiz. are oblig. de a notifica acest lucru op. economic, precizand obligatiile ce nu au fost respectate. Restituirea garantiei se va face in conformitate cu art. 92 alin. (1) din H.G nr.925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.12A;2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.12B;Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi prezentate si de tertul sustinator.3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Se va completa Formularul nr.12C;4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010). Se va completa Formularul nr.2.5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modif.si completarile ulterioare. Se va completa Formular nr. 3 ? se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator. Persoanele cu functie de decizie la nivel de unitate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Nicolae Dobrovici Bacalbasa(Presedinte), Paula Elena SIMION(Director executiv Directia Tehnica), Lucean MIHALCEA (Director executiv Directia economie si finante), Nicoleta MACRI (consilier Directia Tehnica), Graur Camelia, Mihaila Catalina, Ilie Andreea Noemi, Comisie consilieri jud. buget-finante: Sandu Viorica, Tuicu Emil, Zaharia Eugen, Podaru Tinca, Arama Iulian - Nicusor, Hapeci Daniela-Simona, Durbaca Eugen;6. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul?, stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic.7. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care se depun ofertele ? copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? stampilata si semnata de reprezentantul operatorului economic.Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de catre fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului, ca ofertantul are dreptul legal sa desfasoare activitatile specifice prezentului contract. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate certificatul constatator in original/copie legalizata.Persoanele juridice straine vor depune: Documente din care sa rezulte inregistrare ca persoana fizica sau juridica si atestarea din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care operatorul economic este stabilit. Din documentele depuse de ofertant trebuie sa rezulte faptul ca este autorizat sa desfasoare activitati similare cu cele care fac obiectul prezentului contract. Vor depune certificatulconstatator sau documente echivalente urmatoarele persoane: ofertantul (in cazul ofertei individuale), liderul de asociere si fiecare asociat (in cazul ofertei comune).Documentele din prezenta sectiune pot fii prezentate de catre ofertanti in oricare din urmatoarele forme: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta nu impune si nu recomanda ofertantilor folosirea uneia dintre cele trei forme acestia avand libertate deplina de a opta intre ele.Fiecare document redactat in alta limba decat romana va contine anexata o explicatie asupra echivalentei cu documentele solicitate persoanelor juridice/ fizice romane.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani sa fie
cel putin egala cu val de 1.250.000 lei.
Ofertantii vor prezenta bilanturile contabile pt anii 2009, 2010, 2011. Valorile se vor exprima in lei si in euro, la cursul leu/euro mediu stabilit de B.N.R.
In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat
de cifra de afaceri. Pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente doveditoare privind incadrarea in IMM.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 : Declaratie privind dotarile tehnice (utilaje, instalatii, echipamente tehnice, mijloace de transport necesare pt indeplinirea contractului.Sa faca dovada ca dispune(in dotare proprie/inchiriere sau alte forme) de minim 5 mijloace de transport. Se va completa Formularul 7 la care se vor atasa in copie: taloanele, cartile de identitate precum si contracte sau conventii de inchiriere, daca este cazul.
Cerinta 2: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
Cerinta 3: Fisa de E.S. privind produse de panificatie cu valoarea de minim 640.000 lei fara TVA, cumulata din cel putin un contract si cel mult 3 contracte din ultimii 3 ani.Nota: Nr. de ani solicit. in vederea demonstrarii E.S. se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Pt. fiecare dintre contractele care demonstreaza experienta similara, se vor prezenta urmatoarele documente: - parti relevante ale contractului de furnizare (denumire contract, denumirea partilor, valoare)
Echivalenta leu-euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR
Cerinta 4: Lista cu personalul calificat care urmeaza a indeplini contractul de achizitie publica ? Formularul nr. 8 care va consemna studiile si calificarile in domeniul personalului angajat.
Cerinta 5: Ofertantul trebuie sa prezinte, pentru unitatile in care se produc sau se depoziteaza, urmatoarele documente, valabile la data limita de depunere a ofertelor: -LICENTA DE FABRICATIE pentru produsul respectiv, eliberata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei de la producatorul acesteia ;
-AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE pentru capacitatea de productie a produselor de panificatie
Cerinta 6: Avand in vedere faptul ca se va incheia un acord cadru este necesar ca ofertantii sa faca dovada ca au cel putin un punct de lucru ca si capacitate de productie sau capacitate de depozitare pentru produsele oferite in cadrul programului lapte ? in orasul Tg. Bujor/ declaratie pe propria raspundere ca in cazul castigarii licitatiei isi va deschide acest punct de lucru, avand in vedere distribuitia zilnica si numarul mare de beneficiari (10465 elevi).
Cerinta 7: Dispune de cel putin un depozit (propriu/inchiriat) pentru asigurarea pastrarii produselor de panificatie la temperatura indicata de producator, autorizat D.S.V.
Cerinta 9: Detinerea in dotare proprie/ inchiriere sau contract de prestari servicii cu un laborator de analize autorizat conform Regulament CE 2073/2007 privind criteriile microbiologice pentru produse alimentare, acreditat pentru efectuarea de analize fizico-chimice, microbiologice
Certificate/ documentecare sa ateste conformitatea produselor
Inf. privind subcontractantii.: Declaratie privind partea/partile din care sunt care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora(daca este cazul). Prezentarea documentelor relevante privind resursele materiale si umane pt. partea lor de implicare in contract. Partea/partile subcontr. vor fi insusite si contrasemnate de catre subcontractant.Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Acordul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontr. in original sau in copie legalizata.
Inf. privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asoc de op ec trebuie sa indeplin urmat cerinte: a) Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii. b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere c)Structura asocierii nu va fi modific, pe durata execut contract, decat cu aprob prealab a AC. In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului.In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1 si III.2.2
Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor privind sistemul de management al calitatii in producere si/sau distributia produselor alimentare, ISO 9001/2008 sau echivalent, in copie, valabil la data depunerii ofertei;
In cazul ofertei comune, conditia de calificare este ca cel putin ca ofertantul lider de asociere sa aiba implementat ISO 9001/2008 .
Orice document in care se mentioneaza ca auditul de certificare a fost finalizat, urmand ca acesta sa primeasca in curand certificarea propriuzisa, poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte corespunzatoare sa participe lalicitatia electronica.Elementul ofertei care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este pretul.Pretul maxim este de 0, 35 lei/buc fara TVA. In invitatia de participare vor fi precizate inf. necesare referitoare la modul de desfasurare a licitatiei electronice.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in sistem (SEAP) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza.Invitatia in care se va mentiona data, momentul de start al licitatiei electronice si alte informatii se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor admisibili.Licitatia electronica va incepe in 2 zile lucratoare dupa data la care au fost transmise invitatiile.Pentru imbunatatirea ofertei se va organiza o singura runda a 24 ore de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.12.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.01.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2013 15:00
Locul: Str. Eroilor nr. 7
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, AC va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua prop.financiara, in plic inchis, caz in care ctr. va fi atribuit ofertantului a carui noua prop. financ. are pretul cel mai scazut.2.Nu se accepta oferte alternative.3. Ofertantii vor specifica in cuprinsul prop. tehn. informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionand motivele pt. care aceste inform. tb. sa fie confidentiale.4. Ptr. dem. indepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere Formularul nr. 12, semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca indepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicit. in doc.de atrib. Declaratia va fi insotita de o Anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Docum. edific. care probeaza/confirma indepl. cerintelor de calif., in cazul in care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. in termenul prevazut in resp. solicitare.5. Ofert va prezenta Model contract furnizare produse, semnat si stamp.de ofertant pe ultima pag. sub inscrisul ?De acord cu clauzele contractuale? sau va prezenta o decl. pe propria raspundere prin care isi asuma indepl.clauzelor contractuale din modelul de ctr.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform art.256 indice 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetului Galati - Serviciul investitii, licitatii si urmariri contracte
Adresa postala: Str. Eroilor nr. 7, Localitatea: Galati, Cod postal: 800119, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2012 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer