Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare produse-Diverse medicamente


Anunt de participare numarul 69584/03.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Republicii nr. 34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: Marcela Muresan, Tel.0264-590056, Email: [email protected], Fax: 0264-590056, Adresa internet (URL): www.iocn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse-Diverse medicamente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Farmacia IOCN
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: 7, 046, 325.39RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diverse Medicamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33690000-3 - Diverse medicamente (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
A se vedea caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 7, 046, 325.39RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie se solicita doar pt contractele subsecventea caror valoare depaseste 75.000 eurodin valoarea contractului fara TVA.(A se vedea Documentatia de atribuire)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii/CAS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea: formularul nr.3.
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G.34/2006: formularulnr.5.
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura: formularul nr. 6
-Certificat de plata a impozitelor la buget care sa ateste plata datoriilor si taxe locale cel putin pana la 30.11.2008, eliberat de Ministerul Finantelor Publice.
- Formularul de oferta: formularul nr 2
- Fisa de informatii generale (formularul nr. 4).
- Copie C.U.I.
- Autorizatie de functionare emisa de autoritatea competenta
- Autorizatie de punere pe piata .
- Autorizatie dealer de la producator eliberata in mod expres pentru procedura organizata de Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca in data de 15.01.2009 , ora 09.00, autorizatie ce va nominaliza produsele pentru care aceasta a fost eliberata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu este cazul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nu este cazul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S223-296779 din 15.11.2008
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.01.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.01.2009 08:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2009 09:00
Locul: Sediul IOCN, Str. Republicii, nr. 34-36, Et. 1, Sala Consiliu Consultativ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice reprezentant imputernicit al ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 02356, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Municipiului Cluj
Adresa postala: Str. Dorobantilor, nr 2-4., Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel.0264/595844, Fax: 0264/595844
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Republicii, nr.34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Tel.0264/598361, int.118, Email: [email protected], Fax: 0264/590056
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.12.2008 10:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer